Modo­bag je prvý moto­ri­zo­va­ný kufor, kto­rý posu­nie tvo­je ces­to­va­nie na iný level

Linda Cebrová / 7. augusta 2016 / Business

Kevin O’Donnell dostal nápad vlo­žiť do bato­ži­ny motor, a tak vytvo­ril prvú moto­ri­zo­va­nú bato­ži­nu na sve­te, kto­rá momen­tál­ne pre­ko­ná­va oča­ká­va­nia na Indie­go­go.

Ak je tvo­jím naj­väč­ším nepria­te­ľom na ces­tách ťaž­ký kufor, potom je tvo­jím sta­ros­tiam mož­no koniec. Prvý moto­ri­zo­va­ný kufor ťa totiž­to k ter­mi­ná­lu odve­zie sám, zatiaľ čo si budeš môcť vďa­ka nemu nabiť tele­fón bez toho, aby si musel po celom letis­ku zhá­ňať voľ­nú zásuv­ku.

Za pohod­lie v tom­to prí­pa­de zapla­tíš men­ším obje­mom, avšak pre moder­ných ces­to­va­te­ľov má Modo­bag hneď nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých výhod. Kufor s elek­tro­mo­to­rom a plne nabi­tou baté­ri­ou má dojazd až osem kilo­met­rov a doká­že ísť rých­los­ťou až 13 km/hod.

modabag1

Kapa­ci­ta baté­rie 100 watt­ho­dín odpo­ve­dá ame­ric­kým leto­vým pred­pi­som, bato­ži­nu si tak môžeš vziať so sebou aj do lie­tad­la. Pod­ľa výrob­cu sa baté­ria doká­že nabiť na 80 per­cent za pri­bliž­ne 15 minút.
Špe­ciál­ne sedad­lo vyba­ve­né pamä­ťo­vou penou udr­ží ces­to­va­te­ľov, kto­rí vážia aj 118 kilo­gra­mov. Táto inte­li­gent­ná bato­ži­na sa bude pri­tom dať ovlá­dať pomo­cou jed­no­du­ché­ho ria­de­nia s ply­nom a brz­dou.

modoba3

Na nápad skon­štru­ovať kufor, kto­rý sprí­jem­ní ľuďom ces­to­va­nie pri­šiel Ame­ri­čan Kevin O’Donnell. Inšpi­rá­ci­ou mu boli jeho deti, keď sa sna­ži­li na letis­ku pri pre­su­ne na odlet zviesť na rodin­nej bato­ži­ne. O pomoc pri výro­be a kon­štruk­cii požia­dal pro­fe­si­onál­ne­ho motor­ká­ra Boy­da Bru­ne­ra, kto­rý sa posta­ra­lo tech­nic­kú strán­ku nápa­du.

K tomu­to moto­ri­zo­va­né­mu kuf­ru je dostup­ná aj apli­ká­cia pre smart­fó­ny, maji­teľ Modo­ba­gu si pomo­cou nej môže skon­tro­lo­vať stav nabi­tia svo­jej baté­rie, vzdia­le­nosť dojaz­du ale aj momen­tál­nu rých­losť kuf­ru. Pôvod­ná cena Modo­ba­gu sa na začiat­ku pre­da­ja pohy­bo­va­la oko­lo tisíc dolá­rov.

Urči­te nech­cem, aby sa z ľudí sta­li leňo­ši, nový moto­bag je hlav­ne o efek­tív­nom ceto­va­ní a štý­le živo­ta,“ hovo­rí Kevin O’Donnell. Pod­ľa neho sa kufor dá využiť aj na iných mies­tach ako sú letis­ko­vé haly ale­bo vla­ko­vé sta­ni­ce. Táto pojazd­ná bato­ži­na môže byť nápo­moc­ná naprí­klad aj pre mana­žé­rov, kto­rí ju budú môcť využiť pri pre­miest­ňo­va­ní sa na veľ­kých kon­fe­ren­ciách, ale­bo pri pohy­be pria­mo vo vla­ku. Túto ces­to­va­teľ­skú vychy­táv­ku môžeš pod­ľa všet­ké­ho oča­ká­vať na trhu už budú­ci rok v janu­ári.

zdroj:indiegogo.com, money.cnn.com, zdroj obrázkov:travelandleisure.com

Pridať komentár (0)