Megain­ves­tí­cia potvr­dená: Jaguar Land Rover defi­ni­tívne na Slo­ven­sku!

Martin Bohunický / 11. decembra 2015 / Zo Slovenska

Brit­ská auto­mo­bilka Jaguar Land Rover v pia­tok pod­pí­sala s vlá­dou inves­tičnú zmluvu na 1,5 miliardy eur a defi­ni­tívne tak potvr­dila prí­chod na slo­ven­ský trh.

unnamed_9

Brit­ská auto­mo­bilka Jaguar Land Rover v pia­tok pod­pí­sala s vlá­dou inves­tičnú zmluvu na 1,5 miliardy eur a defi­ni­tívne tak potvr­dila prí­chod na slo­ven­ský trh.

Jedná sa o jednu z naj­väč­ších inves­tí­cií v rámci samos­tat­nosti Slo­ven­ska a luxusná auto­mo­bilka by mala postupne dosiah­nuť ročnú pro­duk­ciu 300.000 auto­mo­bi­lov. Záro­veň je to naj­väč­šia inves­tí­cia v Európe za posled­ných 7 rokov.

Nový závod neďa­leko Nitry pri­ne­sie regi­ónu 2800 nových pra­cov­ných miest, odhad vytvo­re­nia pra­cov­ných miest u dodá­va­te­ľov hovorí ďal­ších 15-tisíc pra­cov­ných mies­tach. Začia­tok výroby je naplá­no­vaný na rok 2018.

Pridať komentár (0)