Moje det­stvo je nená­vratne preč: “Bořiči mýtú” kon­čia!

Martin Bohunický / 22. októbra 2015 / Zaujímavosti

Dni Myth­Bus­ters sú spo­čí­tané. Po tri­nás­tich rokoch expe­ri­men­tov bude 14.séria posled­nou.

Dvo­j­ica Adam Savage a Jamie Hyne­man v roz­ho­vore pre Enter­tain­ment Weekly potvr­dila, že po 13 rokoch expe­ri­men­tov a expló­zií zaviera krám. “Asi pred tromi alebo štyrmi rokmi sme začali pre­mýš­ľať, ako by sme mohli šou posu­núť ďalej,” pove­dal Adam pre EW a vysvet­le­ním, že takéto dlho­trva­júce pro­jekty majú ten­den­ciu strá­cať svoje čaro.” 

Posledná séria bude iná ako tie pre­došlé. “Natá­čali sme celý rok a sme pri­pra­vení dať to von. Chceli sme vzdať poctu veciam, ktoré nám zme­nili život.”

Adam a Jamie už dlh­šie vedeli, že nasle­du­júca séria bude posled­nou, preto postupne začí­najú pra­co­vať na nových pro­jek­toch. Posledná séria bude skôr akýmsi návra­tom k tým naj­lep­ším expe­ri­men­tom a ich opä­tov­nou rekon­štruk­ciou. “Sna­žili sme sa ísť tak do hĺbky, ako sa len dalo. Tieto veci si zaslú­žia náš rešpekt a našu sta­rost­li­vost.”

Myth­bus­ters debu­to­vali na Dis­co­very Chan­nel v roku 2003 a okam­žite sa stali pev­nou súčas­ťou a feno­mé­nom popu­lár­nej kul­túry. Počas trva­nia šou sa Adam, Jamie a ich kole­go­via sna­žili doká­zať, res­pek­tíve vyvrá­tiť mýty, ktoré kolo­vali po svete. A to naprí­klad vrá­tane toho, či je možné pou­žiť na útek z väze­nia toaletný papier (je), alebo či je možné uha­siť pále­nie zo štip­ľa­vej fefe­ronky pet­ro­le­jom (nie, nie je).

Táto šou mi bude chý­bať. Ako malý som túto dvo­j­icu totálne žral. Najmä Jamieho a jeho nesku­točnú podob­nosť s mro­žom. Neskôr som vyrás­tol a viac ma začala brať ryšavá Kari Byron. Zdá sa, že týmto dňom je koniec. Ale cha­lani to určite ukon­čia s veľ­kým štý­lom. A ja sa na to strašne teším!

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)