Miroslav ti vďaka svojmu projektu ukáže, ako sa naučiť cudzí jazyk len vďaka pozeraniu filmov

Linda Cebrová / 2. januára 2019 / Tech a inovácie

  • Spo­loč­nost Mo­oveez uka­zuje ľu­ďom, ako sa na­učiť nový ja­zyk po­ze­ra­ním ich ob­ľú­be­ných fil­mov
  • Ich appka má na konte aj vý­znamný úspech v po­dobe oce­ne­nia Bri­tish Coun­cil v ka­te­gó­rii Di­gi­tálna ino­vá­cia
  • V prie­behu mi­nu­lého roka tento ná­pad z Česka zís­kal vý­znamnú in­ves­tí­ciu v po­dobe nie­koľko de­sia­tok mi­li­ó­nov čes­kých ko­rún
zdroj: youtube.com/pexels.com
  • Spo­loč­nost Mo­oveez uka­zuje ľu­ďom, ako sa na­učiť nový ja­zyk po­ze­ra­ním ich ob­ľú­be­ných fil­mov
  • Ich appka má na konte aj vý­znamný úspech v po­dobe oce­ne­nia Bri­tish Coun­cil v ka­te­gó­rii Di­gi­tálna ino­vá­cia
  • V prie­behu mi­nu­lého roka tento ná­pad z Česka zís­kal vý­znamnú in­ves­tí­ciu v po­dobe nie­koľko de­sia­tok mi­li­ó­nov čes­kých ko­rún

Myš­lienku toho, že sa všetci ľu­dia me­dzi se­bou do­kážu do­ro­zu­mieť, v sebe no­sil za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Mi­ro­slav Pešta už od pre­lomu mi­lé­nií. Av­šak až v roku 2011 sa fy­zicky pus­til do bu­do­va­nia ja­zy­ko­vého hol­dingu Ar­chi­me­des Ins­pi­ra­tion. Jeho fi­lo­zo­fia spo­čí­vala a do­dnes spo­číva v tom, že v 21. sto­ročí je jed­no­du­cho po­trebné vy­užiť po­ten­ciál, ktorý má ľud­ských mo­zog a o kto­rom dnes vďaka vý­sku­mom vieme omnoho viac ako pred­tým.

To všetko sa roz­ho­dol spo­jiť s ne­us­tále sa vy­ví­ja­jú­cimi tech­no­ló­giami, ktoré do­ko­nale pre­po­jil aj s hol­ly­wo­od­skymi fil­mami. Predsa len, ty­pický fil­mový kú­sok ob­sa­huje viac ako 2 ti­síc an­glic­kých slo­ví­čok, po­kryje tak okolo dvoch tre­tín naj­bež­nej­ších kon­ver­zač­ných vý­ra­zov. Bola by tak škoda ho efek­tívne ne­vy­užiť na bu­do­va­nie ja­zy­ko­vej zdat­nosti u ľudí.

Mi­ro­slav v za­čiat­koch s po­mo­cou od­bor­ní­kov na rôzne ob­lasti vzde­la­nia za­čal bu­do­vať ja­zy­kovú školu Sto­ries, ktorá by sa na­vý­uku ja­zyka po­ze­rala no­vým a svie­žim spô­so­bom. Sto­ries mala z uče­nia sa no­vého jaz­kya uro­biť dob­ro­druž­stvo, ktoré člo­veka teší.

Od Sto­ries bol po­tom už len krô­čik k start-upu Mo­oveez. Už po pár ro­koch sa ich tímu po­da­rilo do­hod­núť si stret­nu­tie priamo v Los An­ge­les a krátko na to už mali pod­pí­sanú prvú zmluvu na me­dzi­ná­rodnú dis­tri­bú­ciu fil­mov, ako je For­rest Gump, Kmotr a ďalší. Ná­sledne sa pod­pí­sala zmluva aj s Dis­ney Rusko a BBC World.

Ľudí, ktorí sa chcú vďaka Mo­ozee zdo­ko­na­lo­vať v an­glič­tine, je mo­men­tálne okolo 40-ti­síc, a to najmä na Slo­ven­sku, Če­chách, Rusku či Ne­mecku. Ap­li­ká­cia fun­guje na mo­bi­loch, tab­le­toch a do­stupná je v 20 štá­toch vrá­tane La­tin­skej Ame­riky.

Mo­oveez však nemá am­bí­ciu len expan­do­vať na ďal­šie trhy, ale aj roz­ši­ro­vať po­nuku ja­zy­kov, ktoré sa vďaka tejto appke na­učíš.

Ras­túce am­bí­cie k firme pri­lá­kali aj sil­ného in­ves­tora. Za men­ši­nový po­dieľ Mo­oveez za­pla­tila fi­načná sku­pina RSBC nie­koľko de­sia­tok mi­li­ó­nov ko­rún.

„Vstup do Mo­oveez je sú­čas­ťou na­šej in­ves­tič­nej stra­té­gie do no­vých tech­no­ló­gií, v kto­rých vi­díme vý­razný ras­tový po­ten­ciál. Oča­ká­vame to­tiž, že tento uni­kátny kon­cept vý­uky cu­dzích ja­zy­kov bude mať ce­lo­sve­tové uplat­ne­nie,“ uvie­dol ria­di­teľ RSBC Mi­ro­slav Vy­hnal pre ihned.cz.

Veľ­kou vý­ho­dou tejto čes­kej ap­li­ká­cie je fakt, že pri­náša filmy bez skrá­te­ných pre­lo­že­ných ti­tul­kov. Ap­li­ká­cia umož­ňuje nie­len pa­sívny prí­jem cu­dzieho ja­zyka, ale dá sa s ním aj ak­tívne pra­co­vať – na­prí­klad si vy­be­rieš jednu vetu a sa­mos­tatne si ju pre­lo­žíš alebo mô­žeš pra­co­vať s jej gra­ma­ti­kou.

Za­me­riava sa aj na rôzne kul­túrne na­rážky zod­po­ve­da­júce spo­loč­nosti, ktorú film zo­bra­zuje (a ktoré sú pre cu­dzin­cov ťažko po­cho­pi­teľné) a do­sta­neš ich vy­svet­lené v rámci „in­sigh­tov“.  Filmy sú tu roz­de­lené na zá­klade ich ja­zy­ko­vej ná­roč­nosti, čiže mô­žeš „po­stu­po­vať“ z ľah­ších le­ve­lov do tých ťaž­ších. Mo­oveez tak ur­čite stojí za vy­skú­ša­nie.

Pridať komentár (0)