Malý princ: Kaviareň, ktorá si za roky jej fungovania vytvorila vlastnú komunitu

Alexandra Valkova / 15. marca 2019 / Food biznis

  • Ka­via­reň Malý Princ po­núka vý­be­rovú kávu a men­ším slo­ven­ským pra­žia­rom dáva mož­nosť od­pre­zen­to­vať sa
  • Trend pi­tia vý­be­ro­vej kávy v Bra­ti­slave na­rastá čo­raz viac, ľu­dia sa viac zau­jí­majú o to, čo pijú
  • Pre­čí­taj si roz­ho­vor s ma­ji­te­ľom útul­nej ka­viarne s kva­lit­nou ká­vou, pá­nom Ľu­do­ví­tom Zať­kom
zdroj: Martin Ondruš
  • Ka­via­reň Malý Princ po­núka vý­be­rovú kávu a men­ším slo­ven­ským pra­žia­rom dáva mož­nosť od­pre­zen­to­vať sa
  • Trend pi­tia vý­be­ro­vej kávy v Bra­ti­slave na­rastá čo­raz viac, ľu­dia sa viac zau­jí­majú o to, čo pijú
  • Pre­čí­taj si roz­ho­vor s ma­ji­te­ľom útul­nej ka­viarne s kva­lit­nou ká­vou, pá­nom Ľu­do­ví­tom Zať­kom

Vašu ka­via­reň ste ot­vo­rili v čase, keď okolo ka­viarní ešte ne­bol taký roz­ruch. Prečo práve ka­via­reň a ná­zov Malý Princ?

Pria­teľka bola spo­lu­ma­ji­teľ­kou jed­ného pod­niku v Bra­ti­slave. Po­tom sme si jedno leto vy­skú­šali men­šiu pre­vádzku na Du­naji a is­tým spô­so­bom sa nám táto myš­lienka za­pá­čila. Ta­káto pre­vádzka bola sa­moz­rejme niečo iné, ako ka­via­reň, bola to hlavne se­zónna zá­le­ži­tosť a veľmi ovplyv­nená po­ča­sím. Tam sme si ale vy­skú­šali to, že keď nie­kto niečo robí od srdca a kva­litne, tak ľu­dia prídu a mys­lím si, že to aj vy­hľa­dá­vajú.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

V logu máme nášho naj­lep­šieho pria­teľa. Je to náš pes Hugo, kto­rého ob­čas vo­láme aj Malý Princ. Je malý a správa sa ako princ. Vo­láme ho tak, ale aj z dô­vodu, že máme radi toto známe dielo a jeho myš­lienku.

Nie­kedy sú ľu­dia prek­va­pení, lebo skrz ná­zov ča­kajú viac ex­pli­cit­ných od­ka­zov na tento prí­beh v in­te­ri­éri ka­viarne. Je ich tu málo a ak, tak sú trošku skryté. To, čo je však zna­teľne cí­tiť, je tá uvoľ­nená au­ten­tická ma­lop­rin­cov­ská at­mo­sféra. Nad týmto náz­vom sme prí­liš dlho ne­du­mali. Bolo to rýchle a spon­tánne roz­hod­nu­tie. Inak by sme si všimli, že ka­viarní s týmto náz­vom ja na Slo­ven­sku viac.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

Na čom si za­kla­dáte?

V tomto meste sme je­di­neční tým, že po­nú­kame vý­be­ro­vovú kávu, vý­hradne od slo­ven­ských pra­žia­rov, z kaž­dého kúta kra­jiny. Sna­žime sa ok­rem kávy pre­zen­to­vať aj tú kon­krétnu pra­žia­reň s dô­ra­zom na re­gión a mesto, z kto­rého po­chá­dza. Na za­čiatku veľmi veľa ľudí ne­ve­rilo, že káva môže byť pra­žená aj na Slo­ven­sku. Máme tu fan­tas­tické pra­žiarne, ktoré zá­pa­sia s tým, ako pre­ra­zia na trhu, pre­tože to nie je úplne ľahký seg­ment, ale na druhú stranu vi­dím, že ve­do­mie a zá­u­jem zá­kaz­ní­kov o kva­litné pro­dukty sa tiež roz­ši­ruje.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

Máme snahu, aby všetko čo po­nú­kame, bolo vy­ro­bené na Slo­ven­sku a cel­kom sa nám to darí. Li­mo­nády, víno, kla­sické aj re­me­selné pivá, su­ro­viny na príp­ravu ra­ňa­jok – va­jíčka z voľ­ného vý­behu, pravé spiš­ské párky s 98% po­die­ľom mäsa podľa tra­dič­nej re­cep­túry.  Do­konca aj ja­vo­rový si­rup na lie­vance máme zo slo­ven­ských ja­vo­rov z le­sov v okolí Ri­mav­skej so­boty. Ďal­ším dô­le­ži­tým zá­me­rom je, aby čo naj­viac vecí v na­šej po­nuke ne­ob­sa­ho­valo che­mické kon­zer­vanty ani rôzne adi­tíva. Aj v sú­krom­nom ži­vote sa orien­tu­jeme na prí­rodné pro­dukty a čisté, jed­no­du­ché su­ro­viny. A tak je to aj v Ma­lom Prin­covi. Náš kon­cept teda spo­číva v dvoch bo­doch. V slo­ven­ských pro­duk­toch a v kva­lite.

V po­sled­nej dobe sa pre­vádzky v Bra­ti­slave roz­hodli bo­jo­vať proti plas­to­vým oba­lom, as­poň do is­tej miery. Vy sami ste tiež „eco friendly“. Kedy ste takto za­čali roz­mýš­lať?

Obaly na kávu so se­bou sme vždy mali a máme eko­lo­gické, z ma­te­riálu, ktorý je rých­lej­šie kom­pos­to­va­teľný, no aj tak sa v tomto stále sna­žíme ko­mu­ni­ko­vať so zá­kaz­níkmi.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

Mrzí ma, že tempo spo­loč­nosti je také rýchle, že si ne­vieme nájsť čas na to, aby sme si v kľude vy­chut­nali kávu alebo aby sme bez stresu niečo zjedli. Mne je strašne ľúto, keď si nie­kto vezme es­presso so se­bou, pre­tože to je drink, ktorý dva krát „chlíp­nete“ a máte ho v sebe. Preto sa zá­kaz­ní­kov pý­tam, či su tu kávu predsa len nechcú dať tu, v kla­sic­kej šálke. Na­ko­niec to do­padlo tak, že sme obaly na es­presso so se­bou úplne vy­ra­dili. Ľu­dia si však za tieto obaly ne­pla­tia, z na­šej strany je to akoby in­ves­tí­cia do ži­vot­ného pro­stre­dia.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

V ka­viarni na štýl “es­presso baru” sa jed­no­rá­zo­vých oba­lov spot­re­bo­váva na­ozaj veľké množ­stvo, takže sa sna­žíme nájsť al­ter­na­tívu aj k týmto “eko­lo­gic­kým” oba­lom. A za­tiaľ to vy­zerá tak, že sa nám to možno aj po­darí. Dlhú dobu sme po­u­ží­vali sk­le­nené slamky, no raz vám taka slamka padne a je po nej. Len pred ne­dáv­nom sme vsa­dili na ko­vové slamky a za­tiaľ takto fun­gu­jeme.

Aký je mo­men­tálny trh s ká­vou? Po­nú­kajú slo­ven­ské ka­viarne kva­litnú kávu?

Ja si mys­lím, že ten trend zau­jí­ma­nia sa o kva­litnú kávu po­sledné roky ra­pídne na­rás­tol. Dnes máme v Bra­ti­slave pri­bližne 15 ka­viarní s čisto vý­be­ro­vou ká­vou, no ur­čite to nie je de­fi­ni­tívne čislo a pôjde to ďa­lej. Fes­ti­val Cof­fe­e­slava zdru­žuje men­šie pre­vádzky s vý­be­ro­vou ká­vou, kde se stre­táva stále viac ľudí. Celý tento trend je is­tým ži­vot­ným štý­lom, nie je to len o tom, že si rýchlo po­tre­bu­jete dať kávu a nič okolo vás ne­zau­jíma. Je to viac me­nej taká ko­mu­nita.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

Vní­mate v tomto type gas­tro biz­nisu kon­ku­ren­ciu?

Kon­ku­ren­ciu ne­vní­mam alebo vní­mam skôr po­zi­tívne, pre­tože to, že je na trhu toľko pod­ni­kov, vy­tiahne ľudí von. Keď má člo­vek dosť jed­ného miesta, má mož­nosť strie­da­nia a pre­su­nie sa na iné miesto, as­poň sa na­učí to, že nemá se­dieť doma a má cho­diť von.

Každá pre­vádzka má svoj „fe­e­ling“, takže si ne­mys­lím, že kon­ku­ren­cia môže byť v nie­čom ne­ga­tívna. Ako som už spo­me­nul v pred­chá­daz­jú­cej otázke. V tomto seg­mente “ká­vo­vej kul­túry” nejde o kon­ku­ren­ciu ale skôr o pod­po­ru­júcu ko­mu­nitu. Teda as­poň z môjho po­hľadu. A všetko je predsa o uhle po­hľadu.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

Kto je va­šim do­dá­va­te­ľom kávy?

Na je­seň sme za­čali spo­lu­prácu z pra­žiar­ňou vý­be­ro­vej kávy z Du­naj­skej Luž­nej DIA­MONDS RO­AS­TERY. Na každé ročné ob­do­bie sa nám na jed­nom mlyn­čeku mení zmes kávy od pra­žiara To­máša. Ide o také tra­dič­nej­šie chute. Na dru­hom mlyn­čeku dá­vame šancu od­váž­nej­ším ká­vam a vždy inej pra­žiarni, či už zná­mej­šej, me­nej zná­mej alebo za­čí­na­jú­cej, kto­rej dá­vame akoby pries­tor k tomu, aby mali zá­kaz­níci mož­nosť ochut­nať ich kávu v na­šej pre­vádzke. Po­kiaľ je to pra­žia­reň mimo Bra­ti­slavy, sme zvy­čajne je­diné miesto, kde sa dá táto káva ochut­nať.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

Vaša ka­via­reň nie je lo­ka­li­zo­vaná priamo v meste, ako väč­šina. Od­ráža sa to aj na cene nájmu?

Cena nájmu je bo­hu­žiaľ po­rov­na­teľná s náj­mom v cen­tre mesta. Tým, že fluk­tá­cia zá­kaz­ní­kov tu nie je taká, ako v cen­tre, je to trošku kom­pli­ko­va­nej­šie a prob­le­ma­tic­kej­šie. Do cen­tra sme však nech­celi ísť z toho dô­vodu, že pries­tor tam stráca istú au­ten­ti­citu a ľud­skosť. Do pries­to­rov v meste cho­dia stále akoby „cu­dzí“ ľu­dia a my sme chceli vy­tvo­riť pries­tor,ktorý by vy­ža­ro­val istý ko­mu­nitný po­cit. Ča­som sa u nás taká ko­mu­nita vy­tvo­rila a väč­šina na­šich zá­kaz­ní­kov je lo­kál­nych a stá­lych.

zdroj: Star­ti­tup/Mar­tin On­druš

Roz­mýš­ľali ste nad ot­vo­re­ním ďal­šej pre­vádzky?

Ne­mô­žem po­ve­dať, že táto myš­lienka nám ne­na­padla. Prob­lém vní­mame v ľu­ďoch, ktorí by mali zá­u­jem pra­co­vať. Každý ten štart si vy­ža­duje ur­čité množ­stvo fi­nan­cií do za­be­hnu­tia pre­vádzky. V Bra­ti­slave sú však naj­väč­ším prob­lé­mom, na kto­rom to celé stros­ko­táva, práve ľu­dia. Je to celé o tom, ako sme si tento sys­tém na­sta­vili. Ok­rem toho máme veľmi vy­soké za­ťa­že­nie štátu na pod­ni­ka­te­ľov, či už od­vo­dové, by­rok­ra­tické alebo iné. Člo­vek by teda aj ot­vá­ral pre­vádzky, keď si však pred­sta­vím, že by som mal všade byť, mu­sel by som sa asi roz­štvr­tiť.

Pridať komentár (0)