Mic­ro­soft v teste doká­zal, že naj­viac baté­rie spot­re­buje Chrome

Dárius Polák / 5. júla 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ ako svoj prvý pre­hlia­dač pou­ží­vaš Chrome, musí ti byť jasné, že spot­re­buje nie­len veľa ope­rač­nej pamäte, ale aj baté­rie.

Google sľú­bil, že zapra­cuje na vyrie­šení tohto prob­lému. Malé zmeny, ktoré sa dopo­siaľ vyko­nali však veľa vody nena­mú­tili. Mic­ro­soft sa roz­ho­dol vyko­nať vlastné testy, vďaka kto­rým doká­zal to, čo už všetci vieme — Chrome spot­re­buje prí­liš veľa baté­rie.

Spo­loč­nosť sa roz­hodla pre dva druhy tes­tov. Prvým bolo mera­nie typic­kého sprá­va­nia sa šty­roch naj­pou­ží­va­nej­ších pre­hlia­da­čov na naj­po­pu­lár­nej­ších strán­kach. Test uká­zal, že Chrome, Opera a Fire­fox spot­re­bujú oveľa viac baté­rie ako Edge pri načí­ta­vaní strá­nok, scrol­lo­vaní člán­kov, poze­raní videí a otvá­raní nových kariet na pre­hlia­da­čoch.

Aby Mic­ro­soft ešte viac potvr­dil svoje tvr­de­nie, vypus­til von dáta z mili­ó­nov zaria­dení využí­va­jú­cich ope­račný sys­tém Win­dows 10, ktoré doka­zujú, že Mic­ro­soft Edge a Fire­fox sú oveľa výkon­nej­šie pri men­šej spot­rebe ener­gie.

1

Druhý test meral, ako dlho vydr­žia note­bo­oky pre­hrá­vať HD videá. Neprek­va­pivo vydr­žal Chrome v dru­hom teste len 4 hodiny a 19 minút, zatiaľ čo Mic­ro­soft Edge 7 hodín a 22 minút. Je však kvôli tomu Edge lepší ako iné pre­hlia­dače?

Mic­ro­soft sa snaží týmto tes­tom zís­kať viac pou­ží­va­te­ľov pre svoj vlastný pre­hlia­dač, ktorý však stále zaos­táva v porov­naní s Chrome a Fire­fox v roz­ší­re­niach pre pre­hlia­dače. Spo­loč­nosť sľu­buje, že to zmení v lete pri výročí Win­dows 10. Naďa­lej sa bude sna­žiť veci zlep­šo­vať. To má zahŕňať zni­žo­va­nie spot­reby baté­rie, vďaka niž­ším cyk­lom CPU, men­šiu potrebu ope­rač­nej pamäte, kon­trolu akti­vity v backg­rounde a kon­trolu Flash reklám.

2

Tak, je to dosť na to, aby ťa to pre­sved­čilo k zmene pre­hlia­dača? Napíš nám svoj názor do komen­tá­rov.

zdroj: theverge.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: the­verge

Pridať komentár (0)