mini­FAK­TÚRA po úspeš­nom roku: Slo­ven­ský star­tup útočí na sve­tové trhy

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Business

Apli­ká­cia mini­FAK­TÚRA patrí medzi tie najob­ľú­be­nej­šie na slo­ven­skom trhu a nena­darmo si zís­kala aj moju pria­zeň.

Maxi­málna pre­hľad­nosť a jed­no­du­chosť je presne to, čo som od apli­ká­cie na fak­túry hľa­dal, keď som si tento rok zakla­dal živ­nosť. Skú­šal som vše­ličo, no mini­FAK­TÚRA mi sadla naj­viac. Niet sa čo diviť, že si zís­kala takú pria­zeň.

Výsled­kom bol pro­dukt určený aj pre Českú repub­liku, Rakúsko a Nemecko. Všetko fun­go­valo, bol tu však len jeden háčik. “Od začiatku sme mali ambí­cie vytvo­riť medzi­ná­rodné úspešný pro­dukt, ktorý pochá­dza zo Slo­ven­ska. Tak­tiež naše príjmy stále nepok­rý­vali náklady. Odpo­veď bola viac ako jasná. Ak chceme byť úspešní, mini­FAK­TÚRU musíme upra­viť tak, aby pod­pora pre každý ďalší trh bola otáz­kou jed­ného-dvoch týž­dňov,” píše CEO Erik Hudák na firem­nom blogu.

Dnes je tak mini­FAK­TÚRA súčas­ťou trhu jede­nás­tich kra­jín (v zahra­ničí je známa ako Billdu), vrá­tane USA a Veľ­kej Bri­tá­nie. Sme nesmierne radi, že sa slo­ven­skému star­tupu tak darí :)

A čo bude budúci rok? “V prvom rade chceme zasta­bi­li­zo­vať pro­dukt tak, aby fun­go­val ako hodinky. Následne vytvo­ríme zoznam, ktorý budeme zdie­ľať spolu s Vami a v kto­rom si Vy poviete, aké fun­kci­ona­lity budeme vytvá­rať ako ďal­šie. Verím, že spolu vytvo­ríme jeden z naj­lep­ších fak­tu­rač­ných nástro­jov na celom svete,” uzav­rel Erik.

Pridať komentár (0)