Lego chce novým pro­duk­tom zvý­šiť záu­jem detí o prog­ra­mo­va­nie

Rudolf Nečas / 9. januára 2016 / Tools a produktivita

Lego roboty zo série Mind­storms už pri deťoch doká­zali zázraky vo vzbu­dzo­vaní záujmu o vedu a prog­ra­mo­va­nie. Teraz Lego Edu­ca­tion uvá­dza na trh nový robo­tický vzde­lá­vací sys­tém, ktorý pomôže u detí zvý­šiť záu­jem o tech­no­ló­gie a prog­ra­mo­va­nie.

Sys­tém Lego Edu­ca­tion WeDo 2.0 je kom­bi­ná­cia hard­véru a soft­véru, ktorá ponúkne deťom zo základ­ných škôl viac ako 40 hodín prak­tic­kých pro­jek­tov. Lego Edu­ca­tion, diví­zia dán­skeho Lega, pred­sta­vila sys­tém tento týž­deň na tech veľ­trhu CES 2016 v Las Vegas. Robot sám o sebe je bez­drô­tovo pre­po­jený s tab­le­tom a určený pre mlad­šie pub­li­kum. Lego Mind­storms sú zame­rané na štu­den­tov dru­hého stupňa základ­ných škôl a štu­den­tov stred­ných škôl, ktorí ich pou­ží­vajú na vybu­do­va­nie robo­tov, ktoré dokážu plniť úlohy a víťa­ziť v súťa­žiach.

Milo_classroom_shot

Lek­cie kore­lujú so vzde­lá­va­cimi štan­dardmi v oblasti fyzi­kál­nych vied, bio­ló­gie, geoló­gie a tech­nic­kých vied. Lek­cie sú navr­hnuté tak, aby moti­vo­vali štu­den­tov (od dru­hého po štvrtý roč­ník) k rie­še­niu vedec­kých prob­lé­mov reál­neho sveta.

Lego hovorí, že štu­denti môžu pou­ží­vať WeDo 2.0 aby skú­mali, vytvá­rali a zdie­ľali svoje vedecké objavy počas toho ako sta­vajú, prog­ra­mujú a upra­vujú pro­jekty. Uči­te­lia zís­kajú pod­poru pro­stred­níc­tvom ško­lení, učeb­ného plánu, a vsta­va­ného hod­no­te­nia. Sys­tém zahŕňa osem spre­vá­dza­ných pro­jek­tov a osem pro­jek­tov s voľ­ným ukon­če­ním.

V rámci pro­jektu „Drop and Res­cue“, majú štu­denti navr­hnúť zaria­de­nie na zní­že­nie niči­vých dopa­dov pove­ter­nost­ných vply­vov na ľudí, zvie­ratá a životné pro­stre­die. Štu­denti môžu navr­hnúť rie­še­nia, kde je viac ako jedna správna odpo­veď.

Uči­te­lia vedia, že veda a tech­no­lo­gické zruč­nosti majú zásadný význam pre štu­den­tov základ­ných škôl, ale posky­to­va­nie púta­vých pro­jek­tov, ktoré zna­me­najú niečo aj v reál­nom svete, to je výzva,“ pove­dal vo svo­jom vyhlá­sení Jeff­rey Mar­low z Har­vard­skej uni­ver­zity, zakla­da­teľ vzde­lá­va­cieho a vývo­jo­vého prog­ramu Mars Aca­demy.

Pri ďal­ších pro­jek­toch štu­denti obja­vujú povrch Marsu s mode­lom vozítka, alebo skú­majú meta­mor­fózu žiab z Ama­zon­ského daž­ďo­vého pra­lesa.

Tieto vedecké lek­cie robia viac, než len učia štu­den­tov fakty na zapa­mä­ta­nie,“ pove­dal Mar­low. „Pred­sta­vujú doko­nalý záži­tok, ktorý vzbu­dzuje hlb­šie pocho­pe­nie pre vedecké metódy a uva­žo­va­nie zalo­žené na dôka­zoch.“

08300662-photo-lego-education-2

Plat­forma zahŕňa Smart Hub prvok s low energy Blu­e­to­ot­hom; elek­tro­nickú sta­vebnú kocku, ktorá je súčas­ťou LEGO Power Func­ti­ons (LPF), novú tech­no­lo­gickú plat­formu pre LEGO Edu­ca­tion, jeden motor, jedno čidlo nák­lonu, a jedno čidlo pohybu. Obsa­huje tiež základný soft­vér WeDo 2.0, ktorý umož­ňuje deťom prog­ra­mo­vať pomo­cou drag and drop gra­fic­kého pou­ží­va­teľ­ského roz­hra­nia.

Soft­vér Lego Edu­ca­tion WeDo 2.0 je dnes k dis­po­zí­cii pre iPad, Android, PC a Mac. Pod­pora Chro­me­bo­okov bude k dis­po­zí­cii v dru­hej polo­vici roka 2016. WeDo 2.0 Core Set plus soft­vér sa pre­dáva za 160 dolá­rov (146 eur). WeDo Rea­dyGo 24 pre triedy sa pre­dáva za 2 260 dolá­rov (cca 2 070 eur), a WeDo YouC­re­ate 24 pre triedy za 1930 dolá­rov (1 767 eur). YouC­re­ate balí­ček neob­sa­huje roz­ší­rený soft­vér, ktorý je zahr­nutý v balíčku pre škol­ské osnovy.

2070103200-urn-newsml-dpa-com-20090101-160105-99-714969_large_4_3-38a7

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)