Mliečna alter­na­tíva, ktorá je vyro­bená z mlieč­neho pro­te­ínu, ale bez kráv

Ľubica Mervová / 7. septembra 2016 / Eko

Vedci sú blízko vynáj­de­nia prvých labo­ra­tórne vytvo­re­ných mlieč­nych výrob­kov. Hovo­ria, že budú mať rov­naký vzhľad a chuť ako mliečne výrobky, ktoré poznáme, avšak bez zvie­rat zahr­nu­tých do výroby. Na roz­diel od bež­ných mlieč­nych náh­rad vyro­be­ných zo sóje, mandlí alebo ryže bude tento pro­dukt vyro­bený z mlieč­nych pro­te­ínov. Namiesto toho, aby ich pro­du­ko­vali kravy, budú tieto pro­te­íny vyro­bené z kva­si­niek. Výsled­kom bude mlieko vhodné aj pre vegá­nov a bez obsahu lak­tózy.

Spo­loč­nosť Per­fect Day, ktorá pro­du­kuje nové mlieko hovorí, že ich pro­dukt nebude iba pre úzku cie­ľovú sku­pinu spot­re­bi­te­ľov, ale tým, že neza­hŕňa kravy, ich mlieko obsa­huje až o 84% menej uhlíka než tra­dičné mlieko.

Sna­žia sa vyro­biť pro­dukt „zla­tej stred­nej cesty“, ktorý bude lepší než čokoľ­vek už vyro­bené: niečo čo má to naj­lep­šie z mlieč­nych výrob­kov, ale záro­veň je naj­lep­šou alter­na­tí­vou. Pro­dukt bol vo vylep­šo­va­cej fáze od roku 2014 a Per­fect Day dúfa, že v budú­com roku vyro­bia aj syr, jogurt a mlieko.

2-portrait-of-cows-in-pasture-in-fog

Ako presne teda mlieko bez kravy vzniká?

Tím vytvo­ril gene­ticky modi­fi­ko­vaný kmeň kva­si­niek, ktoré môžu pre­me­niť cukor do mlieč­nych pro­te­ínov zná­mych ako kazeín. Podobne ako pri remesle vare­nia piva je to pomerne pria­mo­čiary pro­ces, ktorý bol pou­žitý na výrobu všet­kého od inzu­línu až po bio­pa­livá.

Tento pro­ces je podľa Per­fect Day oveľa čis­tejší a efek­tív­nejší než využí­va­nie živo­číš­nych fariem a to je zákla­dom ich nového prí­stupu k mlieku a mlieč­nym výrob­kom.

Kva­sin­kovo vyrá­bané mliečne pro­te­íny sa pri­dá­vajú k zmesi tukov a cuk­rov na rast­lin­nej báze, čo zna­mená, že výro­bok neob­sa­huje žiadnu lak­tózu alebo cho­les­te­rol. Tak­tiež bude obsa­ho­vať množ­stvo vita­mí­nov a mine­rá­lov, ktoré sa bežne nachá­dzajú v krav­skom mlieku.

17294556256_6fdfd1e4e7_b

Ak sa tento pro­dukt podarí dostať na regály obcho­dov, mohla by byť ver­zia mlieka bez využí­va­nia zvie­rat pre našu pla­nétu oveľa lep­šia. Per­fect Day už obdr­žali pred­bežné výsledky z výsku­mov na Uni­ver­sity of the West of England a výskum­ného cen­tra Európ­skej komi­sie a výsledky zatiaľ vyze­rajú cel­kom sľubne. Výsledky naz­na­čujú, že toto mlieko by mohlo pou­žiť o 98% menej vody a o 91% menej pôdy a mohlo by pro­du­ko­vať o 84% menej uhlíka než súčasná pro­duk­cia kla­sic­kého mlieka. Vzhľa­dom k tomu, že aj nie­ktoré zo súčas­ných alter­na­tív­nych mliek potre­bujú na pro­duk­ciu neuve­ri­teľne vysokú spot­rebu vody, tento pro­dukt by bol skve­lou alter­na­tí­vou šet­ria­cou životné pro­stre­die.

Aby sme však upres­nili, zatiaľ hovo­ríme iba o pred­bež­ných výsled­koch, takže prí­lišné nad­še­nie je zatiaľ pred­časné. Pro­dukt by mal byť na pul­toch už kon­com roka 2017, za pri­bližne rov­nakú cenu ako kla­sické mlieko, čo by bolo dob­rou alter­na­tí­vou pre vegá­nov aj mäsož­rav­cov.

4673280220_534585a465_b

Zdroj: sciencealert.com, Zdroj fotiek: allthefreestock.com

Pridať komentár (0)