Modo­bag je prvý moto­ri­zo­vaný kufor, ktorý posu­nie tvoje ces­to­va­nie na iný level

Linda Cebrová / 7. augusta 2016 / Business

Kevin O’Donnell dostal nápad vlo­žiť do bato­žiny motor, a tak vytvo­ril prvú moto­ri­zo­vanú bato­žinu na svete, ktorá momen­tálne pre­ko­náva oča­ká­va­nia na Indie­gogo.

Ak je tvo­jím naj­väč­ším nepria­te­ľom na ces­tách ťažký kufor, potom je tvo­jím sta­ros­tiam možno koniec. Prvý moto­ri­zo­vaný kufor ťa totižto k ter­mi­nálu odve­zie sám, zatiaľ čo si budeš môcť vďaka nemu nabiť tele­fón bez toho, aby si musel po celom letisku zhá­ňať voľnú zásuvku.

Za pohod­lie v tomto prí­pade zapla­tíš men­ším obje­mom, avšak pre moder­ných ces­to­va­te­ľov má Modo­bag hneď nie­koľko zau­jí­ma­vých výhod. Kufor s elek­tro­mo­to­rom a plne nabi­tou baté­riou má dojazd až osem kilo­met­rov a dokáže ísť rých­los­ťou až 13 km/hod.

modabag1

Kapa­cita baté­rie 100 watt­ho­dín odpo­vedá ame­ric­kým leto­vým pred­pi­som, bato­žinu si tak môžeš vziať so sebou aj do lie­tadla. Podľa výrobcu sa baté­ria dokáže nabiť na 80 per­cent za pri­bližne 15 minút.
Špe­ciálne sedadlo vyba­vené pamä­ťo­vou penou udrží ces­to­va­te­ľov, ktorí vážia aj 118 kilo­gra­mov. Táto inte­li­gentná bato­žina sa bude pri­tom dať ovlá­dať pomo­cou jed­no­du­chého ria­de­nia s ply­nom a brz­dou.

modoba3

Na nápad skon­štru­ovať kufor, ktorý sprí­jemní ľuďom ces­to­va­nie pri­šiel Ame­ri­čan Kevin O’Donnell. Inšpi­rá­ciou mu boli jeho deti, keď sa sna­žili na letisku pri pre­sune na odlet zviesť na rodin­nej bato­žine. O pomoc pri výrobe a kon­štruk­cii požia­dal pro­fe­si­onál­neho motor­kára Boyda Bru­nera, ktorý sa posta­ralo tech­nickú stránku nápadu.

K tomuto moto­ri­zo­va­nému kufru je dostupná aj apli­ká­cia pre smart­fóny, maji­teľ Modo­bagu si pomo­cou nej môže skon­tro­lo­vať stav nabi­tia svo­jej baté­rie, vzdia­le­nosť dojazdu ale aj momen­tálnu rých­losť kufru. Pôvodná cena Modo­bagu sa na začiatku pre­daja pohy­bo­vala okolo tisíc dolá­rov.

Určite nech­cem, aby sa z ľudí stali leňoši, nový moto­bag je hlavne o efek­tív­nom ceto­vaní a štýle života,“ hovorí Kevin O’Donnell. Podľa neho sa kufor dá využiť aj na iných mies­tach ako sú letis­kové haly alebo vla­kové sta­nice. Táto pojazdná bato­žina môže byť nápo­mocná naprí­klad aj pre mana­žé­rov, ktorí ju budú môcť využiť pri pre­miest­ňo­vaní sa na veľ­kých kon­fe­ren­ciách, alebo pri pohybe priamo vo vlaku. Túto ces­to­va­teľ­skú vychy­távku môžeš podľa všet­kého oča­ká­vať na trhu už budúci rok v janu­ári.

zdroj:indiegogo.com, money.cnn.com, zdroj obrázkov:travelandleisure.com

Pridať komentár (0)