Najk­raj­šie slo­ven­ské ubytká na Airbnb: Poc­tivá tra­dí­cia a typická nenaž­ra­nosť!

Martin Bohunický / 2. novembra 2015 / Tools a produktivita

Nie je to tak dávno, čo som vám pred­sta­vo­val najk­raj­šie uby­to­va­nia na svete v sieti Airbnb.

Vo výbere sa dostalo nie­koľko výni­moč­ných miest, pri­čom najd­rah­šia noc vyšla na neja­kých 6.000 eur v pre­krás­nej vile v Tos­kán­sku, ktorú dizaj­no­val sám Miche­lan­gelo.

Keďže však máme Slo­ven­sko radi a nikto snáď nepo­chy­buje o tom, že krásny čas sa strá­viť dá aj tu, roz­ho­dol som sa pozrieť na tie naj­lu­xus­nej­šie mož­nosti, aké ponúka Airbnb na Slo­ven­sku. Môj spô­sob nemusí byť objek­tívny, rov­nako ako môj úsu­dok, preto som zve­davý na vaše voľby v komen­tá­roch.

Môj fil­ter bol:

- uby­to­va­nie na jednu noc v strede decem­bra, potom ešte jednu noc v strede janu­ára (ak bolo nejaké uby­to­va­nie v oboch dátu­moch obsa­dené, jed­no­du­cho môže v tomto zozname chý­bať)

- pre dve osoby — snáď si nebu­dem luxus uží­vať sám :))

- od 100 eur vyš­šie (tým by som mal eli­mi­no­vať všetky bežné mož­nosti)

Para­do­xom je, že mnoho z týchto uby­to­vaní si v sku­toč­nosti dovo­liť môžete a môžu byť dokonca prak­ticky naj­lac­nej­šie. Keďže via­cero z nich ponúka veľké množ­stvo miest, veľká par­tia si štan­dardne môže tieto krásne miesta užiť za pri­bližne dvacku za noc.

Kaž­do­pádne už nebu­dem zdr­žo­vať, toto sú miesta, kde by som si vedel pred­sta­viť strá­viť nejednu noc:

Hotel Palace Tivoli

Nech­cem tvr­diť, že na Airbnb nenáj­dete kraj­šie uby­to­va­nie, no iko­nický vzhľad hotela v Tatrans­kej Polianke v zozname nemôže chý­bať. Uby­to­va­nie je v pod­state štan­dardné, no pre­krásne Tatry v pozadí impo­zant­nej budovy ťažko nájdu kon­ku­ren­ciu. Dve osoby zapla­tia za noc 120 eur.

Nice rooms in quiet loca­lity in High Tatras

Other in High Tatras, Slo­va­kia. We would like to pre­sent you our Hotel Palace Tivoli***. In our hotel we have double or four­be­ded rooms with bath­room, TV and inter­net con­nec­tion with moun­tain or foot­hill wiev. Mar­riage or sepa­rate beds. New fur­ni­ture in rus­ti­cal style. Bath­ro­oms… View all lis­tings in High Tatras

Wili Royal Coun­try House

Presne o tomto som hovo­ril. Nád­herné uby­to­va­nie, za ktoré zaplatí par­tia dva­nás­tich ľudí po 20 eur. Sym­pa­tická Denisa vás uby­tuje v pek­ných čis­tých izbách, kde nie je nič zby­točné navyše, k dis­po­zí­cií je teni­sový kurt, zau­jí­mavé jedálne, bicykle, stolný tenis, biliard — toto je miesto, kde by som chcel strá­viť Sil­ves­tra. Dom sa nachá­dza v obci Beluš­ské Sla­tiny, ktorá leží medzi Dub­ni­cou a Považ­skou Bys­tri­cou. Na turis­tiku by som sa potom vybral na najk­rajší kopec Strá­žov­ských vrchov — Vápeč. 

Wili Royal Coun­try House — Hou­ses for Rent in Beluša

House in Beluša, Slo­va­kia. We offer 2 double bed rooms (50€/night, each), 1 small apart­ment Kom­fort (2 per­sons, 70€/night), 1 large apart­ment Vezicka (3 double bed rooms) for 135 €/night. One night only +20% . WILI ROYAL is situ­ated in the beau­ti­ful nature of Strá­žov­ské vr… View all lis­tings in Beluša

Cha­lupa v Kva­ča­noch

Spo­je­nie moder­ného dizajnu s tra­dí­ciou a dre­ve­ným nábyt­kom. Náj­deš tu posil­ňovnu, krb..ale úprimne, ja by som sa asi tešil na večery s fľa­šou :D. Nie­čím mi to totiž pri­po­mína prvé škol­ské lyžo­vačky.

A vieš čo je na tom naj­lep­šie? Cenu 193 eur za noc môžeš roz­de­liť na dva­nás­tich ľudí. 

Luxury cha­let in Tatras, Kva­čany — Cha­lets for Rent

Cha­let in Kva­čany, Slo­va­kia. The luxu­ri­ous wooden inte­rior of the new sty­lish moun­tain cot­tage in tra­di­ti­onal wooden coun­try style com­bi­nes tra­di­ti­ons with modern accom­mo­da­tion requ­ire­ments. View all lis­tings in Kva­čany

Euro­vea Sec­ret

Nie som síce fanú­ši­kom podob­ných loka­lít a v Eurove..(ako sa to sklo­ňuje?) sa necí­tim úplne dobre, musím však pri­znať, že toto je zrejme naj­lu­xus­nej­šie uby­to­va­nie na zozname. Krásny apart­mán vyba­vený luxus­ným nábyt­kom vyzerá, ako by ho dizaj­no­val naozaj nie­kto špič­kový. “Na ničom sme nešet­rili,” pove­dal by John Ham­mond a utie­kol by mu Tyra­no­sau­rus. Tu nič také nehrozí, kaž­do­pádne si pri­prav peňa­ženku. Apart­mán pre max. dve osoby stojí 99 eur a pro­ví­zia pre Airbnb činí ďal­ších 19 eur, popla­tok 35 eur za čis­te­nie mi však príde tro­chu pre­stre­lený. Možno sa mýlim. V kaž­dom prí­pade sem zobrať babu..zaskórujem, aj keby nech­cem.

Euro­vea Sec­ret in Bra­ti­slava

Apart­ment in Bra­ti­slava, Slo­va­kia. 60sqm Dup­lex with 5 meters high cei­lings, great Danube river view, situ­ated in top resi­dent loca­tion, directly in the cen­tre of city and in the same buil­ding like She­ra­ton Hotel. EURO­VEA Appart­ments are most expen­cive appart­ments in Slo­va­kia. TOP … View all lis­tings in Bra­ti­slava

Rodinný dom v Ivanke pri Dunaji

Tento dom síce do zoznamu dať musím, budem však kri­tický. Áno, dom v Ivanke pri Dunaji pre osem ľudí je sku­točne veľmi pekne zaria­dený. Toto uby­to­va­nie je však výrazne najd­rah­šie na zozname a podľa mňa je dôka­zom totál­nej nenaž­ra­nosti. To čo tu zapla­tíš za noc, z toho si domáci zapla­tia tak dva mesiace hypo­téky. 

Gar­den sanc­tu­ary — Hou­ses for Rent

House in Ivanka pri Dunaji, Slo­va­kia. Mag­ni­fi­cent 250 squ­are meters modern house sur­roun­ded by 2000 squ­are meters of pri­vate lands­ca­ped gar­den with grill and out­door sea­ting. 4 bed­room + study and 2 bath­ro­oms split over 2 levels. Lock up garage and large living space. Guests have acc… View all lis­tings in Ivanka pri Dunaji

Aby dvaja ľudia za jeden oby­čajný rodinný dom zapla­tili 629 eur, pri­čom ak chcete ísť ôsmy, vyso­líte 1271 eur, to už je fakt prú­ser. Ani sa neču­du­jem, že uby­to­va­nie nemá na stránke jediný feed­back. A zrejme dopo­siaľ ani jedi­ného náv­štev­níka. Takto teda nie..

Dom v Kež­marku

Fakt neviem čo si o tomto mys­lieť. Dom je zvnútra veľmi dobre pri­pra­vený, sta­rost­livo vybrané svetlá dodá­vajú inte­ri­éru nádych luxusu a jed­no­du­cho to celé vyzerá dobre. Tatry máš navyše na skok. Celý dom, ktorý obsiahne ôsmych ľudí, stojí 515 eur za noc. Prečo je však dom vo far­bách kamuf­láže (čo ak sply­nie s oko­lím a netra­fím tam?) a prečo je na tráv­niku pred domom dva­krát Spi­der­man v čud­nej polohe, to asi nepo­cho­pím. 

luxury hause with hight tatra view — Hou­ses for Rent

House in Kež­ma­rok, Slo­va­kia. Ponú­kame Vám na pre­ná­jom luxusný rodinný dom, sto­jaci v Kež­marku. Má 3 pod­la­žia, 5 izieb,1 apart­mán, 3kú­peľne, veľká garáž, na pozemku je, záh­radné jazierko, 2 terasy, tram­po­lína, anglický tráv­nik. Samotný dom je posta­vený vo vyso­kom štandarde,(k… View all lis­tings in Kež­ma­rok

Chata Júlia vo Vyšných Ruž­ba­choch

Takto si pred­sta­vu­jem uby­to­va­nie na Slo­ven­sku. Nie je to síce žiadny dizaj­nový luxus, no poc­tivé drevo a jed­no­du­chá výzdoba pôsobí oveľa útul­nej­šie, ako mnoho kon­ku­ren­tov zo zoznamu. Navyše, za 183 eur na noc sem vez­meš až 19 kamo­šov.

Chata Júlia, Vyšné Ruž­ba­chy — Cha­lets for Rent

Cha­let in Vyšné Ruž­ba­chy, Slo­va­kia. Excep­ti­onal cot­tage in excep­ti­onal nature. Accom­mo­da­tion up to 20 per­sons, with firep­lace inside of the house as well as out­side View all lis­tings in Vyšné Ruž­ba­chy

VIP Beše­ňová

Ďalší apart­mán až pre 16 ľudí za jed­notnú cenu. Za 263 eur na noc dosta­neš veľmi pekný a čistý apart­mán, navyše len 300 met­rov od zná­mych kúpe­ľov. Hos­tia si pochva­ľujú a mne je toto miesto pre niečo sym­pa­tické. 

Apart­ments VIP Beše­ňová — Vil­las for Rent

Villa in Lip­tov­ský Michal 81, Slo­va­kia. The accom­mo­da­tion capa­city is 24 beds in 4 sepa­rate apart­ments. The accom­mo­da­tion is suitable for fami­lies with chil­dren, as chil­dren beds, fee­ding chairs, a push­chair, a gar­den house with a slide, a clim­bing wall, a swing, a tram­po­line, sand­pit .… View all lis­tings in Lip­tov­ský Michal 81

Pridať komentár (0)