Moder­ný dom nad Bra­ti­sla­vou, je skve­lým prí­kla­dom toho, ako má vyze­rať býva­nie v 21. sto­ro­čí!

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor stavby: Maroš Fečík / 9. marca 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Maroš Fečík

Pri­ná­ša­me pohľad na rodin­ný dom posta­ve­ný na bra­ti­slav­ských Dlhých die­loch. Moder­ná stav­ba, kto­rá navo­nok pôso­bí tro­chu stu­de­ným doj­mom, no vo vnút­ri ponú­ka pohod­lie a kom­fort, je ide­ál­nou ukáž­kou toho, ako by mal dom vyze­rať dom, pris­pô­so­be­ný živo­tu v našom sto­ro­čí.

Dlhé die­ly sú kop­co­vi­tou obyt­nou zónou v západ­nej čas­ti Bra­ti­sla­vy. Začí­na­jú úpä­tím Malých Kar­pát. Ešte kon­com sedem­de­sia­tych rokov minu­lé­ho sto­ro­čia to bolo mies­to záh­rad a vinoh­ra­dov s odro­da­mi vyhľa­dá­va­ný­mi v celej rakús­ko-uhor­skej monar­chii. Začiat­kom osem­de­sia­tych rokov zača­la na tom­to mies­te výstav­ba pane­lo­vé­ho síd­lis­ka, kto­ré degra­do­va­lo pôvod­ný cha­rak­ter pro­stre­dia. Pôvod­nú auten­ti­ci­tu mies­ta si zacho­va­li iba okra­jo­vé polo­hy, kto­ré dnes tvo­ria pre­chod­nú zónu medzi čis­to prí­rod­ným pro­stre­dím Devín­skej Koby­ly a pane­lo­vým síd­lis­kom.

Tie­to ulič­ky nesú pomer­ne uni­ver­zál­ne (skôr ploš­né) náz­vy: Dlhé die­ly I, II a III. Vďa­ka polo­he v pria­mom doty­ku s Malý­mi Kar­pa­ta­mi a kar­lo­ves­kým náb­re­žím Duna­ja sa sta­li obľú­be­nou loka­li­tou na výstav­bu indi­vi­du­ál­nych rodin­ných domov a malých mest­ských víl. Tej­to typo­ló­gii postup­ne ustu­pu­jú pôvod­né záh­rad­né chat­ky a star­šie rodin­né domy.

dom dlhe diely

foto: Maroš Fečík

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Dom bol rea­li­zo­va­ný na str­mom, k výcho­du sa zva­žu­jú­com sva­hu. Sto­jí v sused­stve s rodin­ný­mi domami z rôz­ne­ho časo­vé­ho obdo­bia, kto­ré spo­lu tvo­ria ulič­nú čia­ru. Tu ref­lek­tu­je­me vysu­nu­tím pod­la­žia do uli­ce. Pre­važ­ná časť obje­mu sa potom od ulič­nej fron­ty odklá­ňa sme­rom na juh s cie­ľom vytvo­re­nia intím­nej­ších pries­to­rov (západ­ná tera­sa vre­za­ná do sva­hu) bez vizu­ál­ne­ho kon­tak­tu s pane­lák­mi na kop­ci.

cmsSiteBoxPhoto_15678-10694

foto: Maroš Fečík

Pôdo­rys­ný tvar sle­du­je maxi­mál­nu kom­pakt­nosť a mini­mál­nu pôdo­rys­nú sto­pu. Vzhľa­dom na sva­ho­vi­tý terén je dom čle­ne­ný do šty­roch pod­la­ží tak, aby obyt­né miest­nos­ti moh­li byť orien­to­va­né na východ­nú, juž­nú a západ­nú stra­nu. Tri pod­la­žia majú pria­my kon­takt so záh­ra­dou a roz­ši­ru­jú tak inten­zív­ne obyt­né využí­va­nie záh­ra­dy. Osa­de­nie domu eli­mi­nu­je pohľad na pane­lo­vé domy na seve­ro­vý­chod­nej stra­ne sva­hu a posil­ňu­je atrak­tív­ne juho­zá­pad­né výhľa­dy na časť Bra­ti­sla­vy a rakús­ke­ho Hain­bur­gu.

cmsSiteBoxPhoto_15677-10693

foto: Maroš Fečík

V naj­niž­šom pod­la­ží, pria­mo prí­stup­nom z uli­ce, sa nachá­dza garáž a tech­nic­ko-skla­do­vé záze­mie domu.

Pries­to­ro­vé uspo­ria­da­nie nasle­du­jú­cich pod­la­ží je kom­bi­ná­ci­ou vlo­že­né­ho komu­ni­kač­no-hygie­nic­ké­ho jad­ra pozdĺž sever­nej fasá­dy a otvo­re­né­ho obyt­né­ho “veľ­kop­ries­to­ru” s mož­nos­ťou varia­bil­né­ho čle­ne­nia skri­ňop­rieč­ka­mi. Dru­hé nadzem­né pod­la­žie, kto­ré je záro­veň vstup­ným pod­la­žím, variu­je ten­to kon­cept o vysu­nu­tú hmo­tu pra­cov­ne. Tá slú­ži ako kan­ce­lá­ria s mož­nos­ťou pria­me­ho prí­stu­pu zákaz­ní­kov.

1

foto: Maroš Fečík2

foto: Maroš Fečík3

foto: Maroš Fečík

4

foto: Maroš Fečík

5

foto: Maroš Fečík

6

foto: Maroš Fečík

7

foto: Maroš Fečík

8

foto: Maroš Fečík

9

foto: Maroš Fečík

10

foto: Maroš Fečík

11

foto: Maroš Fečík

Rie­še­nie dis­po­zí­cie a jej čle­ne­nie skri­ňop­rieč­ka­mi umož­ňu­je rôz­ne pro­por­cie čle­ne­nia pod­la­ží. Samos­tat­ný vstup zo záh­ra­dy na sever­nej stra­ne a komu­ni­kač­né jad­ro pri­pra­ve­né na osa­de­nie výťa­hu, pria­mo počí­ta s viac­ge­ne­rač­ným využí­va­ním v blíz­kej budúc­nos­ti.

Dom je rea­li­zo­va­ný ako kom­bi­ná­cia oce­ľo­be­tó­nu a muro­va­ných teh­lo­vých čas­tí. Všet­ky stro­py a nie­kto­ré ste­ny sú v inte­ri­é­ri pone­cha­né ako pohľa­do­vé betó­no­vé. Pod­la­hy v celom dome sú lia­te živi­co­vé v svet­lo­žl­tej far­be. Časť nábyt­ku a zaria­de­nia je vyro­be­ná na mie­ru, časť pochá­dza z pred­chá­dza­jú­ce­ho býva­nia maji­te­ľov a počí­ta s obme­nou v budúc­nos­ti.

00

foto: Maroš Fečík

001

foto: Maroš Fečík

002

foto: Maroš Fečík

003

foto: Maroš Fečík

004

foto: Maroš Fečík

005

foto: Maroš Fečík

006

foto: Maroš Fečík

007

foto: Maroš Fečík

008

foto: Maroš Fečík

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Maroš Fečík

Pridať komentár (0)