Na dôcho­dok v 19-tich???

Luky Gašparík / 5. august 2014 / Tools a produktivita

Kto by nech­cel chil­lo­vať nie­kde na pláži už v 19-tich. Webom koluje zau­jí­mavý prí­beh mla­dého Kana­ďana Dakotu Mcle­arna, ktorý len za pár mesia­cov “údajne” zbo­ha­tol tak, že sa mohol usa­diť nadobro. Suc­cess story alebo bulls­hit? Po pozretí jeho “inšpi­ra­tív­neho” videa, má člo­vek aj cel­kom chuť mu uve­riť. Uve­ríte mu aj vy?

Kon­tro­verzný Dakota a jeho srd­cer­vúci prí­beh, ako sa z chu­dá­čika stal člo­vek, ktorý si môže robiť čo chce a kedy chce. Jeho Pro­ject Awol, mu údajne zaro­bil už tisíce dolá­rov. Dako­tové motto “work less, live more” je mini­málne tak kon­tro­verzné, ako celý jeho Pro­ject Awol. Obe­tujte pol hodinu vášho života a pozrite si obi­dve videa :). Čo si o tom mys­líte, real or fake?

Pridať komentár (0)