Mark Zuc­ker­berg vyví­ja sku­toč­né­ho Jar­vi­sa z Iron-Mana!

Dárius Polák / 5. januára 2016 / Lifehacking

Mark Zuc­ker­berg je zná­my pre zadá­va­nie obtiaž­nych výziev — či už je to uče­nie man­da­rín­šti­ny, pod­po­re rov­nos­ti, ale­bo (spor­ne) náj­de­nie rie­še­nia glo­bál­ne­ho prí­stu­pu na inter­net — ale ten­to rok zakla­da­teľ Face­bo­oku vzal veci na ďal­šiu úro­veň. Jeho osob­ným pro­jek­tom pre rok 2016 je pri­viesť Jar­vi­sa, ver­né­ho digi­tál­ne­ho asis­ten­ta Iron Mana, k živo­tu.

Zuc­ker­berg chce posta­viť vlast­nú ume­lú inte­li­gen­ciu, kto­rá by mu pomoh­la efek­tív­nej­šie viesť svoj život — pre vysvet­le­nie dôvo­du svo­jej vzne­še­nej ambí­cie pri­tom odka­zu­je na Jar­vi­sa.

Ako sám tvr­dí:

Mojou osob­nou výzvou pre rok 2016 je vytvo­riť jed­no­du­chú AI pre môj domov, kto­rá mi pomô­že s mojou prá­cou. Mám na mys­li nie­čo ako Jar­vi­sa z Iron Mana.
Chys­tám sa skú­mať, čo dneš­ná tech­no­ló­gia doká­že. Potom ju začnem učiť, aby pocho­pi­la môj hlas pre kon­tro­lu všet­ké­ho, čo je u nás doma — hud­by, svet­la, tep­lo­ty a tak ďalej. Naučím ju nechať pria­te­ľov vstú­piť dnu pri pohľa­de na ich tvá­re, potom čo zazvo­nia na zvon­ček. Naučím ju dať mi vedieť, či sa nie­čo deje v izbe u Max, kto­rú musím skon­tro­lo­vať, ak nie som s ňou. Po pra­cov­nej strán­ke mi pomô­že vizu­ali­zo­vať dáta do vir­tu­ál­nej rea­li­ty, čo mi umož­ní vybu­do­vať lep­šie služ­by a viesť svo­je orga­ni­zá­cie efek­tív­nej­šie.

Cel­kom ťaž­ký pro­jekt. Bude zau­jí­ma­vé sle­do­vať koľ­ko času a zdro­jov Zuc­ker­berg obe­tu­je a aký bude výsle­dok. Mož­no v roku 2017 vyvi­nie Iron Man oblek :-).

A aký je tvoj osob­ný cieľ?

silicon-valleys-top-startup-factory-once-funded-a-company-because-the-founder-looked-like-mark-zuckerberg

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)