Mária Kali­čá­ko­vá, Slo­ven­ka, kto­rá sa sta­rá o bez­pe­čie tvoj­ho počí­ta­ča

Ráchel Matušková / 29. februára 2016 / Rozhovory

Kyber­ne­tic­ká bez­peč­nosť nie je len výsa­dou mužov. V tom­to sve­te sa nestra­ti­la ani mla­dá Slo­ven­ka Mária Kali­čá­ko­vá, kto­rá orga­ni­zu­je význam­nú kon­fe­ren­ciu o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti v Pra­he.

Mária Kali­čá­ko­vá, je mla­dá žena, kto­rú by ste na prvý pohľad asi nespá­ja­li s kyber­ne­tic­kou bez­peč­nos­ťou. A pred­sa sa aj ona sta­rá o to, aby tvoj počí­tač bol v bez­pe­čí. Hoci sama nemá vzde­la­nie ani prak­tic­ké záze­mie z oblas­ti IT, vie bez mihnu­tia oka mana­žo­vať sve­to­vé kapa­ci­ty v odbo­re kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti a byť im rov­no­cen­nou par­tner­kou v roz­ho­vo­re. Mária je ria­di­teľ­kou kon­fe­ren­cie o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti, o kto­rej ste sa viac moh­li dočí­tať v jed­nom z našich člán­kov.

maria kalicakova

Roz­ho­vor s Mári­ou sa nie­sol naj­mä v duchu kon­fe­ren­cie, keď­že Mária je do svo­jej prá­ce úpl­ne pono­re­ná a baví ju. Poroz­prá­va­la nám aj o tom, aké výzvy sa rie­šia v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti a či je, z toh­to hľa­dis­ka, Slo­ven­sko výhod­nou kra­ji­nou. Mária tiež pre­zra­di­la, ako sa mla­dá žena cíti v kla­sic­ky muž­skom sve­te.

Mária, vytvo­riť QuBit kon­fe­ren­ciu bol tvoj nápad ale­bo, ako si sa dosta­la k takej význam­nej kon­fe­ren­cii akou je QuBit?

QuBit bol pro­jekt, kto­rý nie­koľ­ko rokov žil v pred­sta­vách môj­ho kole­gu a spo­lu­za­kla­da­te­ľa Ondre­ja Kre­he­ľa, kto­rý dlho­do­bo žije a pra­cu­je v NYC a cyber secu­ri­ty je jeho váš­ňou. Jeho spo­loč­nosť LIFARS je záro­veň význam­ným spon­zo­rom kon­fe­ren­cie. Jeho odhod­la­nie a zápal uspo­ria­dať vlast­nú kon­fe­ren­ciu ma vtiah­lo do pro­jek­tu. Dali sme doko­py výbor­ný tím ľudí a v roku 2014 QuBit uzrel svet­lo sve­ta.

QuBit Conf poster

QuBit je kon­fe­ren­cia o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. Mala si skú­se­nos­ti s tou­to prob­le­ma­ti­kou aj pred kon­fe­ren­ci­ou?

Moje skú­se­nos­ti so cyber secu­ri­ty sú na úrov­ni bež­né­ho uží­va­te­ľa a pod­ni­ka­te­ľa, kto­ré­ho sa táto otáz­ka týka. Tak, ako sa týka tisí­cok sub­jek­tov na Slo­ven­sku, hoci si to men­šie a stred­né pod­ni­ky a fir­my u nás ešte veľ­mi neuve­do­mu­jú.

Mala si skú­se­nos­ti s orga­ni­zo­va­ním väč­ších akcií aj pred QuBit? Komu­ni­ku­ješ s naj­väč­ší­mi kapa­ci­ta­mi v oblas­ti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. Ako si sa cíti­la, ako mla­dá žena, opro­ti tým­to pro­fe­si­oná­lom?

S orga­ni­zá­ci­ou kon­fe­ren­cií a ško­le­ní som mala pomer­ne boha­té skú­se­nos­ti ešte pred QuBit. Táto prá­ca ma vždy istým spô­so­bom pri­ťa­ho­va­la tým, že vždy začí­na­me na zele­nej lúke s nápa­dom na tému kon­fe­ren­cie, s pár ľuď­mi v tíme, a o nie­koľ­ko mesia­cov sedí­me v krás­nom hote­li v Pra­he a pozo­ru­je­me sálu plnú špič­ko­vých odbor­ní­kov, kto­rí hor­li­vo dis­ku­tu­jú a zdie­ľa­jú svo­je odbor­né poznat­ky. Ako žena som sa v muž­skej IT komu­ni­te vždy cíti­la prí­jem­ne. Rada sa stre­tá­vam a načú­vam vizi­onár­skym pred­sta­vám o, nie­ke­dy až neuve­ri­teľ­ných, výzvach kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti našej doby.

Čo ťa baví na tej­to kon­fe­ren­cii?

Teší ma, že QuBit má svo­ju vlast­nú filo­zo­fiu a tá je zalo­že­ná na odbor­nos­ti a kva­li­te kon­fe­ren­cie. Sna­ží­me sa pri­niesť našim priaz­niv­com špič­ko­vé infor­má­cie od uzná­va­ných odbor­ní­kov. Ten­to rok sme naozaj sta­rost­li­vo zosta­vo­va­li prog­ram, keď­že sme obdr­ža­li veľ­ké množ­stvo ponúk na pre­zen­tá­cie. Dbá­me na to, aby pred­náš­ky nebo­li pre­daj­ne lade­né a neot­ra­vo­va­li sme odbor­ní­kov mar­ke­tin­gom. Táto ces­ta sa hneď po prvom roč­ní­ku uká­za­la ako správ­na, čo nám nasle­du­jú­ci rok potvr­di­la troj­ná­sob­ná účasť. Kva­li­tu si chce­me udr­žať a tým­to sme­rom pokra­čo­vať aj v ďal­ších akti­vi­tách, kto­ré chys­tá­me.

yQuBit (6)

Aká je situ­ácia v oblas­ti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti? Vidíš roz­die­ly medzi kra­ji­na­mi, naprí­klad Česko/Slovensko a iné kra­ji­ny sve­ta?

Na Slo­ven­sku je v tom­to čase situ­ácia, v oblas­ti kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti o čosi slab­šial, ako v kra­ji­nách západ­nej Euró­py, USA a v iných roz­vi­nu­tých kra­ji­nách. Dôvod je prav­de­po­dob­ne fakt, že tu nie je až také veľ­ké množ­stvo úto­kov. V Čes­kej repub­li­ke je situ­ácia o pozna­nie iná. Keď sa poze­rá­me z pohľa­du hac­ke­ra, tak aj to dáva zmy­sel – nie je tu veľ­mi vyso­ký poten­ciál na pácha­nie výnos­ných kyber zlo­či­nov – keď­že väč­šie ban­ky sú zo sve­to­vé­ho hľa­dis­ka malé.

Neho­vo­riac o tom, že pre hac­ke­ra by bolo potreb­né učiť sa nový jazyk. Keď­že je tu menej úto­kov, tak je aj menej pre­venč­ných sys­té­mov a pro­fe­si­oná­lov v tom­to odbo­re. Situ­ácia sa však na Slo­ven­sku mení a ras­tie nie len počet úto­kov, ale aj počet záu­jem­cov o tie­to témy. My sa sna­ží­me vytvá­rať pre nich per­fekt­né pod­mien­ky, aby sa moh­li roz­ví­jať v tom­to sme­re. Pre­to sme sa roz­hod­li uspo­ria­dať QuBit kon­fe­ren­ciu v Pra­he. Môže­te sa o nej dozve­dieť viac na našich strán­kach : https://qubitconference.com/

Kyber­ne­tic­ká bez­peč­nosť, a cel­ko­vo IT je skôr muž­ské odvet­vie. Ako sú tu vní­ma­né ženy? Aký je pomer žien a mužov v tej­to oblas­ti? Nie si ty, ako jedi­ná žena, samot­nou okra­sou kon­fe­ren­cie?

Hoci je IT secu­ri­ty domé­nou mužov, zastú­pe­nie žien v tej­to oblas­ti veľ­mi sľub­ne naras­tá. Na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­li­ke náj­de­te čoraz viac žien vo význam­ných vedú­cich fun­kciách v IT secu­ri­ty spo­loč­nos­tiach a úra­doch. Urči­te náj­de­te aj v toh­to roč­nom prog­ra­me QuBit 2016 via­ce­ro žien, kto­ré iste skráš­lia náš spe­a­ker panel.

Vzde­la­ním si práv­nič­ka, pre­čo sa teda venu­ješ oblas­ti IT? Nemáš nie­ke­dy prob­lém s odbor­ný­mi veca­mi, kto­ré sa pre­be­ra­jú na kon­fe­ren­cii?

Hoci ana­lý­za malwa­re znie veľ­mi zau­jí­ma­vo, moja prá­ca v QuBit nevy­ža­du­je tech­nic­kú zna­losť IT secu­ri­ty, skôr si vyža­du­je byť v obra­ze a sle­do­vať tren­dy v tej­to oblas­ti, čo zís­ka­vam samoš­tú­di­om. Avšak naj­viac sa dozviem naj­mä na stret­nu­tiach s odbor­ník­mi v rám­ci tej­to komu­ni­ty, kto­rí so mnou zdie­ľa­jú ich zna­los­ti.

speakers mosaic

Venu­ješ sa aj nie­čo­mu iné­mu okrem kon­fe­ren­cie? Resp. je to prá­ca na celý rok ale­bo kon­fe­ren­cii venu­ješ len nevy­hnut­ný čas na orga­ni­zo­va­nie?

Z čas­ti sa venu­jem aj našej rodin­nej fir­me, kto­rá má tak­mer 20-roč­nú tra­dí­ciu v oblas­ti vede­nia účtov­níc­tva a pod­ni­ka­teľ­ské­ho pora­den­stva, avšak naše plá­ny a vízie v rám­ci QuBit si vyža­du­jú moje plné nasa­de­nie. Verím, že tým­to sme­rom sa bude vyví­jať moja kari­é­ra.

Zapá­jaš sa do kyber bez­peč­nos­ti aj inou for­mou ako je kon­fe­ren­cia?

Áno, pou­ží­vam anti­ví­ru­so­vé prog­ra­my a fóliu na obra­zov­ke lap­to­pu :)

Prá­ca na kon­fe­ren­cii QuBit ťa baví viac z orga­ni­zač­nej strán­ky, ako príp­ra­va even­tu ale­bo kvô­li téme kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti?

Mňa baví orga­ni­zá­cia celej uda­los­ti od začiat­ku do kon­ca, nakoľ­ko vyža­du­je veľ­ké spek­trum rôz­nych čin­nos­tí, a tak je kaž­dý môj deň úpl­ne iný ako ten pred­chá­dza­jú­ci.

Pozo­ru­ješ tren­dy v tej­to oblas­ti? Resp. Ako vidíš vývoj v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti?

Kyber­ne­tic­ká bez­peč­nosť má za sebou obrov­ský prie­my­sel, kto­rý musí udr­žia­vať tem­po a kaž­dý deň rea­go­vať na nové hroz­by a výzvy. Naj­viac ma fas­ci­nu­je prob­le­ma­ti­ka Inter­net of things, kto­rá pri­ná­ša obrov­ské množ­stvo otá­zok v oblas­ti bez­peč­nos­ti všet­kých zaria­de­ní, kto­ré sa vedia pri­po­jiť na WiFi sieť a kto­ré sú maso­vo dostup­né, a teda poten­ciál úto­ku na ne je obrov­ský, hoci si to samot­ní uží­va­te­lia neuve­do­mu­jú.

Ďaku­jem za roz­ho­vor!

Pridať komentár (0)