Najb­liž­ších 72 hodín máte prí­stup k 4000+ top dizajn kur­zom zadarmo

Ľudo Nastišin / 27. januára 2015 / Tools a produktivita

Konečne niečo zadarmo :). Via­cej ako 4000 kur­zov si môžete teraz na 72 hodín vyskú­šať úplne for free.

Ak máte chuť naučiť sa alebo zlep­šiť svoje kre­a­tívne zruč­nosti, je tu pre vás skvelá prí­le­ži­tosť, ktorá vypr­chá o 72 hodín. PLU­RAL­SIGHT sprí­stup­nil svoju data­bázu verej­nosti ako oslavu spo­je­nia sa s Code School

Táto ponuka vám dá mož­nosť zúčast­niť sa viac ako 4000 kur­zov. Z obsiah­lej ponuky spo­me­nieme VFX, CAD, HTML, Pho­tos­hop, Maya, Nuke či V-Ray. Aby toho nebolo málo, náj­dete tam aj množ­stvo inte­rak­tív­nych kur­zov týka­jú­cich sa prog­ra­mo­va­cích jazy­kov.

Free-Trai­ning Celeb­ra­tion Offernáj­dete tu.

Zdroj: creativebloq.com

Pridať komentár (0)