Mária Kali­čá­ková, Slo­venka, ktorá sa stará o bez­pe­čie tvojho počí­tača

Ráchel Matušková / 29. februára 2016 / Rozhovory

Kyber­ne­tická bez­peč­nosť nie je len výsa­dou mužov. V tomto svete sa nestra­tila ani mladá Slo­venka Mária Kali­čá­ková, ktorá orga­ni­zuje významnú kon­fe­ren­ciu o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti v Prahe.

Mária Kali­čá­ková, je mladá žena, ktorú by ste na prvý pohľad asi nespá­jali s kyber­ne­tic­kou bez­peč­nos­ťou. A predsa sa aj ona stará o to, aby tvoj počí­tač bol v bez­pečí. Hoci sama nemá vzde­la­nie ani prak­tické záze­mie z oblasti IT, vie bez mihnu­tia oka mana­žo­vať sve­tové kapa­city v odbore kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti a byť im rov­no­cen­nou par­tner­kou v roz­ho­vore. Mária je ria­di­teľ­kou kon­fe­ren­cie o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti, o kto­rej ste sa viac mohli dočí­tať v jed­nom z našich člán­kov.

maria kalicakova

Roz­ho­vor s Máriou sa nie­sol najmä v duchu kon­fe­ren­cie, keďže Mária je do svo­jej práce úplne pono­rená a baví ju. Poroz­prá­vala nám aj o tom, aké výzvy sa rie­šia v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti a či je, z tohto hľa­diska, Slo­ven­sko výhod­nou kra­ji­nou. Mária tiež pre­zra­dila, ako sa mladá žena cíti v kla­sicky muž­skom svete.

Mária, vytvo­riť QuBit kon­fe­ren­ciu bol tvoj nápad alebo, ako si sa dostala k takej význam­nej kon­fe­ren­cii akou je QuBit?

QuBit bol pro­jekt, ktorý nie­koľko rokov žil v pred­sta­vách môjho kolegu a spo­lu­za­kla­da­teľa Ondreja Kre­heľa, ktorý dlho­dobo žije a pra­cuje v NYC a cyber secu­rity je jeho váš­ňou. Jeho spo­loč­nosť LIFARS je záro­veň význam­ným spon­zo­rom kon­fe­ren­cie. Jeho odhod­la­nie a zápal uspo­ria­dať vlastnú kon­fe­ren­ciu ma vtiahlo do pro­jektu. Dali sme dokopy výborný tím ľudí a v roku 2014 QuBit uzrel svetlo sveta.

QuBit Conf poster

QuBit je kon­fe­ren­cia o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti. Mala si skú­se­nosti s touto prob­le­ma­ti­kou aj pred kon­fe­ren­ciou?

Moje skú­se­nosti so cyber secu­rity sú na úrovni bež­ného uží­va­teľa a pod­ni­ka­teľa, kto­rého sa táto otázka týka. Tak, ako sa týka tisí­cok sub­jek­tov na Slo­ven­sku, hoci si to men­šie a stredné pod­niky a firmy u nás ešte veľmi neuve­do­mujú.

Mala si skú­se­nosti s orga­ni­zo­va­ním väč­ších akcií aj pred QuBit? Komu­ni­ku­ješ s naj­väč­šími kapa­ci­tami v oblasti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti. Ako si sa cítila, ako mladá žena, oproti týmto pro­fe­si­oná­lom?

S orga­ni­zá­ciou kon­fe­ren­cií a ško­lení som mala pomerne bohaté skú­se­nosti ešte pred QuBit. Táto práca ma vždy istým spô­so­bom pri­ťa­ho­vala tým, že vždy začí­name na zele­nej lúke s nápa­dom na tému kon­fe­ren­cie, s pár ľuďmi v tíme, a o nie­koľko mesia­cov sedíme v krás­nom hoteli v Prahe a pozo­ru­jeme sálu plnú špič­ko­vých odbor­ní­kov, ktorí hor­livo dis­ku­tujú a zdie­ľajú svoje odborné poznatky. Ako žena som sa v muž­skej IT komu­nite vždy cítila prí­jemne. Rada sa stre­tá­vam a načú­vam vizi­onár­skym pred­sta­vám o, nie­kedy až neuve­ri­teľ­ných, výzvach kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti našej doby.

Čo ťa baví na tejto kon­fe­ren­cii?

Teší ma, že QuBit má svoju vlastnú filo­zo­fiu a tá je zalo­žená na odbor­nosti a kva­lite kon­fe­ren­cie. Sna­žíme sa pri­niesť našim priaz­niv­com špič­kové infor­má­cie od uzná­va­ných odbor­ní­kov. Tento rok sme naozaj sta­rost­livo zosta­vo­vali prog­ram, keďže sme obdr­žali veľké množ­stvo ponúk na pre­zen­tá­cie. Dbáme na to, aby pred­nášky neboli pre­dajne ladené a neot­ra­vo­vali sme odbor­ní­kov mar­ke­tin­gom. Táto cesta sa hneď po prvom roč­níku uká­zala ako správna, čo nám nasle­du­júci rok potvr­dila troj­ná­sobná účasť. Kva­litu si chceme udr­žať a týmto sme­rom pokra­čo­vať aj v ďal­ších akti­vi­tách, ktoré chys­táme.

yQuBit (6)

Aká je situ­ácia v oblasti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti? Vidíš roz­diely medzi kra­ji­nami, naprí­klad Česko/Slovensko a iné kra­jiny sveta?

Na Slo­ven­sku je v tomto čase situ­ácia, v oblasti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti o čosi slab­šial, ako v kra­ji­nách západ­nej Európy, USA a v iných roz­vi­nu­tých kra­ji­nách. Dôvod je prav­de­po­dobne fakt, že tu nie je až také veľké množ­stvo úto­kov. V Čes­kej repub­like je situ­ácia o pozna­nie iná. Keď sa poze­ráme z pohľadu hac­kera, tak aj to dáva zmy­sel – nie je tu veľmi vysoký poten­ciál na pácha­nie výnos­ných kyber zlo­či­nov – keďže väč­šie banky sú zo sve­to­vého hľa­diska malé.

Neho­vo­riac o tom, že pre hac­kera by bolo potrebné učiť sa nový jazyk. Keďže je tu menej úto­kov, tak je aj menej pre­venč­ných sys­té­mov a pro­fe­si­oná­lov v tomto odbore. Situ­ácia sa však na Slo­ven­sku mení a ras­tie nie len počet úto­kov, ale aj počet záu­jem­cov o tieto témy. My sa sna­žíme vytvá­rať pre nich per­fektné pod­mienky, aby sa mohli roz­ví­jať v tomto smere. Preto sme sa roz­hodli uspo­ria­dať QuBit kon­fe­ren­ciu v Prahe. Môžete sa o nej dozve­dieť viac na našich strán­kach : https://qubitconference.com/

Kyber­ne­tická bez­peč­nosť, a cel­kovo IT je skôr muž­ské odvet­vie. Ako sú tu vní­mané ženy? Aký je pomer žien a mužov v tejto oblasti? Nie si ty, ako jediná žena, samot­nou okra­sou kon­fe­ren­cie?

Hoci je IT secu­rity domé­nou mužov, zastú­pe­nie žien v tejto oblasti veľmi sľubne narastá. Na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­like náj­dete čoraz viac žien vo význam­ných vedú­cich fun­kciách v IT secu­rity spo­loč­nos­tiach a úra­doch. Určite náj­dete aj v tohto roč­nom prog­rame QuBit 2016 via­cero žien, ktoré iste skráš­lia náš spe­a­ker panel.

Vzde­la­ním si práv­nička, prečo sa teda venu­ješ oblasti IT? Nemáš nie­kedy prob­lém s odbor­nými vecami, ktoré sa pre­be­rajú na kon­fe­ren­cii?

Hoci ana­lýza malware znie veľmi zau­jí­mavo, moja práca v QuBit nevy­ža­duje tech­nickú zna­losť IT secu­rity, skôr si vyža­duje byť v obraze a sle­do­vať trendy v tejto oblasti, čo zís­ka­vam samoš­tú­diom. Avšak naj­viac sa dozviem najmä na stret­nu­tiach s odbor­níkmi v rámci tejto komu­nity, ktorí so mnou zdie­ľajú ich zna­losti.

speakers mosaic

Venu­ješ sa aj nie­čomu inému okrem kon­fe­ren­cie? Resp. je to práca na celý rok alebo kon­fe­ren­cii venu­ješ len nevy­hnutný čas na orga­ni­zo­va­nie?

Z časti sa venu­jem aj našej rodin­nej firme, ktorá má tak­mer 20-ročnú tra­dí­ciu v oblasti vede­nia účtov­níc­tva a pod­ni­ka­teľ­ského pora­den­stva, avšak naše plány a vízie v rámci QuBit si vyža­dujú moje plné nasa­de­nie. Verím, že týmto sme­rom sa bude vyví­jať moja kari­éra.

Zapá­jaš sa do kyber bez­peč­nosti aj inou for­mou ako je kon­fe­ren­cia?

Áno, pou­ží­vam anti­ví­ru­sové prog­ramy a fóliu na obra­zovke lap­topu :)

Práca na kon­fe­ren­cii QuBit ťa baví viac z orga­ni­zač­nej stránky, ako príp­rava eventu alebo kvôli téme kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti?

Mňa baví orga­ni­zá­cia celej uda­losti od začiatku do konca, nakoľko vyža­duje veľké spek­trum rôz­nych čin­ností, a tak je každý môj deň úplne iný ako ten pred­chá­dza­júci.

Pozo­ru­ješ trendy v tejto oblasti? Resp. Ako vidíš vývoj v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti?

Kyber­ne­tická bez­peč­nosť má za sebou obrov­ský prie­my­sel, ktorý musí udr­žia­vať tempo a každý deň rea­go­vať na nové hrozby a výzvy. Naj­viac ma fas­ci­nuje prob­le­ma­tika Inter­net of things, ktorá pri­náša obrov­ské množ­stvo otá­zok v oblasti bez­peč­nosti všet­kých zaria­dení, ktoré sa vedia pri­po­jiť na WiFi sieť a ktoré sú masovo dostupné, a teda poten­ciál útoku na ne je obrov­ský, hoci si to samotní uží­va­te­lia neuve­do­mujú.

Ďaku­jem za roz­ho­vor!

Pridať komentár (0)