Môže byť LifeC­lick naju­ži­toč­nej­šia slo­ven­ská apli­ká­cia vôbec? Taký­to dob­rý nápad si na našej scé­ne nepa­mä­tám!

Martin Bohunický / 22. januára 2016 / Tech a inovácie

Nenad­chne ma veľa nápa­dov zo star­tu­po­vé­ho pro­stre­dia, no ten­to jed­no­znač­ne áno. 

Keď uva­žu­jem nad LifeC­lic­kom, napa­dá mi podob­nosť s Ube­rom. Kým u ame­ric­ké­ho gigan­ta si však objed­náš odvoz, slo­ven­ský LifeC­lick ti zachrá­ni život.

Ak ma nie­čo na Slo­ven­sku baví, tak sú to prá­ve tie­to social impact apli­ká­cie. Veci, kto­ré reál­ne ovplyv­ňu­jú naše živo­ty. A na čom zále­ží viac, ako na ľud­skom živo­te? Prá­ve tých pár minút do prí­cho­du sanit­ky na mies­to uda­los­ti je tých naj­dô­le­ži­tej­ších.

12088004_1654202861501343_7410448927316313787_n

Nápad, kto­rý má na sve­do­mí Samu­el Vit­ko a jeho tím, ti dovo­lí cez mobil­nú apli­ká­ciu vyslať do blíz­ke­ho oko­lia sig­nál všet­kým tým, kto­rí sú vyško­le­ní v prvej pomo­ci a sú schop­ní okam­ži­te prí­sť a pomôcť. Aby si sa ale nespo­lie­hal len na iných, záchra­ná­rom sa môžeš stať aj ty. Cez ško­le­nie prvej pomo­ci, kto­ré spro­stred­ku­je samot­ný LifeC­lick, sa sta­neš cer­ti­fi­ko­va­ným záchra­ná­rom, pri­pra­ve­ným kedy­koľ­vek zasiah­nuť. V takom­to prí­pa­de ti prí­de na tvoj smart­fón noti­fi­ká­cia a navi­gá­cia na kon­krét­ne mies­to v tvo­jom oko­lí, kde nie­kto potre­bu­je pomoc.

Okrem pou­ží­va­te­ľa a záchra­ná­ra je mož­né zare­gis­tro­vať sa aj ako “zdra­vot­ník”, teda člo­vek, kto­rý sa tomu­to posla­niu venu­je pro­fe­si­onál­ne. Ako Samu­el pre­zra­dil, pri­ori­tou je naj­skôr zapo­jiť do pro­jek­tu naj­mä odbor­ní­kov.

Na apli­ká­cií pra­cu­je momen­tál­ne šesť ľudí, z toho tra­ja deve­lo­pe­ri. Tímu ako men­tor pomá­ha Boh­dan Hem­žal z Neulo­gy.

Screen Shot 2016-01-21 at 12.19.48

Ahoj Samo, ako vznik­la myš­lien­ka na apli­ká­ciu LifeC­lick?

Myš­lien­ka vznik­la na lekár­skej fakul­te UK, kde sa v rám­ci bra­ti­slav­ké­ho spol­ku medi­kov venu­je­me rôz­nym vzde­lá­va­cím či dob­ro­čin­ným akti­vi­tám. Jed­no diev­ča priš­lo s postre­hom, že v Izra­e­li, kde dojazd sanit­ky trvá pri­bliž­ne 40 minút, odpo­čú­val jeden člo­vek ich vysie­lač­ky a vytvo­ril polo­pro­fe­si­onál­ny tím, kto­rý ten­to čas redu­ko­val. Tak sme si my tra­ja pove­da­li, že by bolo super nie­čo také trans­for­mo­vať aj na Slo­ven­sko, kde je dojazd sanit­ky 13 minút, reál­ne tak 20 minút. Dlhý­mi deba­ta­mi sme napo­kon priš­li k tomu kon­cep­tu.

Ako vyze­rá vývoj a situ­ácia v súčas­nos­ti?

Momen­tál­ne sme tro­cha nedob­ro­voľ­ne zain­ku­bo­va­ní. Máme Andro­id ver­ziu, kto­rú tre­ba opti­ma­li­zo­vať na všet­ky zaria­de­nia a debu­go­vať, na čom aj v súčas­nos­ti pra­cu­je­me. Ten­to týž­deň sme sa roz­hod­li, že sa posu­nie­me k poten­ci­onál­nym par­tne­rom — keď­že potre­bu­je­me aj neja­ký tech­nic­ký men­to­ring na fina­li­zá­ciu a opti­ma­li­zá­ciu pro­duk­tu, tiež potre­bu­je­me naprog­ra­mo­vať iOS app­ku, čo je finanč­ne aj per­so­nál­ne nároč­né. Ako obvyk­le to teda spo­jí a padá na penia­zoch.

Za začiat­ku chce­me úpl­ne vypus­tiť kur­zy a anga­žo­vať čis­to už vyško­le­ných ľudí a uvi­dí­me, ako sa to zva­li­du­je v pra­xi.

A čo vaše vízie na budú­ci rok?

Chce­me nájsť sil­né­ho par­tne­ra, kto­rý spa­dá do záuj­mo­vej sku­pi­ny myš­lien­ky pro­jek­tu. Fina­li­zo­vať apli­ká­ciu na Andro­id a iOS (neskôr aj Win­do­ws). Kon­ti­nu­ál­ne rekru­ito­vať zdra­vot­ní­kov. Chce­me uro­biť irál­ne pro­pa­gač­né video a dostať sa do pove­do­mia. Zva­li­do­vať do kon­ca roka na trhu..a potom sa uvi­dí :)

Pridať komentár (0)