Na Slo­ven­sku vzni­kol uni­kát­ny ino­vač­ný klas­ter. Kra­ji­nu má dostať do “smart” éry

Marianna Mikešová / 13. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: linkedin.com/Patrik Horný, pixabay.com

To, čo bolo kedy­si len obsa­hom sci-fi fil­mov, bude mož­no čosko­ro rea­li­tou. Slo­ven­ský prie­my­sel pre­chá­dza na vyš­ší level a bude pri tom využí­vať moder­né tech­no­ló­gie a ino­vá­cie. Budúc­nosť v podo­be “smart” Slo­ven­ska je tak o krok bliž­šie!

Poj­my Smart cities, Smart mobi­li­ty či Smart indus­try dnes v spo­loč­nos­ti rezo­nu­jú čoraz viac. Napriek roz­lič­ným cie­ľo­vým odvet­viam ich spá­ja jed­no — využi­tie pokro­či­lých tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní pre zvý­še­nie efek­ti­vi­ty a kom­for­tu v oblas­tiach, ako je osob­ná pre­pra­va, logis­ti­ka, mes­to a jeho infra­štruk­tú­ra či prie­my­sel­ná výro­ba. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né, cie­ľom je využiť všet­ko, čo súčas­ná tech­no­ló­gia a vývoj ponú­ka­jú a spra­viť mes­tá a kra­ji­ny inte­li­gen­tnej­ší­mi a moder­nej­ší­mi.

Foto: pexels.com

Tie­to témy nie sú nezná­me ani u nás. Prá­ve naopak, exper­ti na túto prob­le­ma­ti­ku kla­dú čoraz väč­ší dôraz na ich pre­tlá­ča­nie do verej­nej dis­ku­sie, no čo je naj­viac pote­šu­jú­ce, aj na ich rea­li­zá­ciu. Dôka­zom toho, že Slo­ven­sko nespí na vav­rí­noch, je novo­za­lo­že­ný Prie­my­sel­ný ino­vač­ný klas­ter. Za tou­to ini­cia­tí­vou sto­jí desať spo­loč­nos­tí a orga­ni­zá­cií pod záš­ti­tou Fran­cúz­sko-slo­ven­skej obchod­nej komo­ry. Cie­ľom pro­jek­tu je akce­le­ro­vať ino­vá­cie a kon­ku­ren­cie­schop­nosť náš­ho prie­mys­lu.

O roz­voj “smart” Slo­ven­ska pro­stred­níc­tvom toh­to klas­tra pre­ja­vi­li záu­jem spo­loč­nos­ti, kto­ré sú líd­ra­mi na trhu, ako PSA Grou­pe, ZSSK, HB Rea­vis, Veolia, Gef­co, Fau­re­cia, Plas­tic Omnium, Oran­ge a Slo­vak Lines. Ini­cia­tí­vu pod­po­ru­je aj orga­ni­zá­cia EY. Ich cie­ľom v rám­ci klas­tra bude hľa­dať spo­loč­né prie­ni­ky a pro­jek­ty, kto­ré by pomoh­li k pre­ta­ve­niu ino­vá­cií do kon­krét­nych a reál­nych rie­še­ní na zlep­še­nie fun­go­va­nia Slo­ven­ska. Chcú tiež pod­po­riť výskum a vývoj vo veľ­kých, ale aj malých a stred­ných pod­ni­koch a pod­po­riť vznik nových pra­cov­ných miest.

Foto: FSOK

Sme v ďal­šom leve­li spo­lu-tvor­by ino­vá­cií v prie­my­sel­nom klas­tri. Dnes sme na Slo­ven­sku vytvo­ri­li Prie­my­sel­ný ino­vač­ný klas­ter spo­loč­ne s 9 vedú­ci­mi spo­loč­nos­ťa­mi zamest­ná­va­jú­ci­mi viac ako 15-tisíc Slo­vá­kov. Ďaku­jem Fran­cúz­sko-slo­ven­skej obchod­nej komo­re za pod­po­ru tej­to dôle­ži­tej ini­cia­tí­vy,” napí­sal pod­pred­se­da pred­sta­ven­stva ZSSK Pat­rik Hor­ný na svo­jom Lin­ke­din pro­fi­le po spus­te­ní klas­tra.

Jed­ným z ťahú­ňov ini­cia­tí­vy je prá­ve spo­loč­nosť ZSSK a Pat­rik Hor­ný je jed­ným z ini­ciá­to­rov. Kto sle­du­je svet ino­vá­cií a star­tu­pov, tomu zrej­me neunik­lo, že ZSSK už vla­ni na Star­tup Awards hľa­da­li kon­krét­ne ino­vá­cie, kto­rý by moh­li využiť v pra­xi. Zau­jí­ma­li sa naprí­klad o dobí­ja­nie smart­fó­nov vo vla­koch bez nabí­jač­ky ale­bo roz­ší­re­nú rea­li­tu pre ruš­ňo­vo­di­čov. Tie­to novin­ky zatiaľ vo vla­koch nenáj­de­me, no ino­vač­ný klas­ter je tu prá­ve pre­to, aby to zme­nil.

Foto: pexels.com

Veľ­kou pod­po­rou klas­tra je zastre­šu­jú­ca Fran­cúz­sko-slo­ven­ská obchod­ná komo­ra a ďal­šou ini­ciá­tor­kou pre­zi­dent­ka ria­dia­ce­ho výbo­ru FSOK Mar­ti­na Malá­ko­vá, kto­rej sa poda­ri­lo spo­jiť osob­nos­ti na úrov­ni čle­nov pred­sta­ven­stva jed­not­li­vých spo­loč­nos­tí. Na Slo­ven­sku sa len tak nevi­dí, aby spo­lu za jeden pov­raz ťaha­li líd­ri z úpl­ne odliš­ných prie­my­sel­ných či biz­ni­so­vých odvet­ví.

Chce­me pra­co­vať na vytvá­ra­ní a udr­žia­va­ní nových prie­my­sel­ných kon­cep­tov a kom­plex­ných ino­vá­cií. Aj veľ­ké spo­loč­nos­ti sa musia zdru­žo­vať a budo­vať sta­bil­né mecha­niz­my ria­de­nia spo­loč­ných výskum­ných a vývo­jo­vých pro­jek­tov,“ uvie­dol Pat­rik Hor­ný v tla­čo­vej sprá­ve. Dodal, že ak chcú želez­ni­ce ísť s dobou, je nevy­hnut­né hľa­dať par­tner­stvá s tými naj­sil­nej­ší­mi hráč­mi na trhu a využí­vať spo­loč­né syner­gie.

Foto: pexels.com

Mar­ti­na Le Gall Malá­ko­vá, pre­zi­dent­ka Fran­cúz­sko-slo­ven­skej obchod­nej komo­ry, kto­rá je ďal­ším z ini­ciá­to­rov myš­lien­ky doda­la: „Fran­cúz­sko-slo­ven­ská obchod­ná komo­ra si uve­do­mu­je potre­bu a pre­to pod­po­ru­je spo­lu­prá­cu význam­ných spo­loč­nos­tí naprieč jed­not­li­vý­mi prie­my­sel­ný­mi sek­tor­mi na Slo­ven­sku, kto­ré chcú dosiah­nuť výraz­nú kon­ku­ren­cie­schop­nosť tej­to kra­ji­ny a tak pris­pieť k sil­nej­šej Európ­skej únii.“

Foto: pexels.com

Prie­my­sel­ný ino­vač­ný klas­ter však nie je len neja­kou doho­dou na papie­ri a výmys­lom, kto­rý zosta­ne v šup­lí­ku. Kolies­ka sa koneč­ne roz­hý­ba­li a začí­na sa nie­čo diať. Rodia sa reál­ne pro­jek­ty, kto­rých cie­ľom sú reál­ne rie­še­nia. Jed­ným z prvých pro­jek­tov je naprí­klad spo­loč­ná výskum­ná plat­for­ma pro­ce­sov ria­de­nia PSA Grou­pe a Fau­re­cia (jeden z naj­väč­ších glo­bál­nych výrob­cov auto­mo­bi­lo­vých súčias­tok).

Stra­te­gic­ká inves­tí­cia PSA Grou­pe na Slo­ven­sku má už viac ako 10 rokov. Po úspeš­nom roz­be­hu pro­duk­cie a pev­nom etab­lo­va­ní sa medzi ostat­ný­mi výrob­ný­mi cen­tra­mi v rám­ci sku­pi­ny je vhod­ný čas anga­žo­vať sa v pod­po­re plat­fo­riem s poten­ciá­lom gene­ro­vať ino­vá­cie využi­teľ­né nie­len v našej auto­mo­bil­ke ale aj v odvet­ví ako takom,“ dodal gene­rál­ny ria­di­teľ PSA Grou­pe Slo­va­kia Stép­ha­ne Bon­hom­me­au.

Foto: pexels.com

Medzi prvé pri­ori­ty klas­tra zara­di­li ini­ciá­to­ri aj spo­lu­prá­cu na vývo­ji inte­li­gent­ných sní­ma­čov a sen­zo­rov prie­my­sel­né­ho využi­tia inter­ne­tu vecí a ume­lej inte­li­gen­cie, ako i ino­va­tív­ne kon­cep­ty pre­d­ik­tív­nej prie­my­sel­nej údrž­by. Klas­ter, kto­rý spá­ja spo­loč­nos­ti z via­ce­rých prie­my­sel­ných odvet­ví, bude vytvá­rať pro­stre­die na efek­tív­nej­ší výskum a vývoj v už spo­me­nu­tých témach Smart cities, Smart mobi­li­ta a Smart Indus­try.

My ini­ciá­to­rom drží­me pal­ce a sme zve­da­ví, čo výsled­ky klas­tra slo­ven­skej spo­loč­nos­ti pri­ne­sú.

Pridať komentár (0)