Na Fakulte podnikového manažmentu sa rozbieha výskum o startupoch

Richard Bednár / 1. marca 2016 / Biznis

Na Fa­kulte pod­ni­ko­vého ma­naž­mentu sa pred nie­koľ­kými me­siacmi spus­til troj­ročný pro­jekt, ktorý ma­puje slo­ven­ské star­tupy a sle­duje vý­voj ich pod­ni­ka­teľ­ských mo­de­lov. Jeho hlav­ným cie­ľom je hl­b­šie spoz­nať vý­voj a pre­meny pod­ni­ka­teľ­ských mo­de­lov na úspešné firmy. Ve­dú­cim pro­jektu je prof. Ing. Šte­fan Slá­vik, CSc. z Ka­tedry ma­naž­mentu. Par­tnermi pro­jektu sú Ne­ulogy Ven­tu­res a KPMG.

ŠTE­FAN SLÁ­VIK

Pred nie­koľ­kými me­siacmi ste spus­tili vý­skum slo­ven­ských star­tu­pov. Čo je jeho cie­ľom?
Cie­ľom vý­skumu je pre­dov­šet­kým hl­b­šie a šir­šie po­znať štruk­túru, ob­sah a me­ta­mor­fózy pod­ni­ka­teľ­ských mo­de­lov star­tu­pov, kto­rých ne­vyz­re­tosť, sla­bosť či ne­do­ko­na­losť je jed­nou z hlav­ných prí­čin ich zly­ha­nia, pre­tože star­tupy ne­do­kážu pre­tvo­riť pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad do pro­duktu alebo služby, ktorý je pre­dajný a ne­skôr aj zis­kový.

 

Ob­jek­tom vý­skumu budú aj star­tupy, ktoré zdo­lali všetky ex­terné aj in­terné zlo­ži­tosti a pre­kážky pod­ni­ka­nia a ich pod­ni­ka­teľ­ské mo­dely sú hodné prin­ci­piál­neho zo­vše­obec­ne­nia a po­zi­tív­neho po­nau­če­nia. Pop­ri­tom vý­skum ve­nuje časť ka­pa­city na pre­skú­ma­nie tí­mo­vej práce a vod­cov­stva vnútri star­tupu a na spoz­ná­va­nie eko­sys­tému a star­tu­po­vej scény na Slo­ven­sku.

 

Akým spô­so­bom bu­dete ana­ly­zo­vať star­tupy?
Vý­skumné ana­lýzy sa budú re­a­li­zo­vať v šty­roch pol­ro­koch a budú po­zná­vané a skú­mané ča­soz­ber­nou me­tó­dou. Každý star­tup bude osobne nav­ští­vený a prie­bežne sle­do­vaný po­čas tohto ob­do­bia jed­ným čle­nom vý­skum­ného tímu. Úče­lom ta­ké­hoto vý­skumu je zís­kať au­ten­tické po­znatky o vý­voji a pre­me­nách star­tupu a prí­či­nách týchto pre­mien a vý­voja.

foto: Ma­rián Smo­rada

 

Po­môžu vý­sledky vy­učo­va­ciemu pro­cesu na uni­ver­zi­tách?
Vý­sledky vý­skumu budú v pr­vom rade sprí­stup­nené účast­ní­kom vý­skumu, teda star­tu­pom, a po­tom budú pub­li­ko­vané vo ve­dec­kých ča­so­pi­soch a v zbor­ní­koch z ve­dec­kých kon­fe­ren­cií. Me­no­vité po­znatky bez sú­hlasu star­tupu ne­budú zve­rej­ňo­vané. Ak bude na vý­sledky vý­skumu priaz­nivá odozva od­bor­nej ve­rej­nosti a star­tu­po­vej scény, za­čle­níme po­znatky do pred­me­tov Ka­tedry ma­naž­mentu FPM a uva­žu­jeme aj so za­ve­de­ním pred­metu s pred­bež­ným náz­vom Pod­ni­ka­teľ­stvo. Vý­sledky vý­skumu by mali na­po­môcť zvý­šiť kva­litu vy­učo­va­cieho ob­sahu a udr­žia­vať sú­lad me­dzi pod­ni­ka­teľ­skou re­a­li­tou a ob­sa­hom štú­dia na FPM EUBA.

 

Aké sú prvé re­ak­cie star­tu­pis­tov? Majú zá­u­jem spo­lu­pra­co­vať?
Re­ak­cie sú z ce­lého spek­tra po­sto­jov od okam­ži­tého sú­hlasu, až po ml­ča­nie aj po nie­koľ­kých vý­zvach. Star­tupy, ktoré re­a­go­vali rýchlo a po­zi­tívne na žia­dosť o prvé, in­for­mačné, stret­nu­tie sa sprá­vajú ús­tre­tovo, aj po­čas ďal­ších stret­nutí a roz­ho­vo­rov. Nie­ktoré star­tupy do­konca oce­nili, že sa o nich zau­jíma aka­de­mická in­šti­tú­cia. Vý­skumný tím do­stal po­zi­tívne odozvy pri­bližne od dvoch tre­tín oslo­ve­ných star­tu­pov. Dĺžka štruk­tú­ro­va­ného roz­ho­voru za je­den pol­rok pri­tom ne­pre­siahne dve ho­diny. Sa­moz­rejme, nie je vy­lú­čená krat­šia ob­časná ko­mu­ni­ká­cia mimo pol­roč­ného in­ter­valu, ak vznikne po­treba a je zá­u­jem.

 

KEN­NETH RYAN

Kenneth Ryan

Ken­neth Ryan, foto: as

 

Roz­hodli ste sa za­po­jiť do uni­ver­zit­ného vý­skumu star­tu­pov. Prečo?

Za­po­jili sme sa z 3 dô­vo­dov. Po prvé, slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém sa kaž­dým dňom roz­rastá a po­sil­ňuje. To isté platí aj pre slo­ven­ské star­tupy. Z dl­ho­do­bého hľa­diska je naj­dô­le­ži­tej­šie dô­sledne zbie­rať kva­litné údaje a in­for­má­cie. Tento krok nám všet­kým po­môže lep­šie po­ro­zu­mieť sú­čas­nému eko­sys­tému a čosi sa z jeho ak­tu­ál­neho vý­voja na­učiť. Veď kto by bol vhod­nejší na dô­sledné dl­ho­dobé zbie­ra­nie a ana­lýzu dát, než ľu­dia z aka­de­mic­kej ob­lasti?

 

Po druhé, ve­ríme, že ak sa budú aka­de­mické in­šti­tú­cie za­pá­jať do ta­kýchto vý­skum­ných pro­jek­tov, uni­ver­zi­tám to po­môže po­stupne pre­kle­núť prie­pasť me­dzi pod­ni­ka­ním v praxi a te­óriou, ktorá sa vy­učuje na uni­ver­zit­ných kur­zoch. Ak sa po­darí túto prie­pasť pre­ko­nať, bu­deme schopní vy­cho­vať novú, sil­nej­šiu ge­ne­rá­ciu (štu­dent­ských) pod­ni­ka­te­ľov. Po tre­tie, KPMG na Slo­ven­sku ak­tu­álne pri­pra­vuje tretí roč­ník pries­kumu star­tu­po­vého eko­sys­tému pod náz­vom Star­tup sur­vey. Ve­ríme, že spo­lu­práca na tomto uni­ver­zit­nom vý­skum­nom pro­jekte nám umožní po­de­liť sa o naše skú­se­nosti z po­sled­ných troch ro­kov a zá­ro­veň nám po­môže roz­ší­riť naše zvy­čajné vý­skumné za­me­ra­nie.

 

Ako môžu slo­ven­ské uni­ver­zity po­môcť star­tu­po­vému eko­sys­tému v na­šej kra­jine?
Vý­bor­ným spô­so­bom sú, sa­moz­rejme, dl­ho­dobé vý­skumné pro­jekty ako je na­prí­klad, aj tento. Star­tu­po­vým tí­mom by mohlo ďa­lej vý­razne po­môcť, ak by sa mladí pod­ni­ka­te­lia cez na mieru šité vý­skumné pro­jekty pod­po­ro­vali. Pro­jekty by fun­go­vali za do­stupné ceny alebo na zá­klade ne­ja­kého bar­te­ro­vého sys­tému.

Tímy majú to­tiž zvy­čajne ob­me­dzené zdroje (čas, pe­niaze atď.), a teda nie sú vždy schopné od­po­ve­dať na všetky otázky, dô­le­žité pre rast ich pod­ni­ka­nia. Ok­rem toho by sa, sa­moz­rejme, mla­dej ge­ne­rá­cii za­kla­da­te­ľov star­tu­pov a pod­ni­ka­te­ľov dalo po­môcť, ak by sa po­mo­cou ne­ja­kých kon­štruk­tív­nych ini­cia­tív pod­po­ro­val u štu­den­tov vý­vin pod­ni­ka­vého du­cha a re­le­vant­ných zruč­ností.

foto: Ma­rián Smo­rada

 

Uni­ver­zity sa často kri­ti­zujú za to, že sa prí­liš za­me­ria­vajú na te­óriu. Mys­líte si, že vý­sledky tohto vý­skumu by mohli bu­dú­cim mla­dým pod­ni­ka­te­ľom pri­niesť niečo prak­tické do bu­dúc­nosti?
Jed­no­značne. Keď štu­denti do­stanú prí­le­ži­tosť sle­do­vať pod­ni­ka­teľ­ské dráhy toľ­kých za­kla­da­te­ľov a tí­mov, budú mať mož­nosť vi­dieť, že aj tí, ktorí na­ko­niec úspešne vy­tvo­rili glo­bálnu spo­loč­nosť, mu­seli v ne­ja­kom štá­diu rastu če­liť pre­káž­kam a vy­rov­nať sa so zly­ha­ním. Toto je pre mladú ge­ne­rá­ciu pod­ni­ka­te­ľov veľmi dô­le­žitý od­kaz. Zly­ha­nie je v ur­či­tých štá­diách nie­len ne­od­vratné, ale v pod­state je aj po­trebné na to, aby mohli spo­loč­nosti a ich za­kla­da­te­lia rásť a zlep­šo­vať sa. Každý, kto za­čína pod­ni­kať, musí túto myš­lienku pri­jať a tak­mer každý deň byť pri­pra­vený zly­hať a ná­sledne sa opäť po­sta­viť na nohy.

 

IVAN ŠTE­FUNKO

Ivan Štefunko

Ivan Šte­funko, foto: as

 

Roz­hodli ste sa stať sú­čas­ťou uni­ver­zit­ného vý­skumu. Prečo?

Roz­hodli sme sa po­môcť uni­ver­zit­nému vý­skumu, lebo na Slo­ven­sku chý­bajú kva­li­ta­tívne dáta o star­tu­po­vom pro­stredí a zá­ro­veň chceme, aby aka­de­mické pro­stre­die vní­malo ino­va­tívnu pod­ni­ka­teľ­skú scénu nie­len ako ka­pi­tolu v učeb­nici, ale malo re­álny kon­takt s pro­stre­dím a mo­ti­vo­valo štu­den­tov.

 

Ako môžu slo­ven­ské uni­ver­zity po­môcť star­tu­po­vému eko­sys­tému?
Dá­tami, kva­lit­ným ľud­ským ka­pi­tá­lom ako aj os­ve­tou.

 

Uni­ver­zity sú často kri­ti­zo­vané za za prí­lišné te­ore­ti­zo­va­nie. Mys­líte si, že práve ta­kéto vý­skumy by mohli pri­niesť niečo prak­tické pre slo­ven­ských star­tu­pis­tov?
Áno, mys­lím, že ta­kýto vý­skum môže uviesť uni­ver­zity v po­zi­tív­nom svetle.

12787334_10207956066760387_1028458718_o

foto: Ma­rián Smo­rada

Pridať komentár (0)