Mladí študenti si vďaka grantu plnia svoje inovátorske sny

TS redakcia / 13. marca 2019 / Rozhovory

  • Ši­kovní štu­denti a ab­sol­venti škôl od­chá­dzajú do za­hra­ni­čia, kde im ve­dia po­núk­nuť lep­šie pod­mienky či pries­tor na ino­vá­cie
  • Aby Slo­váci ne­od­chá­dzali za hra­nice, ale aby na­opak tvo­rili doma aj za pod­pory sú­krom­ného sek­tora, sa už ôsmy rok snaží ve­rejný grant sku­piny AXA – AXA Fond
zdroj: Archív AXA
  • Ši­kovní štu­denti a ab­sol­venti škôl od­chá­dzajú do za­hra­ni­čia, kde im ve­dia po­núk­nuť lep­šie pod­mienky či pries­tor na ino­vá­cie
  • Aby Slo­váci ne­od­chá­dzali za hra­nice, ale aby na­opak tvo­rili doma aj za pod­pory sú­krom­ného sek­tora, sa už ôsmy rok snaží ve­rejný grant sku­piny AXA – AXA Fond

Slo­váci vďaka svo­jej dra­vosti, ve­do­mos­tiam a in­venč­nosti bý­vajú často v hľa­dá­čiku za­hra­nič­ných fi­riem. Svedčí o tom veľké množ­stvo úspeš­ných prí­be­hov. Ši­kovní štu­denti a ab­sol­venti škôl od­chá­dzajú do za­hra­ni­čia, kde im ve­dia po­núk­nuť lep­šie pod­mienky či pries­tor na ino­vá­cie. Je to re­a­lita. Aby Slo­váci ne­od­chá­dzali za hra­nice, ale aby na­opak tvo­rili doma aj za pod­pory sú­krom­ného sek­tora, sa už ôsmy rok snaží ve­rejný grant sku­piny AXA – AXA Fond.

Na­dačný fond AXA a Na­dá­cia Pon­tis, ako správca fondu, ne­dávno ot­vo­ril gran­tovú vý­zvu pre štu­den­tov a mla­dých ino­vá­to­rov, ktorí sa an­ga­žujú v ob­lasti vedy a vý­skumu. Grant je ur­čený najmä štu­den­tom, no pr­vý­krát AXA pod­porí aj pe­da­gó­gov, ktorí mladé ta­lenty vedú po od­bor­nej stránke. Tento rok po­rota v prog­rame roz­delí cel­kovo 30 ti­síc eur.

Gran­tová vý­zva je ur­čená pre štu­den­tov vo veku 15 – 26 ro­kov, ktorí sa ve­nujú vede a vý­skumu a tú­žia na sebe pra­co­vať. Prís­pe­vok od na­dač­ného fondu môžu ino­vá­tori po­u­žiť na ná­klady spo­jené s vý­sku­mom, ve­dec­kým pro­jek­tom či vy­ví­ja­ním pro­duktu alebo na roz­ví­ja­nie na­da­nia žiaka alebo príp­ravu na sú­ťaže a kon­fe­ren­cie. Ma­xi­málna výška grantu, o ktorú môže štu­dent žia­dať, je 3000 eur.

,,Po­čas mi­nu­lého roka sme oce­nili dvad­siatku per­spek­tív­nych pro­jek­tov a mla­dých ino­vá­to­rov. Mnohé z nich nás prí­jemne prek­va­pili svo­jou pre­pra­co­va­nos­ťou a re­ál­nou ví­ziou. Tento rok sme ok­rem ústred­nej témy, kto­rou sú ino­vá­cie v ob­lasti vedy ži­vej a ne­ži­vej prí­rody, roz­ší­rili aj o tému pre­ven­cie zdra­via. Je to pre nás kľú­čová téma aj v na­šej ko­mu­ni­kač­nej kam­pani,“ ho­vorí Pe­ter So­cha, zá­stupca ge­ne­rál­neho ria­di­teľa sku­piny AXA CZ & SK.

zdroj: Ar­chív AXA

Me­dzi oce­ne­nými pro­jektmi bolo mnoho ta­kých, ktoré majú v bu­dúc­nosti re­álne vy­uži­tie aj v praxi – ve­decký vý­skum za­me­raný na efek­tív­nej­šiu liečbu zly­há­va­nia ob­li­čiek, či al­ter­na­tívne príp­ravky na opa­ľo­va­nie na prí­rod­nej báze, alebo me­tó­dy eli­mi­ná­cie škod­li­vých bro­mič­na­nov v pit­nej vode.

Veda a vý­skum je však ne­ko­nečná a pod­ne­tov, ktoré možno skú­mať je veľa. Mož­nosť ako v ná­dej­ných pro­jek­toch po­kra­čo­vať je aj zís­ka­nie grantu od AXA Na­dač­ného fondu. Ter­mín na po­da­nie pri­hlášky sa kráti. Pri­hlá­siť pro­jekt je možné do 13. marca 2019. Všetky po­trebné in­for­má­cie sú do­stupné na www.axa­fond.sk. #Kno­wY­ou­Can

Pridať komentár (0)