Mark Zuc­ker­berg vyvíja sku­toč­ného Jar­visa z Iron-Mana!

Dárius Polák / 5. januára 2016 / Tech a inovácie

Mark Zuc­ker­berg je známy pre zadá­va­nie obtiaž­nych výziev — či už je to uče­nie man­da­rín­štiny, pod­pore rov­nosti, alebo (sporne) náj­de­nie rie­še­nia glo­bál­neho prí­stupu na inter­net — ale tento rok zakla­da­teľ Face­bo­oku vzal veci na ďal­šiu úro­veň. Jeho osob­ným pro­jek­tom pre rok 2016 je pri­viesť Jar­visa, ver­ného digi­tál­neho asis­tenta Iron Mana, k životu.

Zuc­ker­berg chce posta­viť vlastnú umelú inte­li­gen­ciu, ktorá by mu pomohla efek­tív­nej­šie viesť svoj život — pre vysvet­le­nie dôvodu svo­jej vzne­še­nej ambí­cie pri­tom odka­zuje na Jar­visa.

Ako sám tvrdí:

Mojou osob­nou výzvou pre rok 2016 je vytvo­riť jed­no­du­chú AI pre môj domov, ktorá mi pomôže s mojou prá­cou. Mám na mysli niečo ako Jar­visa z Iron Mana.
Chys­tám sa skú­mať, čo dnešná tech­no­ló­gia dokáže. Potom ju začnem učiť, aby pocho­pila môj hlas pre kon­trolu všet­kého, čo je u nás doma — hudby, svetla, tep­loty a tak ďalej. Naučím ju nechať pria­te­ľov vstú­piť dnu pri pohľade na ich tváre, potom čo zazvo­nia na zvon­ček. Naučím ju dať mi vedieť, či sa niečo deje v izbe u Max, ktorú musím skon­tro­lo­vať, ak nie som s ňou. Po pra­cov­nej stránke mi pomôže vizu­ali­zo­vať dáta do vir­tu­ál­nej rea­lity, čo mi umožní vybu­do­vať lep­šie služby a viesť svoje orga­ni­zá­cie efek­tív­nej­šie.

Cel­kom ťažký pro­jekt. Bude zau­jí­mavé sle­do­vať koľko času a zdro­jov Zuc­ker­berg obe­tuje a aký bude výsle­dok. Možno v roku 2017 vyvi­nie Iron Man oblek :-).

A aký je tvoj osobný cieľ?

silicon-valleys-top-startup-factory-once-funded-a-company-because-the-founder-looked-like-mark-zuckerberg

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)