Mar­cel Fapšo – šikovný Slo­vák, ktorý našu kra­jinu repre­zen­tuje v RC drifte

Michal Ochránek / 17. augusta 2016 / Rozhovory

Tak­mer každý muž mal rád autá na ovlá­da­nie, ale len málo kto toto hobby posu­nul na pro­fe­si­onálnu úro­veň. Považ­sko­bys­tri­čan Mar­cel Fapšo sa RC drif­tingu venuje skoro 10 rokov a tento šport sa stal jeho súčas­ťou.

Namiesto slov na úvod si pozri, ako vyzerá auto na RC drift v praxi.

Mar­cel nie úplne každý vie, čo sú to RC autá na drift. Aký je hlavný roz­diel oproti tým bež­ným, ktoré kúpiš v obchode?

Ja jaz­dím s pro­fe­si­onál­nymi závod­nými modelmi, kým v bež­ných obcho­doch náj­deš hračky pre deti. Roz­diel je asi úplne vo všet­kom – cez mate­riály po mož­nosti nasta­ve­nia. V autách náj­deš veci od kar­bó­no­vých die­lov až po ole­jové tlmiče. Doká­žeš naprí­klad nasta­vo­vať geomet­riu náprav, odklon kolies, svetlú výšku pod­vozku, alebo auto ladiť elek­tro­nicky. Je to nesku­točne veľa mož­ností a nasta­vení, je to také malé veľké auto aj po tech­nic­kej stránke.podvozok

Prvý krát som videl RC drift v Japon­skom videu. Ako si sa k tomu dostal ty u nás?

V roku 2006 som v časo­pise o tuningu videl reklamu na RC drift obchod. Začal som čítať dis­kusné fóra a o rok na to som dostal od otca k naro­de­ni­nám svoj prvý model. Bol to úplný základ, kom­pletný model posta­vený z továrne, stál okolo 6000 Kč.

Asi nebolo úplne ľahké začať jaz­diť, keď tento šport bol a stále je u nás pomerne neznámy.

V dobe kedy som začí­nal ja bol RC drif­ting v plien­kach. A to nie­len u nás, ale aj vo svete. Komu­nita bola malá, na celom Slo­ven­sku to bolo okolo 10 ľudí. Prvý­krát sme sa stretli na závo­doch v Bra­ti­slave. Neve­deli sme, čo môže fun­go­vať a čo nie. Narýchlo sme si vymys­leli vlastné pra­vidlá.

Všetko je už inak, veci sú dostup­nej­šie, je tu oveľa väč­šia komu­nita, takže pri­ro­dzene ti aj má kto pora­diť a nasme­ro­vať ťa správ­nym sme­rom.

Je jasné, že muži sa vše­obecne radi hrajú. Máte v komu­nite aj star­ších chla­pov?

Jasné, sú tu aj ľudia, ktorí majú blízko päť­de­siatky, možno aj starší, neviem. :-) Veľa z nich má svoje rodiny, na akcie cho­dia v sku­pi­nách, tre­bárs otec a syn jaz­dia spolu. Odre­a­gujú sa, dajú si spolu pivo, všetko je v pohode.

A čo cena. Koľko taká vec stojí? 

Môžeš si kúpiť kom­plet auto zlo­žené v kra­bici za 200 eur, ale takisto posta­viť stroj za 2000 eur. A mno­ho­krát aj viac. Pokiaľ sa chceš iba raz do mesiaca odre­a­go­vať a lie­tať s autom z jed­nej strany par­ko­viska na druhú, je naozaj jedno, čo si kúpiš. Na to drahú tech­niku nepot­re­bu­ješ.

12961638_1000174770074491_443744054144602409_n

Aktu­álne tímové vozidlo, foto: miroslavfapso.com

Okej, späť k tebe. Kde všade si už jaz­dil a aké úspe­chy sa ti poda­rilo dosiah­nuť?

Tri­krát v rade som sa stal slo­ven­ským šam­pi­ó­nom v rokoch 2009 — 2011. Zúčast­nil som sa maj­strovs­tiev Európy v Holand­sku. Veľa­krát sa mi poda­rilo vyhrať na lokál­nych závo­doch v Česku a na Slo­ven­sku. Jaz­dil som aj v Rakúsku a napo­sledy pred 2 týžd­ňami na európ­skych závo­doch Ita­lian Side­way v Miláne. Dostali sme aj pozvánku do Japon­ska. Za úspech tiež pova­žu­jem pre­zen­tá­ciu pre deti zo základ­nej školy, to bolo veľmi fajn.

rc drift v škole

Takže budu­ješ ďal­šiu gene­rá­ciu mla­dých drif­te­rov.

Už dlh­šie som mal nápad spra­viť pre decká pre­zen­tá­ciu o drifte. Nemalo to chybu, decká boli úplne v pohode a malo to dobré ohlasy aj v celo­sve­to­vej RC drift komu­nite. Pre nich to bolo roz­hodne zábav­nej­šie ako bežná hodina slo­ven­činy alebo fyziky. :-)

Je medzi jazd­cami riva­lita, alebo nemáte prob­lém spo­lu­pra­co­vať?

Keď sa jazdí, je tu riva­lita. Každý chce byť naj­lepší a odniesť si domov tro­fej. Ale po skon­čení závodu ide všetka riva­lita stra­nou. Pre mňa je naša čes­ko­slo­ven­ská komu­nita niečo ako druhá rodina. Nie je to iba o závo­doch, orga­ni­zujú sa aj iné akcie. Je to úplne super, všetko v pohode, pivo, dobré jedlo, kamoši. Navzá­jom si radíme a mnohí zdie­ľajú svoje nasta­ve­nia na Face­bo­oku, takže sa môžeš inšpi­ro­vať a skú­šať čo ti vyho­vuje. Vždy sa nájde nie­kto, kto je ti ochotný pomôcť.

Keď si zobe­riem, že tvoje auto stojí viac ako tisíc eur a je to dosť nezvy­čajné hobby, aké sú reak­cie oko­lia a rodiny?

Väč­ši­nou pozi­tívne. Ľuďom sa páči ako to vyzerá a nie­kedy nechápu, ako je možné, že to dokáže drif­to­vať. :-) Na dru­hej strane, nie­kedy si o mne asi mys­lia, že som tro­chu magor, najmä keď je reč o cene. „Za to si si mohol kúpiť veľké auto,” taká je častá reak­cia. Bez pod­pory rodiny by som s tým ani nikdy neza­čal. Mám vďaka driftu veľa kamo­šov, takže to určite za to stojí.

Mar­cel, ak by som chcel začať jaz­diť, kde a aké infor­má­cie si mám najprv zis­tiť? Čoho by som sa mal vyva­ro­vať?

Hlavne nech ťa neod­radí vysoká cena a nekúp prvú vec, ktorá má na ebayi v názve „RC drift car.“ :-) Naj­lep­šie je ísť sa pozrieť na závody, vidieť autá naživo a osobne sa poroz­prá­vať s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú. Ak potre­bu­ješ pora­diť, neboj sa ozvať na mojej fb page Mar­cel Fapso RC Drif­ting. A ešte exis­tuje jeden dobrý web s uži­toč­nými infor­má­ciami a dis­kus­ným fórom – www.rcdrifting.cz.

zdroj foto­gra­fií: www.miroslavfapso.com, rodinný archív

Pridať komentár (0)