Nahra­dia dro­ny lie­tad­lá?

Lýdia Repová / 10. mája 2016 / Tech a inovácie

Síce sa v dneš­nej dobe vyro­bi­li dro­ny, kto­ré doká­žu odviezť väč­šiu váhu, nesta­či­lo to na pre­vá­ža­nie ľudí. No vďa­ka šikov­ným štu­den­tom sa aj ten­to druh dro­nov stá­va rea­li­tou.

Sno­ws­torm, ako sa dron volá, vyro­bil tím štu­den­tov z Nati­onal Uni­ver­si­ty of Sin­ga­po­re. Bol vytvo­re­ný z kar­bó­no­vých vlá­kien, kev­la­ru a hli­ní­ku kto­ré zabez­pe­ču­jú dro­nu ľah­kosť. Pasa­žier sa nachá­dza pod kon­štruk­ci­ou na kto­rej je upev­ne­ných 24 moto­rov. Mož­no ho ovlá­dať dvo­ma spô­sob­mi. Pilot sám mení ťah a smer pomo­cou diaľ­ko­vé­ho ovlá­da­nia, ak toto zly­há, dro­na môže ovlá­dať aj tím zo zeme.

snowstormlede

foto: o.aolcdn.com

Dron udr­ží váhu 70 kilo­gra­mov po dobu 5 minút. Zatiaľ bol skon­štru­ova­ný hlav­ne za úče­lom zába­vy v hale, keď­že je to len prvý pro­to­typ. Bohu­žiaľ dron nie je ešte plne sebes­tač­ný, no vďa­ka UAV soft­vé­ru doká­že vyko­ná­vať základ­né pohy­by, ako naprí­klad auto­ma­tic­kú úpra­vu výš­ky.

Dron bol vyro­be­ný vďa­ka prog­ra­mu Fro­gworks, kto­rý pomá­ha štu­den­tom roz­ví­jať dizaj­nér­ske a kon­štruk­tér­ske zruč­nos­ti. Najb­liž­šie môže­me vidieť Sno­ws­torm na uda­los­ti Foun­ders Forum, kto­rý sa koná v júny v Lon­dý­ne.

Via­ce­rí tvr­dia, že dro­ny a osob­né lie­tad­lá nahra­dia lie­tad­lá, ako ich pozná­me dnes. Áno, mož­no v budúc­nos­ti. Ako aj dron zo Sin­ga­pu­ru doka­zu­je, dneš­né zaria­de­nia nedo­ká­žu lie­tať dosta­toč­ne dlho, na dosta­toč­né vzdia­le­nos­ti a sú to zatiaľ len zaria­de­nia, kto­ré posú­va­jú hra­ni­ce tých­to tech­no­ló­gií. Letec­ká dopra­va ako ju pozná­me dnes, bude zrej­me ešte dlhú dobu neo­hro­ze­ná podob­ný­mi vyná­lez­mi. Veľ­kú zme­nu môže spô­so­biť skôr lie­tad­lo väč­ších roz­me­rov pohá­ňa­né čis­to elek­tric­kou ener­gi­ou. Kedy však prí­de je otáz­ne.

snowstorm-singapore-single-pilot-multicopter-4

foto: doolot.com

Zdroj: bbc.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: doolot.com>

Pridať komentár (0)