mini­FAK­TÚ­RA po úspeš­nom roku: Slo­ven­ský star­tup úto­čí na sve­to­vé trhy

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Business

Apli­ká­cia mini­FAK­TÚ­RA pat­rí medzi tie najob­ľú­be­nej­šie na slo­ven­skom trhu a nena­dar­mo si zís­ka­la aj moju pria­zeň.

Maxi­mál­na pre­hľad­nosť a jed­no­du­chosť je pres­ne to, čo som od apli­ká­cie na fak­tú­ry hľa­dal, keď som si ten­to rok zakla­dal živ­nosť. Skú­šal som vše­li­čo, no mini­FAK­TÚ­RA mi sad­la naj­viac. Niet sa čo diviť, že si zís­ka­la takú pria­zeň.

Výsled­kom bol pro­dukt urče­ný aj pre Čes­kú repub­li­ku, Rakús­ko a Nemec­ko. Všet­ko fun­go­va­lo, bol tu však len jeden háčik. “Od začiat­ku sme mali ambí­cie vytvo­riť medzi­ná­rod­né úspeš­ný pro­dukt, kto­rý pochá­dza zo Slo­ven­ska. Tak­tiež naše príj­my stá­le nepok­rý­va­li nákla­dy. Odpo­veď bola viac ako jas­ná. Ak chce­me byť úspeš­ní, mini­FAK­TÚ­RU musí­me upra­viť tak, aby pod­po­ra pre kaž­dý ďal­ší trh bola otáz­kou jed­né­ho-dvoch týž­dňov,” píše CEO Erik Hudák na firem­nom blo­gu.

Dnes je tak mini­FAK­TÚ­RA súčas­ťou trhu jede­nás­tich kra­jín (v zahra­ni­čí je zná­ma ako Bill­du), vrá­ta­ne USA a Veľ­kej Bri­tá­nie. Sme nesmier­ne radi, že sa slo­ven­ské­mu star­tu­pu tak darí :)

A čo bude budú­ci rok? “V prvom rade chce­me zasta­bi­li­zo­vať pro­dukt tak, aby fun­go­val ako hodin­ky. Násled­ne vytvo­rí­me zoznam, kto­rý bude­me zdie­ľať spo­lu s Vami a v kto­rom si Vy povie­te, aké fun­kci­ona­li­ty bude­me vytvá­rať ako ďal­šie. Verím, že spo­lu vytvo­rí­me jeden z naj­lep­ších fak­tu­rač­ných nástro­jov na celom sve­te,” uzav­rel Erik.

Pridať komentár (0)