Mall.cz otes­tuje doru­čo­va­nie zásie­lok dro­nom

Marianna Mikešová / 22. novembra 2016 / Tech a inovácie

Mall.cz tento týž­deň ako prvý český e-shop otes­tuje auto­ma­ti­zo­vané doru­čo­va­nie zásie­lok. Cie­ľom bude ove­riť kom­pletný pro­ces od objed­na­nia zákaz­ní­kom cez iden­ti­fi­ká­ciu v dis­tri­buč­nom cen­tre, až po pre­vza­tie dro­nom, ktorý zásielku doručí priamo zákaz­ní­kovi.

Test budú robiť v dis­tri­buč­nom cen­tre v Jir­nách pri Prahe a pro­stred­níc­tvom lives­tre­amu si ho môžeš pozrieť na face­bo­oko­vom pro­file tohto obchodu.

Mož­nosť doru­če­nia zásielky dro­nom by bola prí­no­som nie­len pre zákaz­níka, ale bol by to ďalší posun pre celé e-com­merce odvet­vie. Verím, že všetko pre­behne hladko a ostrý test potvrdí, že podobné služby máme na dosah,” pove­dal Jakub Havr­lent, CEO Mall Group, pod ktorú spadá aj Mall.cz.

unnamed-3

foto: Mall.cz

Tes­to­va­cie doru­če­nie bude vyko­nané pod dohľa­dom Úradu pre civilné letec­tvo, pro­tože auto­ma­ti­zo­vané doru­čo­vá­nie pomo­cou dro­nov v tejto chvíli česká legis­la­tíva neumož­ňuje. “K úprave legis­la­tívy môže viesť ešte dlhá cesta, pre nás je pod­statné byť súčas­ťou celého pro­cesu a mať mož­nosť poskyt­núť skú­se­nosti z nášho vlast­ného tes­to­va­nia,” dodal Havr­lent.

unnamed-5

foto: Mall.cz

V zahra­ničí už doru­čo­va­nie dro­nom úspešne otes­to­vali e-com­merce giganti Ama­zon, DHL, ale tiež Švaj­čiar­ska pošta. U veľ­kých hrá­čov v tomto odvetví sa odha­duje, že pri­bližne 80% pre­da­ných pro­duk­tov váži menej ako dve kilá. Takú hmot­nosť pre­praví dron bez prob­lé­mov, čím sa ponúka efek­tívna alter­na­tíva k tra­dič­nému doru­čo­va­niu.

Mall.cz má, čo sa týka váhy doru­čo­va­ného tovaru, podobnú bilan­ciu. Zave­de­nie doru­čo­va­nia dro­nom by teda pri­nieslo zní­že­nie nákla­dov a ďal­šie bene­fity. “Jed­ným z hlav­ných logis­tic­kých tren­dov je zrých­le­nie doru­če­nia tovaru zákaz­ní­kovi, a preto by doru­čo­va­nie zásie­lok dronmi mohlo pri­niesť zásadné zlep­še­nie,” pove­dal šéf logis­tiky Mall Group Pavel Knap.

Zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: Mall.cz

Pridať komentár (0)