Mlieč­na alter­na­tí­va, kto­rá je vyro­be­ná z mlieč­ne­ho pro­te­ínu, ale bez kráv

Ľubica Mervová / 7. septembra 2016 / Eko

Ved­ci sú blíz­ko vynáj­de­nia prvých labo­ra­tór­ne vytvo­re­ných mlieč­nych výrob­kov. Hovo­ria, že budú mať rov­na­ký vzhľad a chuť ako mlieč­ne výrob­ky, kto­ré pozná­me, avšak bez zvie­rat zahr­nu­tých do výro­by. Na roz­diel od bež­ných mlieč­nych náh­rad vyro­be­ných zo sóje, mand­lí ale­bo ryže bude ten­to pro­dukt vyro­be­ný z mlieč­nych pro­te­ínov. Namies­to toho, aby ich pro­du­ko­va­li kra­vy, budú tie­to pro­te­íny vyro­be­né z kva­si­niek. Výsled­kom bude mlie­ko vhod­né aj pre vegá­nov a bez obsa­hu lak­tó­zy.

Spo­loč­nosť Per­fect Day, kto­rá pro­du­ku­je nové mlie­ko hovo­rí, že ich pro­dukt nebu­de iba pre úzku cie­ľo­vú sku­pi­nu spot­re­bi­te­ľov, ale tým, že neza­hŕňa kra­vy, ich mlie­ko obsa­hu­je až o 84% menej uhlí­ka než tra­dič­né mlie­ko.

Sna­žia sa vyro­biť pro­dukt „zla­tej stred­nej ces­ty“, kto­rý bude lep­ší než čokoľ­vek už vyro­be­né: nie­čo čo má to naj­lep­šie z mlieč­nych výrob­kov, ale záro­veň je naj­lep­šou alter­na­tí­vou. Pro­dukt bol vo vylep­šo­va­cej fáze od roku 2014 a Per­fect Day dúfa, že v budú­com roku vyro­bia aj syr, jogurt a mlie­ko.

2-portrait-of-cows-in-pasture-in-fog

Ako pres­ne teda mlie­ko bez kra­vy vzni­ká?

Tím vytvo­ril gene­tic­ky modi­fi­ko­va­ný kmeň kva­si­niek, kto­ré môžu pre­me­niť cukor do mlieč­nych pro­te­ínov zná­mych ako kaze­ín. Podob­ne ako pri remes­le vare­nia piva je to pomer­ne pria­mo­čia­ry pro­ces, kto­rý bol pou­ži­tý na výro­bu všet­ké­ho od inzu­lí­nu až po bio­pa­li­vá.

Ten­to pro­ces je pod­ľa Per­fect Day ove­ľa čis­tej­ší a efek­tív­nej­ší než využí­va­nie živo­číš­nych fariem a to je zákla­dom ich nové­ho prí­stu­pu k mlie­ku a mlieč­nym výrob­kom.

Kva­sin­ko­vo vyrá­ba­né mlieč­ne pro­te­íny sa pri­dá­va­jú k zme­si tukov a cuk­rov na rast­lin­nej báze, čo zna­me­ná, že výro­bok neob­sa­hu­je žiad­nu lak­tó­zu ale­bo cho­les­te­rol. Tak­tiež bude obsa­ho­vať množ­stvo vita­mí­nov a mine­rá­lov, kto­ré sa bež­ne nachá­dza­jú v krav­skom mlie­ku.

17294556256_6fdfd1e4e7_b

Ak sa ten­to pro­dukt poda­rí dostať na regá­ly obcho­dov, moh­la by byť ver­zia mlie­ka bez využí­va­nia zvie­rat pre našu pla­né­tu ove­ľa lep­šia. Per­fect Day už obdr­ža­li pred­bež­né výsled­ky z výsku­mov na Uni­ver­si­ty of the West of England a výskum­né­ho cen­tra Európ­skej komi­sie a výsled­ky zatiaľ vyze­ra­jú cel­kom sľub­ne. Výsled­ky naz­na­ču­jú, že toto mlie­ko by moh­lo pou­žiť o 98% menej vody a o 91% menej pôdy a moh­lo by pro­du­ko­vať o 84% menej uhlí­ka než súčas­ná pro­duk­cia kla­sic­ké­ho mlie­ka. Vzhľa­dom k tomu, že aj nie­kto­ré zo súčas­ných alter­na­tív­nych mliek potre­bu­jú na pro­duk­ciu neuve­ri­teľ­ne vyso­kú spot­re­bu vody, ten­to pro­dukt by bol skve­lou alter­na­tí­vou šet­ria­cou život­né pro­stre­die.

Aby sme však upres­ni­li, zatiaľ hovo­rí­me iba o pred­bež­ných výsled­koch, tak­že prí­liš­né nad­še­nie je zatiaľ pred­čas­né. Pro­dukt by mal byť na pul­toch už kon­com roka 2017, za pri­bliž­ne rov­na­kú cenu ako kla­sic­ké mlie­ko, čo by bolo dob­rou alter­na­tí­vou pre vegá­nov aj mäsož­rav­cov.

4673280220_534585a465_b

Zdroj: sciencealert.com, Zdroj fotiek: allthefreestock.com

Pridať komentár (0)