Lego chce novým pro­duk­tom zvý­šiť záu­jem detí o prog­ra­mo­va­nie

Rudolf Nečas / 9. januára 2016 / Lifehacking

Lego robo­ty zo série Mind­storms už pri deťoch doká­za­li zázra­ky vo vzbu­dzo­va­ní záuj­mu o vedu a prog­ra­mo­va­nie. Teraz Lego Edu­ca­ti­on uvá­dza na trh nový robo­tic­ký vzde­lá­va­cí sys­tém, kto­rý pomô­že u detí zvý­šiť záu­jem o tech­no­ló­gie a prog­ra­mo­va­nie.

Sys­tém Lego Edu­ca­ti­on WeDo 2.0 je kom­bi­ná­cia hard­vé­ru a soft­vé­ru, kto­rá ponúk­ne deťom zo základ­ných škôl viac ako 40 hodín prak­tic­kých pro­jek­tov. Lego Edu­ca­ti­on, diví­zia dán­ske­ho Lega, pred­sta­vi­la sys­tém ten­to týž­deň na tech veľ­tr­hu CES 2016 v Las Vegas. Robot sám o sebe je bez­drô­to­vo pre­po­je­ný s tab­le­tom a urče­ný pre mlad­šie pub­li­kum. Lego Mind­storms sú zame­ra­né na štu­den­tov dru­hé­ho stup­ňa základ­ných škôl a štu­den­tov stred­ných škôl, kto­rí ich pou­ží­va­jú na vybu­do­va­nie robo­tov, kto­ré doká­žu plniť úlo­hy a víťa­ziť v súťa­žiach.

Milo_classroom_shot

Lek­cie kore­lu­jú so vzde­lá­va­ci­mi štan­dard­mi v oblas­ti fyzi­kál­nych vied, bio­ló­gie, geoló­gie a tech­nic­kých vied. Lek­cie sú navr­hnu­té tak, aby moti­vo­va­li štu­den­tov (od dru­hé­ho po štvr­tý roč­ník) k rie­še­niu vedec­kých prob­lé­mov reál­ne­ho sve­ta.

Lego hovo­rí, že štu­den­ti môžu pou­ží­vať WeDo 2.0 aby skú­ma­li, vytvá­ra­li a zdie­ľa­li svo­je vedec­ké obja­vy počas toho ako sta­va­jú, prog­ra­mu­jú a upra­vu­jú pro­jek­ty. Uči­te­lia zís­ka­jú pod­po­ru pro­stred­níc­tvom ško­le­ní, učeb­né­ho plá­nu, a vsta­va­né­ho hod­no­te­nia. Sys­tém zahŕňa osem spre­vá­dza­ných pro­jek­tov a osem pro­jek­tov s voľ­ným ukon­če­ním.

V rám­ci pro­jek­tu „Drop and Res­cue“, majú štu­den­ti navr­hnúť zaria­de­nie na zní­že­nie niči­vých dopa­dov pove­ter­nost­ných vply­vov na ľudí, zvie­ra­tá a život­né pro­stre­die. Štu­den­ti môžu navr­hnúť rie­še­nia, kde je viac ako jed­na správ­na odpo­veď.

Uči­te­lia vedia, že veda a tech­no­lo­gic­ké zruč­nos­ti majú zásad­ný význam pre štu­den­tov základ­ných škôl, ale posky­to­va­nie púta­vých pro­jek­tov, kto­ré zna­me­na­jú nie­čo aj v reál­nom sve­te, to je výzva,“ pove­dal vo svo­jom vyhlá­se­ní Jeff­rey Mar­low z Har­vard­skej uni­ver­zi­ty, zakla­da­teľ vzde­lá­va­cie­ho a vývo­jo­vé­ho prog­ra­mu Mars Aca­de­my.

Pri ďal­ších pro­jek­toch štu­den­ti obja­vu­jú povrch Mar­su s mode­lom vozít­ka, ale­bo skú­ma­jú meta­mor­fó­zu žiab z Ama­zon­ské­ho daž­ďo­vé­ho pra­le­sa.

Tie­to vedec­ké lek­cie robia viac, než len učia štu­den­tov fak­ty na zapa­mä­ta­nie,“ pove­dal Mar­low. „Pred­sta­vu­jú doko­na­lý záži­tok, kto­rý vzbu­dzu­je hlb­šie pocho­pe­nie pre vedec­ké metó­dy a uva­žo­va­nie zalo­že­né na dôka­zoch.“

08300662-photo-lego-education-2

Plat­for­ma zahŕňa Smart Hub prvok s low ener­gy Blu­e­to­ot­hom; elek­tro­nic­kú sta­veb­nú koc­ku, kto­rá je súčas­ťou LEGO Power Func­ti­ons (LPF), novú tech­no­lo­gic­kú plat­for­mu pre LEGO Edu­ca­ti­on, jeden motor, jed­no čid­lo nák­lo­nu, a jed­no čid­lo pohy­bu. Obsa­hu­je tiež základ­ný soft­vér WeDo 2.0, kto­rý umož­ňu­je deťom prog­ra­mo­vať pomo­cou drag and drop gra­fic­ké­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia.

Soft­vér Lego Edu­ca­ti­on WeDo 2.0 je dnes k dis­po­zí­cii pre iPad, Andro­id, PC a Mac. Pod­po­ra Chro­me­bo­okov bude k dis­po­zí­cii v dru­hej polo­vi­ci roka 2016. WeDo 2.0 Core Set plus soft­vér sa pre­dá­va za 160 dolá­rov (146 eur). WeDo Rea­dy­Go 24 pre trie­dy sa pre­dá­va za 2 260 dolá­rov (cca 2 070 eur), a WeDo YouC­re­a­te 24 pre trie­dy za 1930 dolá­rov (1 767 eur). YouC­re­a­te balí­ček neob­sa­hu­je roz­ší­re­ný soft­vér, kto­rý je zahr­nu­tý v balíč­ku pre škol­ské osno­vy.

2070103200-urn-newsml-dpa-com-20090101-160105-99-714969_large_4_3-38a7

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)