Matej Boš­ňák: Súťaž EY Pod­ni­ka­teľ roka

Martina Ditrichová / 18. október 2016 / Business

Už 11 rokov sa u nás koná pre­stížna súťaž EY Pod­ni­ka­teľ roka. Vyspo­ve­dali sme slo­ven­ských zástup­cov EY, Mateja Boš­ňáka — vedú­ceho par­tnera EY na Slo­ven­sku a Danicu Matá­kovú — EY Pro­jekt lídra, ktorí by radi vyzvali pod­ni­ka­te­ľov, aby sa pode­lili s verej­nos­ťou o svoj prí­beh.

Na Slo­ven­sku bolo v urči­tom období slovo „pod­ni­ka­teľ“ spá­jané skôr s nega­tív­nymi prí­vlas­t­kami. Od začiatku súťaže bolo hlav­ným cie­ľom toto vní­ma­nie zme­niť a pred­sta­viť výni­močné pod­ni­ka­teľ­ské prí­behy, ktoré sú inšpi­rá­ciou a moti­vá­ciou. Pod­ni­ka­te­lia sa výrazne podie­ľajú na roz­voji regi­ó­nov, tvorbe pra­cov­ných miest a cel­kovo na pros­pe­rite slo­ven­skej eko­no­miky. My v Star­ti­tup to vieme pat­rične oce­niť, a preto ti pri­ná­šame tento roz­ho­vor.

Súťaž EY Pod­ni­ka­teľ roka sa, za dekádu pôso­be­nia na Slo­ven­sku, vypro­fi­lo­vala a stala sa uni­kát­nym pro­jek­tom. Fina­lis­tom zaistí pat­ričnú pre­stíž u nás aj v zahra­ničí. Pre­čí­taj si roz­ho­vor so zástup­cami spo­loč­nosti EY na Slo­ven­sku, ktorí ti pre­zra­dia,

Prečo by si sa mal pri­hlá­siť, prí­padne nomi­no­vať pod­ni­ka­teľa zo svojho oko­lia. Máš na to čas do konca novem­bra.

startitup_interview

zdroj: podnikatelroka.sk

Nezá­vislá porota vyhla­suje víťa­zov v nasle­du­jú­cich kate­gó­riách – EY Začí­na­júci pod­ni­ka­teľ roka, EY Tech­no­lo­gický pod­ni­ka­teľ roka, a hlavná kate­gó­ria EY Pod­ni­ka­teľ roka, ktorý bude repre­zen­to­vať Slo­ven­sko aj na celo­sve­to­vom kole v Monte Carle.

Tento rok sa bude konať už 11-ty roč­ník súťaže EY Pod­ni­ka­teľ roka. Ako sa od jej začiatku zvý­šila úro­veň, čo sa týka orga­ni­zá­cie aj súťa­žia­cich?

Zo začiatku som mal pochyb­nosti, či sa nám pri­hlási dosta­točný počet pod­ni­ka­te­ľov. Obá­val som sa, či u nás exis­tujú v dosta­toč­nom počte pod­ni­ka­te­lia, ktorí vyho­vujú kri­té­riám a sú ochotní sa zvi­di­teľ­niť. Ako čas ply­nul, súťaž nabe­rala pre­stíž, zís­kali sme aj viac mediál­nych par­tne­rov a momen­tálne ja pat­rím medzi jej naj­väč­ších pod­po­ro­va­te­ľov. Najprv sme všetko orga­ni­zo­vali vo vlast­nej réžii, teraz máme via­cero spon­zo­rov a už tretí rok je súťaž pod záš­ti­tou pána pre­zi­denta. Na gala­ve­čeri mávame okolo 200 hostí a počet nomi­ná­cií a fina­lis­tov kaž­dým rokom stúpa. Súťaž za posled­ných 10 rokov urči­tým spô­so­bom „dospela“. Dnes je vlaj­ko­vou loďou nášho mar­ke­tingu a mys­líme si, že aj vďaka tomu, že fun­guje celo­sve­tovo, je to vcelku uni­kátny pro­jekt. V skratke ide o prí­behy, skrý­va­júce sa za pod­ni­ka­ním. Pre mňa je každý jeden do istej miery jedi­nečný. Člo­vek si myslí, že už nemôže počuť nič nové, ale vždy ho nie­kto prek­vapí. Stále vidieť rôz­no­ro­dosť v pod­ni­kaní a v nápa­doch, čo je to veľmi inšpi­ra­tívne.

startitup_interview

Zdroj: podnikatelroka.sk

Prečo by sa mal pod­ni­ka­teľ pri­hlá­siť a čo mu pri­ne­sie samotná účasť? A čo víťazs­tvo?

Tým, že je to celo­sve­tová súťaž, má aj celo­sve­tový dosah a je spo­jená s istou pre­stí­žou, už len keď sa dosta­nete medzi fina­lis­tov. Pár­krát som bol na finále v Monte Carle a je to skvelé. Títo ľudia sú jedna krvná sku­pina a pri­ro­dzene k sebe ink­li­nujú. Takto sa nad­vä­zujú nové pria­teľ­stvá a obchodné spo­je­nec­tvá. Majú tak­tiež šancu sa glo­bálne zme­dia­li­zo­vať, ako minu­lo­ročný víťaz Pat­rick Hes­sel, ktorý sa obja­vil vo Wall Street Jour­nal a Finan­cial Times, do veľ­kej miery aj vďaka tejto súťaži. Pre súťa­žia­cich to má veľký význam. Stanú sa členmi komu­nity, orga­ni­zujú sa pre nich aka­dé­mie, sku­piny na webe, kde majú mož­nosť komu­ni­ko­vať, dis­ku­to­vať a zdie­ľať svoje názory.

V súťaži EY Pod­ni­ka­teľ roka oce­ňuje časo­pis Pro­fit “Najk­rajší pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh”. Ktorý z nich vám osobne utk­vel v pamäti?

D.M.: Pamä­táme si ich určite veľa, ale ktorý mi hneď napadne bola minu­lo­ročná fina­lis­tka Miriam Poniš­tová. Jej prí­beh je naozaj veľmi inšpi­ra­tívny 14 rokov pôso­bila v škols­tve ako uči­teľka a následne sa roz­hodla pod­ni­kať na východe Slo­ven­ska, v Tre­bi­šove. Z firmy, ktorá mala pôvodne 10 zamest­nan­cov, doká­zala za desať­ro­čie vybu­do­vať spo­loč­nosť s vyše 110 zamest­nan­cami. Je to firma, ktorá dnes zarába desiatky mili­ó­nov EUR v špe­dí­cii. Prí­beh odhod­la­nosti, tvr­dej práce a určite veľ­kých mana­žér­skych schop­ností. Môže byť pre mno­hých inšpi­rá­ciou v tom, že pod­ni­kať sa dá kde­koľ­vek a s čím­koľ­vek bez toho, aby musel mať člo­vek nejaký významný kapi­tál. Spô­sob, akým zís­kala peniaze na roz­beh pod­ni­ka­nia, bol tiež zau­jí­mavý – roz­pos­lala asi 100 lis­tov poten­ciál­nym inves­to­rom v Nemecku s tým, že: „Máme takýto zámer a chceme, aby ste nám pris­peli, lebo my naňho nemáme peniaze.“ Odpo­ve­dali dvaja. Jeden to zamie­tol a druhý rea­go­val: „OK, poďme do toho, ale nemáme dosť peňazí, ešte musíme nie­koho zohnať.“ A nako­niec sa to poda­rilo. Naozaj z ničoho vybu­do­vala významnú firmu, ktorá dote­raz fun­guje. Život pri­náša prí­behy, ktoré môžu inšpi­ro­vať ďal­ších. Mno­ho­krát sa o nich ľudia dozve­dia aj vďaka tejto súťaži.

M.B.: Mne sa páčila Acai­ma­nia Petra Matušku, je to cel­kom dob­ro­družný prí­beh. Bol sur­fo­vať s kama­rá­tom v Bra­zí­lii a videli tam zopár vysmia­tych Indiá­nov, ktorí mali kopu ener­gie, lebo poje­dali čer­veno-fia­lové bobule – acai. Natoľko ich to zau­jalo, že sa roz­hodli začať ich dová­žať. Bolo to úžasné, lebo počas relaxu, prišli na geniálny nápad. A toto je niečo, čo zaujme. Našim cie­ľom je pri­lá­kať aj mla­dých ľudí, ktorí sú na roz­hraní.

Chceme, aby videli, že pod­ni­ka­nie môže byť aj zábava či spô­sob života. Nie je to len o penia­zoch.

startitup_interview

zdroj: podnikatelroka.sk

startitup_interview

zdroj: ekonomika.idnes.cz

Ako to celé pre­bieha? Od pri­hlá­se­nia až po finále.

Pri­hlá­siť sa kan­di­dát môže sám alebo ho môže nomi­no­vať jeho zamest­na­nec, obchodný par­tner, pria­te­lia, rodina, skrátka kto­koľ­vek, naj­jed­no­duch­šie pro­stred­níc­tvom našej web stránky www.podnikatelroka.sk. Každý rok máme vyše 100 nomi­má­cií alebo pri­hlá­šok, ktoré pomo­cou našej meto­do­ló­gie a check­lis­tov hod­no­tíme a ak spĺňajú poža­do­vané kri­té­riá ini­ciu­jeme osobné stret­nu­tie – inter­view. Na osobné stret­nu­tie s poten­ciál­nymi pod­ni­ka­teľmi roka idú zástup­co­via EY, krorí týmto spô­so­bom zbie­rajú potrebné infor­má­cie o nomi­nan­toch. Inter­view sa robia aj preto, aby sme vedeli načrt­núť ich pod­ni­ka­teľ­skú story. Jasné, sú rele­vantné aj nejaké finančné výsledky, ale naj­dô­le­ži­tejší je prí­beh a osob­nosť pod­ni­ka­teľa. Po absol­vo­vaní inte­view vybe­rieme tak 30 až 40 firiem, ktoré spĺňajú kri­té­ria a zvy­šok je už na porote (porotu tvo­ria pre­važne víťazi minu­lých roč­ní­kov, EY v porote nemá zastú­pe­nie).

Ktoré sú pre porotu roz­ho­du­júce kri­té­riá a na čo kla­diete obzvlášť dôraz? 

Medzi tie, čo zavá­žia naj­viac patrí jed­no­značne čest­nosť a poc­ti­vosť, rast, pod­ni­ka­teľ­ský duch, ino­vá­cie, celo­štátny — prí­padne glo­bálny roz­mer, stra­te­gická orien­tá­cia a finančné výsledky. Aby sme to pre­ta­vili do nie­čoho hma­ta­teľ­ného, máme kri­té­rium, že pod­ni­ka­teľ musí pod­ni­kať aspoň 2 roky a ak pod­niká pro­stred­níc­tvom spo­loč­nosti, musí ju vlast­niť alebo spo­lu­vlas­niť a musí sa aktívne podie­ľať na jej vedení. A keď spĺňajú všetky kri­té­riá, chcem ešte raz zdô­raz­niť čest­nosť, posu­nieme ich ďalej na posú­de­nie porote. Porota je od nás úplne nezá­vislá, takže potom je to už na nich.

Spo­mí­nali ste pod­ni­ka­teľ­ský roz­mer, môže vyhrať aj pod­ni­ka­teľ, ktorý pôsobí len na domá­com trhu?

Boli via­cerí fina­listi a aj víťazi s čisto lokál­nym dosa­hom. Naprí­klad pod­ni­ka­teľ Ľuboš Fell­ner s Bubo Tra­vel, ktorý zví­ťa­zil v roku 2011. Pop­ravde asi sčasti záleží aj od roč­níka súťaže. Keď je veľká kon­ku­ren­cia s glo­bál­nym dosa­hom, tak má pod­ni­ka­teľ s lokál­nym dosa­hom prav­de­po­dobne niž­šiu šancu zví­ťa­ziť. A naviac, rolu hrá aj sek­tor, v kto­rom firma pôsobí. Sek­tory sa cel­kom pra­vi­delne strie­dajú, IT firma má určite oveľa väčší poten­ciál stať sa glo­bál­nou, a tým pádom aj uspieť v súťaži, ako naprí­klad Eset či Sygic (víťazi v roku 2006 a 2009). Ale mali sme aj nie­koľ­kých víťa­zov bez glo­bál­neho pôso­be­nia, naprí­klad NAY, čo je čes­ko­slo­ven­ský trh a už spo­mí­naný Ľuboš Fell­ner.

Sle­du­jete ďalší vývoj výher­cov aj po súťaži?

Výher­co­via, ktorí vyhrali slo­ven­ské finále a zúčast­nili sa glo­bál­neho finále v Monte Carle, sa stá­vajú členmi poroty v ďal­ších roč­ní­koch, pokiaľ akcep­tujú túto rolu. Víťaz ostat­ného roč­níka sa stáva pred­se­dom poroty, takže ich prí­beh sle­du­jeme pri­ro­dzene ďalej. Mnoho súťa­žia­cich sa aj vďaka tejto súťaži stalo kama­rátmi alebo obchod­nými par­tnermi, našimi kli­entmi alebo my ich kli­entmi. Do urči­tej miery teda vidíme, ako sa to s nimi vyvíja a je zau­jí­mavé ich sle­do­vať. Naprí­klad si vez­mite prvého víťaza Miro­slava Trnku a jeho spo­loč­nosť ESET. Už vtedy to bola veľká firma a kam sa za tých 10 rokov dostala. Je to impo­zantný prí­beh.

Je možné sa súťaže zúčast­niť aj viac­krát?

Áno a my fina­lis­tov veľmi povzbu­dzu­jeme, aby sa znova zúčast­nili. Iba víťaz sa už nemôže pri­hlá­siť. Skú­se­nosť nám uka­zuje, že v prie­behu rokov sa pod­ni­ka­te­lia – naši fina­listi posú­vajú ďalej a tým zvy­šujú svoje šance v súťaži. Aj preto s nimi udr­žu­jeme kon­takt. Naším záme­rom je pod­po­ro­vať pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die na Slo­ven­sku a vní­mame túto súťaž ako naše posla­nie. Je to potrebné, lebo pod­mienky sa na Slo­ven­sku rýchlo menia. Raz je kríza, potom je zas chvíľu dobre, ľudia musia mať pocit, že sa to aj tak dá. My sa sna­žíme úspešné prí­behy pro­pa­go­vať, pre­tože stredná pod­ni­ka­teľ­ská sféra je vlastne to, čo eko­no­miku v koneč­nom dôsledku živí a zabez­pečí jej udr­ža­teľ­nosť. Prí­be­hov na povzbu­de­nie, prí­padne aj star­tu­pis­tov nie je nikdy dosť. Nie je to jed­no­ra­zová zále­ži­tosť typu „hurá gala­ve­čer a dosť“. Je to celo­ročná kon­ti­nu­álna akti­vita.

Skú­sime sa posu­núť s touto otáz­kou o krô­čik ďalej. Má teda náš pod­ni­ka­teľ šancu vyhrať na celo­sve­to­vej súťaži?

Zatiaľ sa to síce za 30-ročnú his­tó­riu tejto súťaže nestalo, ale firma s glo­bál­nym dosa­hom, by mohla mať šancu. Aj minu­lo­ročný víťaž Pat­rick Hes­sel z C2i repre­zen­to­val Slo­ven­sko veľmi dobre. Glo­bálny CEO EY, Mark Wein­ber­ger mu veno­val veľký pries­tor vo svo­jom blogu. Spo­jil jeho prie­my­sel výroby auto­mo­bi­lo­vých karo­sé­rií z kom­po­zit­ného mate­riálu s Monte Car­lom, kde sa koná finále. Páčilo sa mu využí­va­nie moder­ných tech­no­ló­gií a už toto je zna­me­nie, že aj na Slo­ven­sku máme poten­ciál zau­jať v celo­sve­to­vom meradle. V tejto súťaži nie je tak dôle­žitá veľ­kosť, ťažko by sme totiž zápa­sili s ame­ric­kými, aus­trál­skymi či inými fir­mami. Zaváži prí­beh a poten­ciál. Do súťaže sa zapája 60 kra­jín, čiže naša šanca je 1 ku 60, aby sme to vyjad­rili mate­ma­ticky, čo je ešte stále lep­šie ako podá­vať loto. :)

Ako vidíte pod­mienky našich pod­ni­ka­te­ľov na Slo­ven­sku, aj čo sa týka legis­la­tívy?

Podľa nášho názoru, neboli na Slo­ven­sku lep­šie pod­mienky na pod­ni­ka­nie ako teraz hlavne čo sa týka začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov. Máme tu množ­stvo inku­bá­to­rov, cowor­kin­go­vých cen­tier a iných pod­pôr pod­ni­ka­nia. Tak­mer každá banka už má odde­le­nie, kde učí svo­jich kli­en­tov pod­ni­kať s men­to­rom, ktorý vás pre­ve­die úvo­dom alebo pomôže s pod­ni­ka­teľ­ským plá­nom. Pod­mienky sú výborné, aj keď samoz­rejme byrok­ra­tická záťaž a korup­cia sú prí­tomné a stále je čo zlep­šo­vať. Ale keď len tak zaspo­mí­name, desať rokov dozadu trvalo zalo­že­nie spo­loč­nosti pol roka, teraz to zvlád­nete za 10 dní a od budú­ceho roka sa zní­žia aj finančné požia­davky, budete potre­bo­vať pár sto­viek eur a máte zalo­ženú novú spo­loč­nosť. Pred­tým s kaž­dým papie­rom musel člo­vek fyzicky ísť na úrad, teraz sme v inter­ne­to­vej eko­no­mike. Momen­tálne máme na trhu dosta­tok peňazí, otvo­renú EÚ eko­no­miku a nemáme na Slo­ven­sku prak­ticky žiadne prí­rodné kata­strofy. Je ide­álna doba na pod­ni­ka­nie aj na život.

startitup_interview

zdroj: podnikatelroka.sk

Neuva­žo­vali ste o kate­gó­rii špe­ciálne pre star­tupy?

Máme kate­gó­riu EY Začí­na­júci pod­ni­ka­teľ roka, dajme tomu syno­ny­mum star­tupu, len po slo­ven­sky. Dôle­žité je zade­fi­no­vať si pojmy. Star­tup je myš­lienka, ktorá sa pre­ta­vuje do pod­ni­ka­nia a my si ešte nie sme istí, ako to dopadne. Pri­hlia­dame aj na finančné výsledky a chceme tu pou­ká­zať aj na vytrva­losť. Star­tup je akoby ran­nej­šia fáza pod­ni­ka­nia. Špe­ciálne pre star­tupy je na Slo­ven­sku via­cero podu­jatí, ktoré majú takúto špe­ci­fi­ká­ciu. Samoz­rejme, ale sú vítané aj u nás. Cení sa nápad a ino­vá­cie, čím sú star­tupy príz­načné. V tejto kate­gó­rii začí­na­júci pod­ni­ka­teľ sa nekla­die až taký dôraz na zis­ko­vosť, ale skôr na poten­ciál. Budeme radi, ak nás budú star­tu­pisti sle­do­vať a pri­hlá­sia sa do súťaže.

Ak by ste mali vybrať jednu vlast­nosť obzvlášť dôle­žitú pri pod­ni­kaní, aká by to bola?

Pod­ni­ka­nie sa spája s istou dra­vos­ťou a vytrva­los­ťou, ale za veľmi dôle­žitú pova­žu­jeme aj čest­nosť — poc­ti­vosť. Je ťažké „vypic­hnúť“ iba jednu. Potre­buje celú škálu vlast­ností. Nesmiete sa báť pre­ká­žok, pre­ko­ná­vať ich, nevzdať sa pri prvom neús­pe­chu. Takisto fle­xi­bi­lita je dôle­žitá. Súčasný svet plný tech­no­ló­gií sa rýchlo mení a bez toho, aby sa firmy vedeli adap­to­vať novým pod­mien­kam, nebudú schopné pre­žiť.

startitup_interview

zdroj: podnikatelroka.sk

Čo ste vy robili, keď ste mali 25? O čom ste sní­vali?

To už sme audi­to­vali. Boli sme šťastní, že pra­cu­jeme v medzi­ná­rod­nej firme. Vtedy sa pod­ni­ka­nie spá­jalo s divo­kou pri­va­ti­zá­ciou. Pod­ni­ka­teľ nebol nie­kto, ku komu ste vzhlia­dali. Bol videný skôr ako pod­ni­ka­vec. Nad­ná­rodné firmy, čo sem prišli, boli pre slo­ven­ské pod­mienky „star­tupy“. Boli to v celku zábavné časy. Vtedy sa tvo­rilo to, čo v súčas­nosti poznáme ako roz­vi­nutú kapi­ta­lis­tickú spo­loč­nosť. Bolo to obdo­bie pre­chodu, či už pri­va­ti­zá­cia, „kre­ova­nie“ legis­la­tívy, ale o tom, že budeme v EÚ, sa nám ani nesní­valo. Člo­vek musel vytr­vať a neve­del, kde všetko skončí. My sme v tom čase budo­vali kari­éru v kon­zul­tač­nom biz­nise.

Keby sa do súťaže Pod­ni­ka­teľ roka pri­hlá­sil Steve Jobs, Elon Musk a Bill Gates, kto z nich by vyhral?:)

startitup_interview

zdroj: biography.com

Ťažké roz­ho­do­va­nie, môžeme mať aj troch víťa­zov? Som naozaj rád, že pred takúto voľbu nebu­dem nikdy reálne posta­vený. Keby som si ale musel vybrať, dám Muska, robí pekné autá a príde mi naj­zau­jí­ma­vejší. Prí­behy sú však neuve­ri­teľné všetky. Vďaka Job­sovi sa zme­nil sys­tém komu­ni­ká­cie, Gates je zas úžasný filan­trop a tiež zme­nil spô­sob, akým fun­gu­jeme. Ale sme zve­daví, či sa Musk dostane na Mars alebo je z Marsu. :)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: podnikatelroka.sk

Pridať komentár (0)