Naj­co­olo­vej­šie reštau­rá­cie na sve­te

Veronika Horváthová / 8. októbra 2016 / Zaujímavosti

Na sve­te je veľa miest, kto­ré by člo­vek mal nav­ští­viť aspoň raz. Pre tú atmo­sfé­ru a záži­tok. Rov­na­ko je to aj s jed­lom. V tých­to reštau­rá­ciach mož­no nepo­dá­va­jú to naje­xo­tic­kej­šie jed­lo, no tá atmo­sfé­ra ťa pohl­tí!

Grot­ta Palaz­ze­se v Bari, Talian­sko

Res­tau­rant Le Pano­ra­mic v Cha­mo­nix, Fran­cúz­sko

Ithaa Under­sea Res­tau­rant na Mal­di­vách

Ali Barbour’s Cave Res­tau­rant na Dia­ni Beach, Keňa

The Sier­ra Mar Res­tau­rant v Kali­for­nii

The River Cafe v New Yor­ku, USA

The Sama­ya Vil­las Bali na Bali, Indo­né­zia

Le Jules Ver­ne v Parí­ží, Fran­cúz­sko

Sky­li­ne Res­tau­rant v Que­ens­to­wne, Nový Zéland

Delai­re Graff Res­tau­rant v Stel­len­bos­che, Juž­ná Afri­ka

Ngo­ron­go­ro Cra­ter Lod­ge v Ngo­ron­go­re, Tan­zá­nia

The Sig­na­tu­re Room at the 95th v Chi­ca­gu

Oce­án­ska reštau­rá­cia na Bora Bora

zdroj: brigthtside.me

Pridať komentár (0)