METRO ti dáva jedi­nečnú šancu spro­pa­go­vať svoj biz­nis

Jakub Jablonický / 15. augusta 2016 / Startupy

Zvi­di­teľni svoj biz­nis v rámci pro­jektu Deň súkrom­ného pod­ni­ka­nia.

Spo­loč­nosť METRO pri­chá­dza s pro­jek­tom Deň súkrom­ného pod­ni­ka­nia, pomo­cou kto­rého môžeš pri­lá­kať nových zákaz­ní­kov, či uro­biť radosť stá­lym kli­en­tom.

Na zvi­di­teľ­ne­nie svojho biz­nisu ti stačí jed­no­du­chá regis­trá­cia na webe denpodnikania.sk. Tam vytvo­ríš špe­ciálnu ponuku pre tvo­jich zákaz­ní­kov, ktorú im ponúk­neš počas dňa, kedy sa pro­jekt bude konať.

Deň súkrom­ného pod­ni­ka­nia sa usku­toční v uto­rok 11. októbra. Súčas­ťou digi­tál­nej plat­formy denpodnikania.sk je aj inte­rak­tívna mapa, na kto­rej bude tvoja pre­vádzka vidi­teľná pre všet­kých.

unnamed (1)

Okrem toho sa môžeš tiež stať súčas­ťou veľ­kej mediál­nej kam­pane, do kto­rej METRO inves­tuje 400 000 EUR. 

15 poro­tou vybra­ných pod­ni­ka­te­ľov z kaž­dého kraja bude pod­po­re­ných v regi­onál­nych novi­nách MY a v Novom čase.

V prvej fáze kam­pane, ktorá sa spustí v najb­liž­ších dňoch, bude súťaž komu­ni­ko­vaná cez prí­behy troch zapo­je­ných pod­ni­ka­te­ľov – amba­sá­do­rov pro­jektu. Druhá fáza kam­pane bude pod­po­rená fareb­ným maga­zí­nom Fotelka, ktorý bude vkla­daný do regi­onál­nych vydaní MY Noviny. Maga­zín pri­ne­sie infor­má­cie o súťaži a inšpi­ra­tívne pod­ni­ka­teľ­ské prí­behy.“

Okrem toho pre­behnú kam­pane aj na TV Mar­kíza a v Rádiu Expres.

Cie­ľom tejto ini­cia­tívy je pod­po­riť slo­ven­ských súkrom­ných pod­ni­ka­te­ľov a pri­niesť zákaz­ní­kom uni­kátne pro­dukty a mimo­riadne ponuky. Ak máš biz­nis, je to určite skvelá prí­le­ži­tosť na jeho pro­pa­gá­ciu. A ak si zákaz­ník, môžeš vďaka nemu nájsť naprí­klad svoj nový obľú­bený pod­nik.

zdroj foto­gra­fií: denpodnikania.sk

Pridať komentár (0)