Na svoje druhé narodeniny otvára Campus ďalšiu pobočku. Čo ťa čaká?

Redakcia / 7. decembra 2018 / Zo Slovenska

Ne­vá­haj a pri­daj sa na oslavu dru­hých na­ro­de­nín Cam­pus co­wor­kingu. Ale po­zor! Párty sa koná na no­vej ad­rese, pre­tože cha­lani budú zá­ro­veň ot­vá­rať Cam­pus City.

Ne­vá­haj a pri­daj sa na oslavu dru­hých na­ro­de­nín Cam­pus co­wor­kingu. Ale po­zor! Párty sa koná na no­vej ad­rese, pre­tože cha­lani budú zá­ro­veň ot­vá­rať Cam­pus City.

Ako sme ke­dysi spo­mí­nali, Cam­pus co­wor­king z Mlyn­skej do­liny sa po dvoch ro­koch pus­til do ďal­šieho veľ­kého pro­jektu. Za­kla­da­te­lia ot­vá­rajú svoju druhú po­bočku v cen­tre mesta na Sta­ro­mest­skej v bu­dove Uniq. Ot­vá­račka sa koná už bu­dúci týž­deň a roz­hodne to ne­bude nuda.

Star­tup Grind o e-com­merce s 30pod30 

Pub­lic ope­ning Cam­pus City sa bude – ako inak – niesť v du­chu pod­ni­ka­nia, star­tu­pov, ko­mu­nity a no­vých ná­pa­dov. S even­tom je spo­jená aj ďal­šia časť me­dzi­ná­rod­ného dis­kus­ného for­mátu Star­tup Grind, ktorý majú v Bra­ti­slave pod pal­com práve Cam­pu­sáci.

Ten­to­raz prídu svoj prí­beh roz­po­ve­dať An­drea a Mar­tin Za­hu­ran­covci, za­kla­da­te­lia naj­rých­lej­šie ras­tú­ceho e-com­merce hráča v stred­nej a vý­chod­nej Európe, Ey­erim. Ne­budú ho­vo­riť len o svo­jich úspe­choch a pá­doch, ale po­zrú sa aj na to, kam e-com­merce sme­ruje v dobe, kedy sa kom­fort stal nor­mou. Mi­mo­cho­dom, Mar­tin sa tento rok oci­tol v reb­ríčku 30pod30 slo­ven­ského For­besu. Po­zri de­taily eventu tu.

Dvere no­vého Cam­pusu sa pre ve­rej­nosť ot­vo­ria o šies­tej ve­čer a ty sa mô­žeš pop­re­chá­dzať po  ve­nue, zis­tiť, ako to tam vy­zerá a čo všetko nový co­wor­king po­núka. Cam­pus City sláv­nostne ot­vo­ria za­kla­da­te­lia svo­jím ke­y­note prí­ho­vo­rom o tom, prečo je dô­le­žitá ko­mu­nita a ako ju bu­dujú oni v rámci Cam­pus ro­diny. Tím ťa rád pre­ve­die všet­kými zá­ku­tiami no­vého pries­toru a zod­po­vie všetky tvoje otázky. Ok­rem toho sa mô­žeš te­šiť na pla­yko, fo­to­s­tenu a kva­litnú hudbu.

Na­ro­de­ni­nová párty a ne­twor­king

Nové pries­tory budú za­kla­da­te­lia ot­vá­rať presne dva roky po tom, čo spus­tili svoj prvý co­wor­king v Mlyn­skej do­line. Preto je druhý de­cem­brový štvr­tok ok­rem ot­vá­ra­cej párty aj osla­vou dru­hých na­ro­de­nín.

Nie­lenže bude fajn tan­co­vačka a hudba, ale na rad príde aj ob­čerstve­nie, drinky a ne­twor­king. Ak chceš ve­dieť, kam sa po­su­nula celá Cam­pus ko­mu­nita za tie dva roky a prečo by si mal do nej pat­riť aj ty, kli­kaj sem (https://www.cam­pus-co­work.com/blog/16/two-years-cul­ture-of-va­lue-a-plane.html).

Oslava, na­ro­de­niny a ot­vá­račka budú za­kon­čené ako inak ne­twor­kin­gom, aby si mal mož­nosť spoz­nať no­vých ľudí a nad­via­zať zau­jí­mavé kon­takty. Ak sa chceš prísť po­zrieť a za­žiť su­per in­špi­ra­tívny ve­čer, ne­za­budni si kú­piť lís­tok tu. Event bude v an­glič­tine.

 

Pridať komentár (0)