Music Mes­sen­ger. What­sApp v zdie­ľaní hudby.

Ivo Kokinda / 26. január 2015 / Business

Music Mes­sen­ger je pri­pra­vený na obrov­ský boom medzi app­kami na zdie­ľa­nie hudby. Za veľmi krátky čas si táto appka vybu­do­vala silnú pozí­ciu, aby sa stala naj­väč­šou na svete. Pre­ko­nala aj pred­po­klady gigan­tov ako Sony, Uni­ver­sal alebo War­ner Music Group. Len tri mesiace sta­čili an to, aby túto novinku pod­po­rili významné mená hudob­ného prie­myslu ako Will.i.am, David Guetta, Tiesto, Nicki Minaj, Dave Hol­mes (mana­žér Coldp­lay) a Gee Rober­son (mana­žér Nicki Minaj a Lil Wayne). 

Music Mes­sen­ger má už cez dva mili­óny pou­ží­va­te­ľov, kto­rých zís­kal vďaka prí­sľubu, že vytvorí jed­no­du­chý spô­sob pre ľudí na zdie­ľa­nie hudby, tzv. What­sApp v zdie­ľaní hudby. Tak isto ako What­sApp zme­nil posie­la­nie správ, aj Music Mes­sen­ger má poten­ciál zme­niť zdie­ľa­nie hudby a pri­dať do toho viac inte­rak­cie a atrak­ti­vity.

Bol zalo­žený v Izra­eli a vyvi­nutý Davi­dom Straus­som, O.D.Kobo-m, Šaj Arza­nom a Uzi Rafa­e­lim. Chceli, aby Music Mes­sen­ger pri­nie­sol spô­sob akým si môžu ľudia medzi sebou jed­no­du­cho zdie­ľať hudbu. To ich viedlo k odstrá­ne­niu kľú­čo­vej chyby medzi exis­tu­jú­cimi služ­bami. Vytvo­rili mož­nosť ľah­kého zdie­ľa­nia hudby pro­stred­níc­tvom správ (a nie cez sociálne siete s plat­for­mami, ako naprí­klad SoundC­loud).

S iPho­nom je veľmi ťažké poslať hudbu inej osobe. Spo­tify nie je k dis­po­zí­cii v kaž­dej kra­jine a ich kniž­nica môže byť obme­dzená. Chceli sme vytvo­riť plat­formu, aby zdie­ľa­nie hudby bolo easy,“ vysvet­ľuje Strauss.

Gee bol jed­ným z prvých, kto pre­ja­vil záu­jem,” hovorí Strauss. “Stia­hol si appku do tele­fónu, opý­tal sa, ako by sa mohol zapo­jiť a počas 48 hodín nasa­dol do lie­tadla a pri­le­tel do Izra­ela.“ Vtedy sme zis­tili ‚že môžeme dosiah­nuť úspech. Počas nie­koľ­kých dní, zís­kala spo­loč­nosť viac ako 16 inves­to­rov, reno­mo­vané osob­nosti hudob­ného prie­myslu a zvý­še­nie z 5.000.000 dolá­rov od stra­te­gic­kých inves­to­rov na 25 mili­ó­nov dolá­rov, len za osem týž­dňov. O mesiac neskôr, 25. sep­tem­bra 2014 spo­loč­nosť bola ofi­ciálne zalo­žená.

Na roz­diel od mno­hých iných hudob­ných plat­fo­riem, Music Mes­sen­ger je plne v súlade s autor­skými prá­vami, pre­tože apli­ká­cia v sku­toč­nosti nehostí pôvodný obsah. Spô­sob, akým fun­guje je taký, že appka pre­niká do open-source loka­lít, ako je You­Tube, SoundC­loud, Yahoo a Baidu a dáva mož­nosť agre­go­vať hudobnú kniž­nicu stov­kami mili­ó­nov skla­dieb v akom­koľ­vek jazyku a z oblastí.

Avšak, Strass vysvet­ľuje, že Music Mes­sen­ger je nástroj na hudobnú komu­ni­ká­ciu a nie hudobná služba. Music Mes­sen­ger je k dis­po­zí­cii na stia­hnu­tie na Android a iOS zaria­de­nia. Má obrov­skú výhodu, pre­tože je to mes­sa­ging, ktorý môže byť pou­žitý pre zdie­ľa­nie hudby s neob­me­dze­ným počtom ľudí. Je jedno, či ju pou­žije milión alebo 50 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. Pre­vádz­ková cena je stále rov­naká.

Music Mes­sen­ger chystá veľký mar­ke­tin­gový impulz v Číne. Má poten­ciál pokryť veľkú časť trhu pozos­tá­va­jú­cim zo zhruba 600 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov mobil­ných tele­fó­nov. Majú v pláne poskyt­núť ľudom každú čín­sku pie­seň, aká bola kedy vypro­du­ko­vaná. To im dáva obrov­skú šancu pre­ra­ziť v tejto kra­jine.

Tento rok v lete plá­nujú veľké pro­pa­gačné turné , kto­rého sa zúčast­nia pop­rední inter­preti. Nicki Minaj, will.i.amColdp­lay majú za úlohu pri­tiah­nuť, čo naj­väč­šiu pozor­nosť.

Strauss pokorne dodáva: „Sme veľmi radi, že hudobný svet a izra­el­ský tech pries­tor konečne dostáva šancu spo­lu­pra­co­vať.” 

Zdroj:nocamels.com

Pridať komentár (0)