Na náv­šte­ve u čes­ký­ch Social­ba­kers

Lukáš Gašparík jr. / 6. augusta 2015 / Tools a produktivita

Zná­ma čes­ká spo­loč­nosť Social­ba­kers špe­cia­li­zu­jú­ca sa na social ana­ly­tics zazna­me­ná­va posled­né roky stá­ly rast. Ten­to fakt pri­tia­hol aj inves­to­rov a “čes­ký peká­ri” majú narai­so­va­né spo­lu už $34 mili­ó­nov. Pek­ný balík, z kto­ré­ho si moh­li dovo­liť aj také­to skve­lé pries­to­ry.

 

Novým sídlom sa tento český startup môže pochváliť iba od začiatku tohto roka. Ich nové priestory majú rozlohu 3500 metrov štvorcových a rozprestierajú sa na 2 poschodiach. Tieto skvelé priestory sa im podarilo nájsť v budove pražského Fórum Karlín. Český startup Socialbakers bol založený štyrmi foundermi v roku 2008 a v krátkej dobe zaznamenal raketový nárast. V dnešnej dobe ho už používajú také značky ako napríklad KLM, Lamborghini, Disney, Microsoft, či Orange.

 

zdroj: fb socialbakers

Pridať komentár (0)