Naj­nav­šte­vo­va­nejší agre­gá­tor zľa­vo­vých ponúk na Slo­ven­sku — odpadnes.sk

Luky Gašparík Sr. / 2. apríl 2015 / Tools a produktivita

Odpad­neš zdru­žuje ponuky tak­mer trid­sia­tich zapo­je­ných par­tne­rov, vrá­tane naj­väč­ších por­tá­lov Zľava Dňa, Zľa­vo­mat, ZaMe­nej, Ceny­NaDne, Jožko.sk, Boomer a iných. Dote­raz Slo­váci vďaka por­tálu Odpad­neš ušet­rili viac ako 18 mili­ó­nov eur pri spro­stred­ko­vaní vyše 278-tisíc náku­pov.

1. Keby si nám mal v skratke opí­sať, čo je odpadnes.sk, ako by tento opis znel?

Odpadneš.sk zdru­žuje všetky naj­vý­hod­nej­šie ponuky na inter­nete. Netreba preto hľa­dať, porov­ná­vať a lámať si hlavu, kde dobre nakú­piť. U nás člo­vek nájde všetko pod jed­nou stre­chou. O kva­litný a dôve­ry­hodný výber sa sta­ráme namiesto náv­štev­níka my. 

2. Čo je teda hlav­ným posla­ním odpadnes.sk?

Chceme ušet­riť člo­veku čas pri hľa­daní zľav­ne­nej dovo­lenky, reštau­rá­cie alebo inej služby či tovaru a zlú­čiť všetky rele­vantné ponuky na jednu doménu. 

3. Ste teda kon­ku­ren­ciou pre zľa­vové por­tály?

Sme féro­vými par­tnermi zľa­vo­vých por­tá­lov. Oni nám zapo­ži­čia­vajú svoj obsah a my im dávame mož­nosti, ako ho inter­pre­to­vať novému pub­liku. Podľa mňa je to ide­álny vzťah, kde sú všetci spo­kojní: por­tál, my a hlavne zákaz­ník.

4. Máte aj priamu kon­ku­ren­ciu? Ak áno, v čom ste iní?

Áno, samoz­rejme, kon­ku­ren­ciu máme. Sme však naj­väčší a okrem ponúk zľa­vo­vých por­tá­lov ponú­kame, opäť na tom istom mieste, letáky obchod­ných reťaz­cov, veľký výber dovo­le­niek naj­lep­ších ces­tov­ných kan­ce­lá­rií, ale aj porov­ná­vač cien v online sho­poch.

5. Čo všetko na odpad­neš náj­deme. Viem že roz­ší­ru­jete stále port­fó­lio pro­duk­tov. Čo všetko plá­nu­jete ešte pri­dať?

Plány máme veľké. Začí­nali sme ako vyhľa­dá­vač zliav, už máme porov­ná­vač cien, kon­cen­tru­jeme na jed­nom mieste všetky letá­kové ponuky reťaz­cov a veľ­kých obcho­dov a len nedávno sme spus­tili už aj vlastný dovo­len­kový por­tál. Ideme teda rýchlo vpred, ale plány rad­šej pre­zrá­dzať nebu­dem. Kon­ku­ren­cia nespí. :)

6. Našiel som u vás aj porov­ná­va­nie cien. Ide o podobné sys­tém ako pri Heureke a spol.?

Áno, služba porov­ná­vača cien v online obcho­doch sa hodila aj do nami ponú­ka­ného port­fó­lia a preto sme takýto porov­ná­vač cien minulý rok kúpili a pris­pô­so­bili si ho. 

7. Koľko zliav ste takto už ľudom pri­niesli?

Našim náv­štev­ní­kom sme spro­stred­ko­vali už viac ako 280 tisíc výhod­ných náku­pov, pri kto­rých sme im ušet­rili tak­mer 19 mili­ó­nov eur.

8. Plá­nu­jete aj expan­ziu do zahra­ni­čia?

V tejto chvíli nie.

9. Koľko ľudí pra­cuje na celom pro­jekte?

Pra­cuje u nás dvad­saťš­tyri ľudí, skve­lých ľudí, ktorí sa denne sta­rajú o to, aby sme boli každý deň jed­not­kou na našom trhu. Šikovní ľudia, ktorí by chceli u nás pra­co­vať, majú dvere vždy otvo­rené. Stačí poslať živo­to­pis na helt@odpadnes.sk. 

Momen­tálne naprí­klad hľa­dáme šikov­ného web­de­ve­lo­pera so skú­se­nos­ťami s PHP-čkom, Javasc­ript-om, MySQL-kom.

10. Ako COO odpadnes.sk si zod­po­vedný za určite za veľa vecí, čo máš na svo­jej práci naj­rad­šej?

Uží­vam si pruž­nosť a varia­bi­litu pro­jek­tov, ktorá mi umož­ňuje denne vytvá­rať nové a zau­jí­mavé mož­nosti pre naše pub­li­kum. Baví ma tiež jeho inte­rak­cia s nami a rýchla spätná väzba od ľudí, ktorá nás a naše služby posúva vpred.

Za roz­ho­vor ďaku­jeme ria­di­te­ľovi Odpadneš.sk Roma­novi Hel­tovi a držíme palce! :)

Pridať komentár (0)