Naj­lep­šie logá star­tu­pov za posledný rok

Tomáš Kahn / 20. máj 2015 / Tools a produktivita

Logo je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších pozná­va­cích zna­kov kaž­dej spo­loč­nosti, ak nie vôbec tým naj­dô­le­ži­tej­ším. Preto sa každá spo­loč­nosť (star­tup) snaží o to, aby ich logo bolo čo naj­lep­šie a ľahko zapa­mä­ta­telné pre kaž­dého.

Eyequ­ant

Eyequant

Made­fire

Madefire

3da­gogo

3dagogo

Jelly

Jelly

Rdio

Rdio

Populr

Populr

Mobile X Labs

Mobile X Labs

Tizu

Tizu

Snap­chat

Snapchat

Rela­teIQ

RelateIQ

Stripe

Stripe

Squ­ares­pace

Squarespace

Myriad Mobile

Myriad Mobile

Egnyte

egnyte

Esti­mize

egnite

Came­ra51

egnite

Cameo

Cameo

Blo­om­Bo­ard

BloomBoard

Add Shopp­pers

AddShoppers

Dash

Dash

Circa

Circa

Ello

Ello

Even­tUP

EventUP

MakeS­pace

MakeSpace

Ady­ap­per

Adyapper

Inside

Inside

Crop­fec­tion

Cropfection

Spre­ad­fast

Spreadfast

Cla­rity

Clarity

Infog­rap­hic World

Infographic World

Neema

Neema

Role­Po­int

RolePoint

Front & Cen­ter Mar­ke­ting

Front & Center Marketing

Syn­dio Social

Syndio Social

What­sup

Numecent

Awear

Awear

Zerply

Zerply

Air­Help

Airhelp

Eyeka

Eyeka

Level Money

Level Money

Jave­lin

Javelin

VCHAIN­So­lu­ti­ons

VCHAINSolutions

Nume­cent

Numecent

Vera Solu­ti­ons

Vera Solutions

Atosho

Atosho

Bet­ter Finance

Better Finance

Niche

Niche

Tok

Tok
zdroj: blog.designcrowd.com
Pridať komentár (0)