Mobil na pau­šál? A čo takto rad­šej robota?

Tina Stremenová / 7. marca 2015 / Tech a inovácie

Poznáte Soft­Bank? Tento japon­ský posky­to­va­teľ inter­netu a telekomunikácií by svo­jou výstred­nou reklam­nou kam­pa­ňou pre­ko­nal nejed­ného západného giganta. 

V ich spo­toch sa obja­vil napríklad Tommy Lee Jones, Quen­tin Taran­tino, či Brad Pitt vo veľmi zvláštnych situáciách s hovo­ria­cim psom (odporúčam vidieť ;)). Ku kuriozitám Soft­Bank-u sa teraz pri­dal aj robot rozpoznávajúci emócie.

Huma­no­idný robot Pep­per bol spoločnosťou pred­sta­vený minulé leto a od februára je dostupný na pre­daj. Soft­Bank tvrdí, že robot roz­umie ľudským emóciám, ktoré rozpoznáva analýzou hlasu a tváre jeho majiteľa. Jeho úlohou by mali byť okrem zákazníckych služieb aj domáce práce.

Viete si pred­sta­viť, že by sa vám o domácnosť sta­ral huma­noid?

Kupo­divu Pep­per nie je die­lom Japon­cov, ale pôvodne Francúzskej firmy Alde­ba­ran, ktorá so Soft­Bank úzko spo­lu­pra­cuje. V sep­tem­bri plánujú vydať SDK pre vývojárov, aby bol Pep­per vyba­vený čím väčším množstvom aplikácií a momentálne je ich preňho pripravených asi sto.

Robot je ponúkaný za $9000, čo je para­doxne nižšia cena ako náklady na jeho zho­to­ve­nie. Okrem toho, však spoločnosť ponúka možnosť kúpy na splátky, keď kli­ent na začiatku uhradí čiastku $1066 a mesačne spláca $206 po dobu troch rokov. Počas toho je pre Peppra dostupný Soft­Bank softvér ume­lej inte­li­gen­cie priamo z cloudu spolu s natívnymi aplikáciami.

Možno aj my jedného dňa budeme u svojho mobilného operátora rozmýšľať, či si teraz vez­meme na paušál tab­let a či robota. Poriadny skok od robotického vysávača k huma­no­idovi, však? Uvidíme, či to skončí pri Sky­nete, alebo vám doma jedného dňa bude variť obed C-3PO.

Zdroj: The­Next­Web

Pridať komentár (0)