Mer­ce­des pred­sta­vil auto­nóm­ny auto­bus budúc­nos­ti

Lýdia Repová / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

Medzi bez­pi­lot­né autá ale­bo kami­ó­ny sa pri­dá­va ďal­šia novin­ka. Prvý bez­pi­lot­ný auto­bus pred­sta­vu­je táto zná­ma nemec­ká auto­mo­bi­lo­vá znač­ka.

Mer­ce­des-Benz pri­šiel na trh s novin­kou, kto­rá by mala pred­sta­vo­vať budúc­nosť v mest­skej hro­mad­nej dopra­ve. Ten­to polo­au­to­ma­tic­ký auto­bus budúc­nos­ti je ove­ľa bez­peč­nej­ší a kom­for­tnej­ší, ako dneš­né ver­zie. Vďa­ka nie­koľ­kým kame­rám a sle­do­va­cím sys­té­mom pomá­ha uľa­viť pre­ťa­že­ným vodi­čom, keď­že doká­že pred­ví­dať štýl ria­de­nia, šet­rí opot­re­be­nie, zni­žu­je spot­re­bu pali­va a emi­sií.

Weltpremiere: Mercedes-Benz Future Bus mit CityPilot – Meilenstein auf dem Weg zum autonom fahrenden Stadtbus

Futu­re Bus, ako sa nazý­va ten­to auto­bus, využí­va sebes­tač­nú City­Pi­lot tech­no­ló­giu, tá bola naj­skôr pred­sta­ve­ná v bez­pi­lot­nom kami­ó­ne, kto­rý auto­mo­bil­ka pre­sta­vi­la už dva roky doza­du. Mer­ce­des sa vyjad­ril, že táto tech­no­ló­gia však bola od začiat­ku vytvo­re­ná prá­ve pre Futu­re Bus. Vďa­ka nie­koľ­kým kame­rám a rada­ro­vé­mu sys­té­mu na krát­ku a dlhú vzdia­le­nosť, doká­že City­Pi­lot roz­poz­nať sema­fó­ry a komu­ni­ko­vať s nimi. Tak­tiež vie dete­ko­vať pre­káž­ky, kto­rý­mi môžu byť aj chod­ci a auto­ma­tic­ky zasta­viť, či dora­ziť na zastáv­ku, kde otvo­rí a zatvo­rí auto­ma­tic­ky dve­re.

Mercedes-Benz_Future_Bus_00011-1020x610Weltpremiere: Mercedes-Benz Future Bus mit CityPilot – Meilenstein auf dem Weg zum autonom fahrenden Stadtbus

Aby Mer­ce­des demon­štro­val danú tech­no­ló­giu, vytvo­ril 20km dlhú tra­su, po kto­rej Futu­re Bus jaz­dí. Tá obsa­hu­je nie­koľ­ko ostrých zákrut, tune­lov, auto­bu­so­vých zastá­vok ale aj rých­lost­ných sek­cií. Auto­bus by sa mal prvý­krát ofi­ciál­ne využí­vať na jed­nej z naj­dl­h­ších tra­tí mest­skej hro­mad­nej dopra­vy spá­ja­jú­cich v Holand­sku amster­dam­ské Schip­hol letis­ko a Haar­lem.

Mercedes-Benz_Future_Bus_0008-1020x610

Futu­re Truck

V roku 2014 Mer­ce­des Benz prvý­krát pred­sta­vil kon­cept svoj­ho bez­pi­lot­né­ho kami­ó­nu. Jed­ná sa o Futu­re Truck 2025, kto­rý by mal byť dostup­ný do 10 rokov. Okrem naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií či obme­dze­niam emi­sií, sa Mer­ce­des zame­ral aj na dizajn. Plá­nu­je prí­sť na trh s ele­gant­ným pre­ve­de­ním kami­ó­nu, kto­rý by pre­trans­for­mo­val vodi­ča kami­ó­nu na mana­žé­ra tran­s­por­tu. Čis­tý a jed­no­du­chý dizajn inte­ri­é­ru sa už skôr podo­bá na pohodl­nú kan­ce­lá­riu. Pokiaľ je zapnu­tý bez­pi­lot­ný mód, vodič si môže uro­biť pohod­lie naprí­klad sklo­pe­ním svoj­ho sedad­la o 45°. Futu­re Truck bol už aj vyskú­ša­ný a to na nemec­kej diaľ­ni­ci A14. Dosia­hol rých­losť 55 mph ( cca 90km). No ešte chvíľ­ku potr­vá, kým sa tech­no­ló­gia úpl­ne zdo­ko­na­lí, aby mohol ten­to bez­pi­lot­ný kami­ón bráz­diť ces­ty.

Mercedes-Benz-Future-Truck-2025-4Mercedes-Benz-Future-Truck-2025-7

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto: inhabitat.com

Pridať komentár (0)