Mic­ro­soft v tes­te doká­zal, že naj­viac baté­rie spot­re­bu­je Chro­me

Dárius Polák / 5. júla 2016 / Tech a inovácie

Pokiaľ ako svoj prvý pre­hlia­dač pou­ží­vaš Chro­me, musí ti byť jas­né, že spot­re­bu­je nie­len veľa ope­rač­nej pamä­te, ale aj baté­rie.

Goog­le sľú­bil, že zapra­cu­je na vyrie­še­ní toh­to prob­lé­mu. Malé zme­ny, kto­ré sa dopo­siaľ vyko­na­li však veľa vody nena­mú­ti­li. Mic­ro­soft sa roz­ho­dol vyko­nať vlast­né tes­ty, vďa­ka kto­rým doká­zal to, čo už všet­ci vie­me — Chro­me spot­re­bu­je prí­liš veľa baté­rie.

Spo­loč­nosť sa roz­hod­la pre dva dru­hy tes­tov. Prvým bolo mera­nie typic­ké­ho sprá­va­nia sa šty­roch naj­pou­ží­va­nej­ších pre­hlia­da­čov na naj­po­pu­lár­nej­ších strán­kach. Test uká­zal, že Chro­me, Ope­ra a Fire­fox spot­re­bu­jú ove­ľa viac baté­rie ako Edge pri načí­ta­va­ní strá­nok, scrol­lo­va­ní člán­kov, poze­ra­ní videí a otvá­ra­ní nových kariet na pre­hlia­da­čoch.

Aby Mic­ro­soft ešte viac potvr­dil svo­je tvr­de­nie, vypus­til von dáta z mili­ó­nov zaria­de­ní využí­va­jú­cich ope­rač­ný sys­tém Win­do­ws 10, kto­ré doka­zu­jú, že Mic­ro­soft Edge a Fire­fox sú ove­ľa výkon­nej­šie pri men­šej spot­re­be ener­gie.

1

Dru­hý test meral, ako dlho vydr­žia note­bo­oky pre­hrá­vať HD videá. Neprek­va­pi­vo vydr­žal Chro­me v dru­hom tes­te len 4 hodi­ny a 19 minút, zatiaľ čo Mic­ro­soft Edge 7 hodín a 22 minút. Je však kvô­li tomu Edge lep­ší ako iné pre­hlia­da­če?

Mic­ro­soft sa sna­ží tým­to tes­tom zís­kať viac pou­ží­va­te­ľov pre svoj vlast­ný pre­hlia­dač, kto­rý však stá­le zaos­tá­va v porov­na­ní s Chro­me a Fire­fox v roz­ší­re­niach pre pre­hlia­da­če. Spo­loč­nosť sľu­bu­je, že to zme­ní v lete pri výro­čí Win­do­ws 10. Naďa­lej sa bude sna­žiť veci zlep­šo­vať. To má zahŕňať zni­žo­va­nie spot­re­by baté­rie, vďa­ka niž­ším cyk­lom CPU, men­šiu potre­bu ope­rač­nej pamä­te, kon­tro­lu akti­vi­ty v backg­roun­de a kon­tro­lu Flash reklám.

2

Tak, je to dosť na to, aby ťa to pre­sved­či­lo k zme­ne pre­hlia­da­ča? Napíš nám svoj názor do komen­tá­rov.

zdroj: theverge.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: the­ver­ge

Pridať komentár (0)