Mic­ro­soft vydal ver­ziu Minec­raftu určenú na škol­ské vyučo­va­nie

Rudolf Nečas / 19. januára 2016 / Tech a inovácie

S Minec­raf­tou bude škola hrou.

Podobne ako Lego so svo­jimi robotmi, aj Mic­ro­soft sa snaží spra­viť vyučo­va­nie zábav­nej­ším. Keď si deti zapnú Minec­raft, Mic­ro­soft nechce aby len skú­mali temné jas­kyne, neko­nečné pláne, a vysoké hory. Chce aby spoz­ná­vali miesta zo sku­toč­ného sveta ako sta­ro­veké Pompeje, pyra­mídy v Gíze a grécke chrámy. A aby to neos­talo len pri prázd­nych rečiach, Mic­ro­soft dnes pred­sta­vil Minec­raft: Edu­ca­tion Edi­tion, novú ver­ziu Minec­raftu, ktorá je pris­pô­so­bená pre školy.

Zmeny v hre nie sú zatiaľ nijak dra­ma­tické. Minec­raft: Edu­ca­tion Edi­tion je v pod­state úplne rov­naký Minec­raft aký poznáš už pár rokov, ale s nie­koľ­kými fun­kciami, sme­ru­jú­cimi k jed­no­duch­šiemu pou­ží­va­niu. To zahŕňa zlep­še­nie mapo­va­cej fun­kcie Minec­raftu tak, aby sa trieda nestra­tila, umož­ne­nie uči­te­ľovi zamknúť zdroje, ktoré môžu štu­denti pou­ží­vať, a okrem toho pri­dáva do hry foto­apa­rát a zápis­ník aby si všetci mohli pozna­čiť, kde už boli. Mic­ro­soft zdô­raz­nil, že zmeny sú len men­šie, pre­tože nechce aby sa z Minec­raftu stal čisto len vzde­lá­vací pro­dukt. Pre­dov­šet­kým je to stále hra a teda niečo, čo deti chcú pou­ží­vať – len s tým roz­die­lom, že hrať sa budú v škol­skej triede.

Úspech Edu­ca­tion Edi­tion môže spo­čí­vať na ďal­šej veľ­kej veci v ozná­mení Mic­ro­softu: ten spúšťa webovú stránku, kde môžu peda­gó­go­via pri­dá­vať svoje Minec­raft svety spolu s plánmi pre jed­not­livé lek­cie. Exis­tuje už nie­koľko sve­tov ako prí­klad. Jeden obsa­huje mapy v štýle feudál­neho Japon­ska pre dis­ku­siu o japon­skej poé­zií, iný pou­žíva Minec­raft kocky pri zobra­zo­vaní bru­ta­lizmu (archi­tek­to­nický štýl), zatiaľ čo tretí obsa­huje obrov­ské mole­kuly, ktoré môžu byť pre­skú­mané. Deti nebudú v týchto pro­stre­diach rie­šiť hádanky alebo kvízy — Minec­raft bude v pod­state len spô­sob, ako ich nechať vstú­piť do his­to­ric­kých a vedec­kých scén pre lep­šie pocho­pe­nie toho, čo sa učí v triede.

1_Exterior_view_of_the_human_eye.0

Mic­ro­soft nemá v úmysle posta­viť svety a plány lek­cií z vlast­ných zdro­jov. Namiesto toho dúfa, že herná komu­nita sa o to postará. Uči­teľ bude môcť ísť na web­stránku, vybrať si scénu, ktorá ho zau­jíma a rovno poslať štu­den­tov do hry. Minec­raft už má silnú komu­nitu zdie­ľa­júcu obsah vytvo­rený pou­ží­va­teľmi a Mic­ro­soft si myslí, že by mala byť schopná roz­ší­riť sa aj o vzde­lá­vací obsah. Ale ak to nedo­káže, Edu­ca­tion Edi­tion nebude v triede poriadne využi­teľná. Budo­va­nie sveta v Minec­rafte je naozaj pip­lačka a nedá sa oča­ká­vať, že to budú robiť všetci uči­te­lia.

Keď Mic­ro­soft v roku 2014 kúpil Minec­raft, poten­ciál využi­tia hry v ško­lách bol jed­ným z prvých dôvo­dov vysvet­ľu­jú­cich nákup. Win­dows stráca v ško­lách pôdu pod nohami kvôli lac­nej­ším plat­for­mám, napr. Chro­me­bo­okom, ale Minec­raft: Edu­ca­tion Edi­tion je spô­sob, ako proti tomu môže bojo­vať. Hra, ktorá bude stáť 5 dolá­rov za štu­denta, bude via­zaná na Mic­ro­soft účty štu­den­tov. Tí si budú tiež môcť stiah­nuť a pou­ží­vať Edu­ca­tion Edi­tion doma, pokiaľ sa pri­hlá­sia s rov­na­kým pou­ží­va­teľ­ským menom.

Minec­raft: Edu­ca­tion Edi­tion bude dostupná nie­kedy v lete tohto roku a to je len začia­tok plánu Mic­ro­softu. Táto prvotná ver­zia je zalo­žená na móde do Minec­raftu s náz­vom Minec­raf­tEdu. Ale ako bude Edu­ca­tion Edi­tion pokra­čo­vať odtiaľto Mic­ro­soft ešte neo­zná­mil.

minecraft-windows-10-3-100594921-orig

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)