Mic­ro­soft sa v novej reklame púšťa do iPad Pro

Dárius Polák / 24. augusta 2016 / Business

Pamä­táš si ešte na reklamy PC vs. Mac? Inšpi­rá­cie sa ani jed­nému z gigan­tov nevy­čer­pali!

Mic­ro­soft sa prvý­krát obul do iPad v dobe Win­dows 8 v roku 2013, ten­to­raz si vzal na mušku iPad Pro. Dôvod? Posledná reklama od Applu totiž pro­pa­guje iPad Pro v snahe pre­sved­čiť pou­ží­va­te­ľov, že má všetky fun­kcie počí­tača. Pre­svedč sa sám, či to je naozaj tak.

Mic­ro­soft je pri­pra­vený na dis­ku­siu, či je tvr­de­nie prav­divé. Vo videu si vysmieva iPad Pro reklame tvr­de­niami, že iOS tab­let má prí­davnú klá­ves­nicu, avšak bez track­padu, bez plných ver­zií desk­top apli­ká­cii ako napr. Office, bez exter­ných USB por­tov a bez pro­ce­soru od Intelu.

Práve som dostala klá­ves­nicu,” hovorí Siri v reklame, “Som počí­tač, rov­nako ako ty.”

Video končí kon­ver­zá­ciou Siri a Cor­tany. Reklama tvrdí, “Sur­face toho urobí veľa, rov­nako ako ty.” Mic­ro­soft argu­men­tuje tvr­de­ním, že ak niečo pome­nu­jete ako počí­tač, nezna­mená to auto­ma­ticky, že to aj spĺňa popis počí­tača. Apple si však myslí, že ich posledný tab­let je naozaj počí­tač. To sú argu­menty, ktoré sa rekla­mami určite neskon­čia.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)