Model S od Tesly dostane do troch mesia­cov auto­pi­lota

Peter Lastovecký / 19. marca 2015 / Tech a inovácie

Známa auto­mo­bilka pri­pra­vuje soft­vé­rový update, ktorý umožní auto­ma­tické ria­de­nie. Včera počas tla­čovky to potvr­dil CEO Elon Musk, „Môžeme prak­ticky prejsť zo San Fran­cisca do Seattlu bez toho aby sme čo i len pohli prs­tom“.

Pozna­me­nal však, že zatiaľ bude táto fun­kcia dostupná len na diaľ­ni­ciach. „Je síce tech­nicky možné, aby sme takto pre­šli z par­ko­viska na par­ko­visko v inom meste, ale nene­cháme to prí­stupné v mes­tách, kvôli bez­peč­nosti chod­cov “. To najmä kvôli tomu, že mest­ským čas­tiam často chý­bajú dopravné značky a vodo­rovné zna­če­nie, podľa kto­rých by sa vozidlo vedelo navi­go­vať. Nevý­ho­dou tohto vylep­še­nia môže byť, že si bude vyža­do­vať balík za 4,250$.

Je vhodné upo­zor­niť, že auto­pi­lot a auto­nómne vozidlo (napr. to od googlu) sú dve roz­dielne veci. Pred­po­kladá sa, že aj počas režimu auto­pi­lota bude vodič veno­vať plnú pozor­nosť pre­mávke, aby sti­hol včas zare­a­go­vať na nepred­ví­da­teľné okol­nosti. Inou zále­ži­tos­ťou je už legis­la­tíva, ktorá takéto autá zatiaľ zaka­zuje vo väč­šine štá­tov. Z toho vyplíva, že ten, kto si takto vyba­vené auto kúpi, bude s ním môcť jaz­diť len „na svo­jom pozemku“

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)