Môže byť LifeC­lick naju­ži­toč­nej­šia slo­ven­ská apli­ká­cia vôbec? Takýto dobrý nápad si na našej scéne nepa­mä­tám!

Martin Bohunický / 22. januára 2016 / Tech a inovácie

Nenad­chne ma veľa nápa­dov zo star­tu­po­vého pro­stre­dia, no tento jed­no­značne áno. 

Keď uva­žu­jem nad LifeC­lic­kom, napadá mi podob­nosť s Ube­rom. Kým u ame­ric­kého giganta si však objed­náš odvoz, slo­ven­ský LifeC­lick ti zachráni život.

Ak ma niečo na Slo­ven­sku baví, tak sú to práve tieto social impact apli­ká­cie. Veci, ktoré reálne ovplyv­ňujú naše životy. A na čom záleží viac, ako na ľud­skom živote? Práve tých pár minút do prí­chodu sanitky na miesto uda­losti je tých naj­dô­le­ži­tej­ších.

12088004_1654202861501343_7410448927316313787_n

Nápad, ktorý má na sve­domí Samuel Vitko a jeho tím, ti dovolí cez mobilnú apli­ká­ciu vyslať do blíz­keho oko­lia sig­nál všet­kým tým, ktorí sú vyško­lení v prvej pomoci a sú schopní okam­žite prísť a pomôcť. Aby si sa ale nespo­lie­hal len na iných, záchra­ná­rom sa môžeš stať aj ty. Cez ško­le­nie prvej pomoci, ktoré spro­stred­kuje samotný LifeC­lick, sa sta­neš cer­ti­fi­ko­va­ným záchra­ná­rom, pri­pra­ve­ným kedy­koľ­vek zasiah­nuť. V takomto prí­pade ti príde na tvoj smart­fón noti­fi­ká­cia a navi­gá­cia na kon­krétne miesto v tvo­jom okolí, kde nie­kto potre­buje pomoc.

Okrem pou­ží­va­teľa a záchra­nára je možné zare­gis­tro­vať sa aj ako “zdra­vot­ník”, teda člo­vek, ktorý sa tomuto posla­niu venuje pro­fe­si­onálne. Ako Samuel pre­zra­dil, pri­ori­tou je naj­skôr zapo­jiť do pro­jektu najmä odbor­ní­kov.

Na apli­ká­cií pra­cuje momen­tálne šesť ľudí, z toho traja deve­lo­peri. Tímu ako men­tor pomáha Boh­dan Hem­žal z Neulogy.

Screen Shot 2016-01-21 at 12.19.48

Ahoj Samo, ako vznikla myš­lienka na apli­ká­ciu LifeC­lick?

Myš­lienka vznikla na lekár­skej fakulte UK, kde sa v rámci bra­ti­slav­kého spolku medi­kov venu­jeme rôz­nym vzde­lá­va­cím či dob­ro­čin­ným akti­vi­tám. Jedno dievča prišlo s postre­hom, že v Izra­eli, kde dojazd sanitky trvá pri­bližne 40 minút, odpo­čú­val jeden člo­vek ich vysie­lačky a vytvo­ril polo­pro­fe­si­onálny tím, ktorý tento čas redu­ko­val. Tak sme si my traja pove­dali, že by bolo super niečo také trans­for­mo­vať aj na Slo­ven­sko, kde je dojazd sanitky 13 minút, reálne tak 20 minút. Dlhými deba­tami sme napo­kon prišli k tomu kon­ceptu.

Ako vyzerá vývoj a situ­ácia v súčas­nosti?

Momen­tálne sme tro­cha nedob­ro­voľne zain­ku­bo­vaní. Máme Android ver­ziu, ktorú treba opti­ma­li­zo­vať na všetky zaria­de­nia a debu­go­vať, na čom aj v súčas­nosti pra­cu­jeme. Tento týž­deň sme sa roz­hodli, že sa posu­nieme k poten­ci­onál­nym par­tne­rom — keďže potre­bu­jeme aj nejaký tech­nický men­to­ring na fina­li­zá­ciu a opti­ma­li­zá­ciu pro­duktu, tiež potre­bu­jeme naprog­ra­mo­vať iOS appku, čo je finančne aj per­so­nálne náročné. Ako obvykle to teda spojí a padá na penia­zoch.

Za začiatku chceme úplne vypus­tiť kurzy a anga­žo­vať čisto už vyško­le­ných ľudí a uvi­díme, ako sa to zva­li­duje v praxi.

A čo vaše vízie na budúci rok?

Chceme nájsť sil­ného par­tnera, ktorý spadá do záuj­mo­vej sku­piny myš­lienky pro­jektu. Fina­li­zo­vať apli­ká­ciu na Android a iOS (neskôr aj Win­dows). Kon­ti­nu­álne rekru­ito­vať zdra­vot­ní­kov. Chceme uro­biť irálne pro­pa­gačné video a dostať sa do pove­do­mia. Zva­li­do­vať do konca roka na trhu..a potom sa uvidí :)

Pridať komentár (0)