Naj­šia­le­nej­šie nápady, ktoré sa pre­me­nili na úspešný star­tup

Martin Bohunický / 5. august 2015 / Tools a produktivita

Veľa star­tu­pov začína ako pro­jekt s váš­ňou, z čoho však cel­kom pri­ro­dzene vyplýva, že veľa z nich môže byť aj úplná hlú­posť — a veľa z nich nako­niec fun­guje. Aj keď je tvoj nápad tro­chu divný, avšak ak veríš, že ostatní v ňom môžu vidieť hod­notu, choď do toho.

Keby totiž takýto šia­lenci neexis­to­vali, život by bol nudný a my by sme prišli o nie­koľko parád­nych star­tu­pov. Tu je TOP 6 naj­šia­le­nej­ších sta­ru­pov podľa Star­ti­tup, ktoré to doká­zali:

1. Pet Rock

Pro­dukt zažil zno­vuz­ro­de­nie v roku 2012 a defi­ni­tívne sa stal rov­nako úspeš­ným, ako jeho vyná­lezca Gary Dahl už v 70-tich rokoch. Dahl vtedy počú­val v bare sťaž­nosti svo­jich pria­te­ľov na domáce zvie­ratá a pri­šiel s pet roc­kom — per­fekt­ným domá­cim milá­či­kom, o kto­rého sa netreba sta­rať. Táto hlú­posť mala dokonca 32-strán­kový manuál plný vti­pov, s prí­kazmi ako “zahraj mŕt­veho”. Pet Rock bol neuve­ri­teľne lacný na výrobu (0.01 dolára) a Dah­lovi zaro­bil 15 mili­ó­nov.

2. Nar­ra­tive Clip

Tento pro­dukt je maličká kamerka, ktorú si pri­pneš na tričko a za minútu ti spraví dve fotky. Znie to ako úplný nezmy­sel? Áno, ale ostatní si to nemys­leli. Švéd­sky star­tup zaro­bil na kicks­tar­teri cez pol mili­óna dolá­rov a jedna takáto vecička by ťa vyšla na 279 dolá­rov.

3. Face­book

Prí­liš šia­lené, to nemôže fun­go­vať. To sú slová, ktoré počú­val Zuc­ker­berg zo všet­kých strán, keď vydal svoj exklu­zívnu vir­tu­álnu ročenku. Nikto netu­šil, že sa za pár rokov stane jed­nou z naj­väč­ších spo­loč­ností sveta. Veď aký má zmy­sel vir­tu­álna ročenka, keď exis­tuje obrov­ská a milo­vaná sociálna sieť MyS­pace. Exklu­zi­vita zafun­go­vala a zvy­šok je his­tó­ria.

4. Craigs­list

Craigs­list sa nezme­nil odo dňa, kedy bol spus­tený a ľudia jeho ška­redú jed­no­du­chosť proste milujú. Je kri­ti­zo­vaný, je spo­chyb­ňo­vaná jeho bez­peč­nosť, no cho­dia tam všetci. Craigs­list nikdy v his­tó­rií nepre­šiel pre­me­nou, no napriek tomu je stále sil­nejší. Dosta­neš tam všetko: prácu, byt, fra­jerku, sex na jednu noc alebo proste len zábavu na fóre.

5. Pay­Pal

Je až šoku­júce, akú dôveru ľudia Pay­Palu dali. Firme odo­vzdali všetky údaje o svo­jej banke napriek tomu, že tá nijak s ban­kami nespo­lu­pra­co­vala a nikto ju vlastne poriadne nepoz­nal. Bol by Pay­Pal úspešný v inom období his­tó­rie? Ťažko pove­dať, ale je jasné, že zakla­da­te­lia uspeli vďaka zákaz­níc­kej nezna­losti tech­niky a bez­peč­nosti na inter­nete.

6. Ama­zon

Ďalší prí­klad spo­loč­nosti, ktorá pred­behla čas. Kto by chcel vir­tu­álnu kniž­nicu, keď môže ísť do Bar­nes & Noble? Veĺa Ame­ri­ča­nov si dodnes spo­mína na nespo­četné hodiny flá­ka­nia sa, popí­ja­nia kávy a číta­nia maga­zí­nov a kníh zadarmo. Veci sa zme­nili a ľudia zatú­žili po vir­tu­ál­nej kniž­nici. Nikdy nepod­ce­ňuj túžbu ľudí trá­viť lenivé poobe­dia v pyžame.

Kon­tak­tuj šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za tento člá­nok: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)