Mic­ro­soft sa v novej rekla­me púš­ťa do iPad Pro

Dárius Polák / 24. augusta 2016 / Business

Pamä­táš si ešte na rekla­my PC vs. Mac? Inšpi­rá­cie sa ani jed­né­mu z gigan­tov nevy­čer­pa­li!

Mic­ro­soft sa prvý­krát obul do iPad v dobe Win­do­ws 8 v roku 2013, ten­to­raz si vzal na muš­ku iPad Pro. Dôvod? Posled­ná rekla­ma od App­lu totiž pro­pa­gu­je iPad Pro v sna­he pre­sved­čiť pou­ží­va­te­ľov, že má všet­ky fun­kcie počí­ta­ča. Pre­svedč sa sám, či to je naozaj tak.

Mic­ro­soft je pri­pra­ve­ný na dis­ku­siu, či je tvr­de­nie prav­di­vé. Vo videu si vysmie­va iPad Pro rekla­me tvr­de­nia­mi, že iOS tab­let má prí­dav­nú klá­ves­ni­cu, avšak bez track­pa­du, bez plných ver­zií desk­top apli­ká­cii ako napr. Offi­ce, bez exter­ných USB por­tov a bez pro­ce­so­ru od Inte­lu.

Prá­ve som dosta­la klá­ves­ni­cu,” hovo­rí Siri v rekla­me, “Som počí­tač, rov­na­ko ako ty.”

Video kon­čí kon­ver­zá­ci­ou Siri a Cor­ta­ny. Rekla­ma tvr­dí, “Sur­fa­ce toho uro­bí veľa, rov­na­ko ako ty.” Mic­ro­soft argu­men­tu­je tvr­de­ním, že ak nie­čo pome­nu­je­te ako počí­tač, nezna­me­ná to auto­ma­tic­ky, že to aj spĺňa popis počí­ta­ča. App­le si však mys­lí, že ich posled­ný tab­let je naozaj počí­tač. To sú argu­men­ty, kto­ré sa rekla­ma­mi urči­te neskon­čia.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)