Nahra­dia drony lie­tadlá?

Lýdia Repová / 10. mája 2016 / Tech a inovácie

Síce sa v dneš­nej dobe vyro­bili drony, ktoré dokážu odviezť väč­šiu váhu, nesta­čilo to na pre­vá­ža­nie ľudí. No vďaka šikov­ným štu­den­tom sa aj tento druh dro­nov stáva rea­li­tou.

Sno­ws­torm, ako sa dron volá, vyro­bil tím štu­den­tov z Nati­onal Uni­ver­sity of Sin­ga­pore. Bol vytvo­rený z kar­bó­no­vých vlá­kien, kev­laru a hli­níku ktoré zabez­pe­čujú dronu ľah­kosť. Pasa­žier sa nachá­dza pod kon­štruk­ciou na kto­rej je upev­ne­ných 24 moto­rov. Možno ho ovlá­dať dvoma spô­sobmi. Pilot sám mení ťah a smer pomo­cou diaľ­ko­vého ovlá­da­nia, ak toto zlyhá, drona môže ovlá­dať aj tím zo zeme.

snowstormlede

foto: o.aolcdn.com

Dron udrží váhu 70 kilo­gra­mov po dobu 5 minút. Zatiaľ bol skon­štru­ovaný hlavne za úče­lom zábavy v hale, keďže je to len prvý pro­to­typ. Bohu­žiaľ dron nie je ešte plne sebes­tačný, no vďaka UAV soft­véru dokáže vyko­ná­vať základné pohyby, ako naprí­klad auto­ma­tickú úpravu výšky.

Dron bol vyro­bený vďaka prog­ramu Fro­gworks, ktorý pomáha štu­den­tom roz­ví­jať dizaj­nér­ske a kon­štruk­tér­ske zruč­nosti. Najb­liž­šie môžeme vidieť Sno­ws­torm na uda­losti Foun­ders Forum, ktorý sa koná v júny v Lon­dýne.

Via­cerí tvr­dia, že drony a osobné lie­tadlá nahra­dia lie­tadlá, ako ich poznáme dnes. Áno, možno v budúc­nosti. Ako aj dron zo Sin­ga­puru doka­zuje, dnešné zaria­de­nia nedo­kážu lie­tať dosta­točne dlho, na dosta­točné vzdia­le­nosti a sú to zatiaľ len zaria­de­nia, ktoré posú­vajú hra­nice týchto tech­no­ló­gií. Letecká doprava ako ju poznáme dnes, bude zrejme ešte dlhú dobu neo­hro­zená podob­nými vyná­lezmi. Veľkú zmenu môže spô­so­biť skôr lie­tadlo väč­ších roz­me­rov pohá­ňané čisto elek­tric­kou ener­giou. Kedy však príde je otázne.

snowstorm-singapore-single-pilot-multicopter-4

foto: doolot.com

Zdroj: bbc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: doolot.com>

Pridať komentár (0)