Na Slovensko prichádza Mindflow – produkt, ktorý ti zaručí 100 % mentálny výkon

Linda Prebreza / 18. decembra 2017 / Lifehacking

Čo sa stane, keď sa stretne che­mik, práv­nik, pro­jek­ťák a di­zaj­nér? Vy­tvo­ria pro­dukt Mindf­low, vďaka kto­rému bu­deš zvlá­dať na­päté si­tu­ácie v práci či v škole na skúške, ľa­vou za­dnou. Prí­rodné látky v kap­sule ti na­po­môžu do­siah­nuť stav flow, kedy tvoj mo­zog do­siahne vr­chol pro­duk­ti­vity a úlohy bu­deš s pre­hľa­dom pl­niť jednu za dru­hou.

zdroj: Mindflow

Čo sa stane, keď sa stretne che­mik, práv­nik, pro­jek­ťák a di­zaj­nér? Vy­tvo­ria pro­dukt Mindf­low, vďaka kto­rému bu­deš zvlá­dať na­päté si­tu­ácie v práci či v škole na skúške, ľa­vou za­dnou. Prí­rodné látky v kap­sule ti na­po­môžu do­siah­nuť stav flow, kedy tvoj mo­zog do­siahne vr­chol pro­duk­ti­vity a úlohy bu­deš s pre­hľa­dom pl­niť jednu za dru­hou.

Čo je to Mindf­low a v čom je uni­kátny/ lepší než iné rie­še­nia?

Mindf­low je zmes prí­rod­ných lá­tok, ktoré po­sil­ňujú kog­ni­tívne fun­kcie mozgu. Tým po­máha pri men­tálne ná­roč­ných čin­nos­tiach ako sú nie­ktoré druhy práce alebo štú­dium. Cie­ľom je do­siah­nuť stav flow, kedy mo­zog ide na­plno, sme na vr­chole pro­duk­ti­vity a bez pojmu o čase od­škr­tá­vame jednu úlohu za dru­hou. 

Uni­kátny je svo­jou for­mou. Vďaka kap­sule ob­sa­huje iba čisté ex­trakty prí­rod­ných lá­tok. Žia­den cu­kor, far­bivá, kon­zer­vanty ani do­chu­co­vadlá. Naša kap­sula je na­viac vy­ro­bená z rast­lin­nej ce­lu­lózy a je ta­kisto vhodná aj pre ve­gá­nov. 

Na akom prin­cípe Mindf­low fun­guje?

Úči­nok na­stu­puje pri­bližne do 20 mi­nút a vy­drží 4 ho­diny. V praxi sa to u kaž­dého líši, pre­tože každý máme je­di­nečný me­ta­bo­liz­mus a to­le­ran­ciu na sti­mu­lačné látky. Časť uží­va­te­ľov po­pi­suje skú­se­nosť s Mindf­low ako po­malý po­zvolný úči­nok a päť až šesť ho­di­nový stav pl­ného sú­stre­de­nia a bde­losti. 

Kom­bi­ná­ciu lá­tok sme na­vrhli pre men­tálne ná­ročnú prácu. Každá látka má svoju fun­kciu a nie­ktoré fun­gujú v sy­ner­gii pre ide­álny úči­nok. Po­tla­čujú únavu, pod­po­rujú sú­stre­de­nie, bde­losť a uvoľ­ne­nie. Vďaka tomu mô­žeme lep­šie vstre­bá­vať in­for­má­cie, ply­nu­lej­šie sa vy­jad­ro­vať alebo zvlá­dať prácu v krí­zo­vých si­tu­áciách.

Aké účinné látky náj­deme v jed­nej kap­sule?

Kap­sule Mindf­low ob­sa­hujú ze­lený čaj, pravý žen­šen, gu­aranu, ko­feín, vi­ta­mín B3, B6 a B12. Na kva­lite su­ro­vín si za­kla­dáme. Po­u­ží­vame iba naj­lep­šie ex­trakty prí­rod­ných lá­tok, ove­rené ve­dec­kými štú­diami s cer­ti­fi­ká­ciou kva­lity a pô­vodu z kra­jín EÚ. Pro­dukt je vy­rá­bame v Čes­kej re­pub­like.

Kto je ty­pický zá­kaz­ník Mindf­low?

Väč­šinu na­šich zá­kaz­ní­kov tvo­ria pra­cu­júci ľu­dia, ktorí chcú byť v práci pro­duk­tív­nejší a po­tre­bujú sa na­plno sú­stre­diť. Často ho po­u­ží­vajú na­prí­klad pri prog­ra­mo­vaní, pí­saní, tvorbe di­zajnu alebo vy­mýš­ľaní mar­ke­tin­go­vých kam­paní. Máme ale aj zá­kaz­ní­kov z me­nej ob­vyk­lých pro­fe­sií ako napr. ta­téri, cho­re­o­gra­fo­via, ta­neč­níci, zvu­kári alebo hu­dob­níci.  

Druhá veľká sku­pina sú štu­denti vy­so­kých škôl, kto­rým Mindf­low po­máha pri učení na skúšky alebo pri skĺbení školy a práce. 

Kdo stojí za pro­jek­tom Mindf­low? Ako vám na­padla táto myš­lienka? 

Na za­čiatku sme boli šty­ria – che­mik, práv­nik, pro­jek­ťák a di­zaj­nér. Dvaja z nás ešte stále štu­do­vali a dvaja sa roz­hodli, že im práca a pod­ni­ka­nie dá viac ako päť ro­kov na vy­so­kej škole. 

Všetci sme boli veľmi ak­tívni a ok­rem školy, práce a športu sme mali ešte ko­pec ďal­ších zá­uj­mov. Cho­dili sme tak často vy­čer­paní po práci a po tré­nin­guu ve­čer na byt, kde nás ča­kalo ešte uče­nie a ďal­šie po­vin­nosti. Toto po­zná asi každý štu­dent. Skú­šali sme všetko možné, od kávy, ener­ge­ťá­kov až po rôzne do­pl­nky stravy. Ne­bolo tu však nič, s čím by sme boli spo­kojní. Hľa­dali sme rie­še­nie, ktoré by bolo nie len účinné ale aj zdravé a ob­sa­ho­valo by prí­rodné látky. Na­ko­niec sme sa roz­hodli vy­tvo­riť ho sami. 

Dnes už Mindf­low tím tvorí 8 ľudí. Ok­rem za­kla­da­jú­cej štvo­r­ice v ňom náj­dete aj Páju, vy­štu­do­vanú bio­che­mičku, do­kon­ču­júci do­kto­rát z ne­uro­vied na le­kár­skej fa­kulte. Ďa­lej Kaju, štu­dentku VŠE, ktorá sa stará o chod kan­ce­lá­rie a ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­níkmi. A v ne­po­sled­nom rade nášho vý­vo­jára Mi­chala a mar­ke­ťáka Da­reka.

Ako pre­bie­hal vý­voj?

Od sa­mot­ného ná­padu až k ho­to­vému pro­duktu ubehlo 8 me­sia­cov. Najprv sme pre­chá­dzali ve­decké štú­die a dá­vali do­kopy zo­znam lá­tok na tes­to­va­nie. Po­tom sme zo­sta­vili tes­to­va­ciu sku­pinu, ktorá bola zlo­žená hlavne z ka­ma­rá­tov a ľudí z nášho oko­lia. Každý tyž­den sme v la­bo­ra­tó­riu pri­pra­vo­vali nie­koľko no­vých zlo­žení, ktoré sme očís­lo­vané pre­dá­vali tes­te­rom. Tí každý deň tes­to­vali jednu vzorku, bez toho aby ve­deli presné zlo­že­nie a ná­sledne za­pi­so­vali vý­sledky. V kaž­dej týž­den­nej várke sme pre pres­nosť štú­die po­u­ží­vali aj pla­cebo vzorky. Na ce­lom tes­to­vaní sa cel­kom po­die­ľalo cez 100 ľudí a je po­trebné do­dať, že všetci v zdraví pre­žili :)

Je Mindf­low do­stupný aj v iných kra­ji­nách ako na Slo­ven­sku a v Če­chách?

Za­tiaľ Mindf­low pre­dá­vame iba v Če­chách a na Slo­ven­sku. Ďal­šiu expan­ziu plá­nu­jeme na ďalší rok. V Če­chách sme na trhu už se­dem me­sia­cov, ale na Slo­ven­sku iba ne­celý me­siac. Mindf­low je k dis­po­zí­cii ex­klu­zívne na na­šom webe www.mindf­low.sk.  

A akej si­tu­ácii sa Mindl­fow mo­men­tálne na­chá­dza a aké máte plány do bu­dúcna?

Ak­tu­álne sa naj­viac sú­stre­díme na via­nočnú kam­paň. Sna­žíme sa ľu­ďom uká­zať, že Mindf­low môže byť aj su­per dar­ček. Zvlášť pre štu­denta, kto­rého hneď po Via­no­ciach ča­kajú skúšky alebo vy­ťa­že­ného pra­cu­jú­ceho člo­veka, ktorý sa po­tre­buje v práci na­plno sú­stre­diť a chce byť pro­duk­tív­nejší.

V Česku nás už ľu­dia po­znajú a máme spo­kojnú a or­ga­nicky ras­túcu zá­kaz­nícku zá­kladňu. To isté sa sna­žíme do­cie­liť aj na Slo­ven­sku, kde nás za­tiaľ moc ľudí ne­pozná. To sa ale čo­skoro zmení :) 

Fun­guje Mindf­low všet­kým alebo nie­komu fun­go­vať ne­musí vô­bec?

Každý z nás má je­di­nečný or­ga­niz­mus a to­le­ran­ciu na sti­mu­lačné látky. Preto ni­kdy ne­mô­žete mať 100% ide­álny pro­dukt pre všet­kých. Chceme byť ot­vo­rení a ne­tvr­díme, že Mindf­low musí byť nutne naj­lep­šie rie­še­nie pre kaž­dého. 

Dnes už zo spät­nej väzby od zá­kaz­ní­kov vieme, že väč­šina z nich je s Mindf­low na­ozaj spo­kojná a od­po­rú­čajú ho aj svo­jim pria­te­ľom. Vždy však bude nie­kto, pre koho je Mindf­low moc silné alebo na­opak slabé. Práve preto po­nú­kame ga­ran­ciu vrá­tení pe­ňazí. Ak zá­kaz­ník ne­bude po vy­skú­šaní pro­duktu spo­kojný, vrá­time mu cenu za ba­le­nie aj poš­tovné. Tomu, čo ro­bíme, na­ozaj ve­ríme a to je pre nás zá­sadné. 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Mindf­low.

Pridať komentár (0)