Naj­co­olo­vej­šie reštau­rá­cie na svete

Veronika Horváthová / 8. októbra 2016 / Zaujímavosti

Na svete je veľa miest, ktoré by člo­vek mal nav­ští­viť aspoň raz. Pre tú atmo­sféru a záži­tok. Rov­nako je to aj s jed­lom. V týchto reštau­rá­ciach možno nepo­dá­vajú to naje­xo­tic­kej­šie jedlo, no tá atmo­sféra ťa pohltí!

Grotta Palaz­zese v Bari, Talian­sko

Res­tau­rant Le Pano­ra­mic v Cha­mo­nix, Fran­cúz­sko

Ithaa Under­sea Res­tau­rant na Mal­di­vách

Ali Barbour’s Cave Res­tau­rant na Diani Beach, Keňa

The Sierra Mar Res­tau­rant v Kali­for­nii

The River Cafe v New Yorku, USA

The Samaya Vil­las Bali na Bali, Indo­né­zia

Le Jules Verne v Paríží, Fran­cúz­sko

Sky­line Res­tau­rant v Que­ens­to­wne, Nový Zéland

Delaire Graff Res­tau­rant v Stel­len­bos­che, Južná Afrika

Ngo­ron­goro Cra­ter Lodge v Ngo­ron­gore, Tan­zá­nia

The Sig­na­ture Room at the 95th v Chi­cagu

Oce­án­ska reštau­rá­cia na Bora Bora

zdroj: brigthtside.me

Pridať komentár (0)