Mer­ce­des pred­sta­vil auto­nómny auto­bus budúc­nosti

Lýdia Repová / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

Medzi bez­pi­lotné autá alebo kami­óny sa pri­dáva ďal­šia novinka. Prvý bez­pi­lotný auto­bus pred­sta­vuje táto známa nemecká auto­mo­bi­lová značka.

Mer­ce­des-Benz pri­šiel na trh s novin­kou, ktorá by mala pred­sta­vo­vať budúc­nosť v mest­skej hro­mad­nej doprave. Tento polo­au­to­ma­tický auto­bus budúc­nosti je oveľa bez­peč­nejší a kom­for­tnejší, ako dnešné ver­zie. Vďaka nie­koľ­kým kame­rám a sle­do­va­cím sys­té­mom pomáha uľa­viť pre­ťa­že­ným vodi­čom, keďže dokáže pred­ví­dať štýl ria­de­nia, šetrí opot­re­be­nie, zni­žuje spot­rebu paliva a emi­sií.

Weltpremiere: Mercedes-Benz Future Bus mit CityPilot – Meilenstein auf dem Weg zum autonom fahrenden Stadtbus

Future Bus, ako sa nazýva tento auto­bus, využíva sebes­tačnú City­Pi­lot tech­no­ló­giu, tá bola naj­skôr pred­sta­vená v bez­pi­lot­nom kami­óne, ktorý auto­mo­bilka pre­sta­vila už dva roky dozadu. Mer­ce­des sa vyjad­ril, že táto tech­no­ló­gia však bola od začiatku vytvo­rená práve pre Future Bus. Vďaka nie­koľ­kým kame­rám a rada­ro­vému sys­tému na krátku a dlhú vzdia­le­nosť, dokáže City­Pi­lot roz­poz­nať sema­fóry a komu­ni­ko­vať s nimi. Tak­tiež vie dete­ko­vať pre­kážky, kto­rými môžu byť aj chodci a auto­ma­ticky zasta­viť, či dora­ziť na zastávku, kde otvorí a zatvorí auto­ma­ticky dvere.

Mercedes-Benz_Future_Bus_00011-1020x610Weltpremiere: Mercedes-Benz Future Bus mit CityPilot – Meilenstein auf dem Weg zum autonom fahrenden Stadtbus

Aby Mer­ce­des demon­štro­val danú tech­no­ló­giu, vytvo­ril 20km dlhú trasu, po kto­rej Future Bus jazdí. Tá obsa­huje nie­koľko ostrých zákrut, tune­lov, auto­bu­so­vých zastá­vok ale aj rých­lost­ných sek­cií. Auto­bus by sa mal prvý­krát ofi­ciálne využí­vať na jed­nej z naj­dl­h­ších tratí mest­skej hro­mad­nej dopravy spá­ja­jú­cich v Holand­sku amster­dam­ské Schip­hol letisko a Haar­lem.

Mercedes-Benz_Future_Bus_0008-1020x610

Future Truck

V roku 2014 Mer­ce­des Benz prvý­krát pred­sta­vil kon­cept svojho bez­pi­lot­ného kami­ónu. Jedná sa o Future Truck 2025, ktorý by mal byť dostupný do 10 rokov. Okrem naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií či obme­dze­niam emi­sií, sa Mer­ce­des zame­ral aj na dizajn. Plá­nuje prísť na trh s ele­gant­ným pre­ve­de­ním kami­ónu, ktorý by pre­trans­for­mo­val vodiča kami­ónu na mana­žéra tran­s­portu. Čistý a jed­no­du­chý dizajn inte­ri­éru sa už skôr podobá na pohodlnú kan­ce­lá­riu. Pokiaľ je zapnutý bez­pi­lotný mód, vodič si môže uro­biť pohod­lie naprí­klad sklo­pe­ním svojho sedadla o 45°. Future Truck bol už aj vyskú­šaný a to na nemec­kej diaľ­nici A14. Dosia­hol rých­losť 55 mph ( cca 90km). No ešte chvíľku potrvá, kým sa tech­no­ló­gia úplne zdo­ko­nalí, aby mohol tento bez­pi­lotný kamión bráz­diť cesty.

Mercedes-Benz-Future-Truck-2025-4Mercedes-Benz-Future-Truck-2025-7

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: inhabitat.com

Pridať komentár (0)