Mobil na pau­šál? A čo tak­to rad­šej robo­ta?

Tina Stremenová / 7. marca 2015 / Tech a inovácie

Pozná­te Soft­Bank? Ten­to japon­ský posky­to­va­teľ inter­ne­tu a telekomunikácií by svo­jou výstred­nou reklam­nou kam­pa­ňou pre­ko­nal nejed­né­ho západného gigan­ta.

V ich spo­toch sa obja­vil napríklad Tom­my Lee Jones, Quen­tin Taran­ti­no, či Brad Pitt vo veľmi zvláštnych situáciách s hovo­ria­cim psom (odporúčam vidieť ;)). Ku kuriozitám Soft­Bank-u sa teraz pri­dal aj robot rozpoznávajúci emócie.

Huma­no­id­ný robot Pep­per bol spoločnosťou pred­sta­ve­ný minu­lé leto a od februára je dostup­ný na pre­daj. Soft­Bank tvr­dí, že robot roz­umie ľudským emóciám, kto­ré rozpoznáva analýzou hla­su a tváre jeho majiteľa. Jeho úlohou by mali byť okrem zákazníckych služieb aj domáce práce.

Vie­te si pred­sta­viť, že by sa vám o domácnosť sta­ral huma­no­id?

Kupo­di­vu Pep­per nie je die­lom Japon­cov, ale pôvodne Francúzskej fir­my Alde­ba­ran, kto­rá so Soft­Bank úzko spo­lu­pra­cu­je. V sep­tem­bri plánujú vydať SDK pre vývojárov, aby bol Pep­per vyba­ve­ný čím väčším množstvom aplikácií a momentálne je ich preňho pripravených asi sto.

Robot je ponúkaný za $9000, čo je para­dox­ne nižšia cena ako náklady na jeho zho­to­ve­nie. Okrem toho, však spoločnosť ponúka možnosť kúpy na splátky, keď kli­ent na začiatku uhra­dí čiastku $1066 a mesačne spláca $206 po dobu troch rokov. Počas toho je pre Pepp­ra dostup­ný Soft­Bank softvér ume­lej inte­li­gen­cie pria­mo z clou­du spo­lu s natívnymi aplikáciami.

Možno aj my jedného dňa bude­me u svoj­ho mobilného operátora rozmýšľať, či si teraz vez­me­me na paušál tab­let a či robo­ta. Poriad­ny skok od robotického vysávača k huma­no­ido­vi, však? Uvidíme, či to skončí pri Sky­ne­te, ale­bo vám doma jedného dňa bude variť obed C-3PO.

Zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)