Najsilnejšou rodinnou firmou na Slovensku je naša najstaršia stávková spoločnosť

Mária Ambrozová / 18. septembra 2018 / Zo Slovenska

  • So svo­jím pod­ni­ka­ním za­čala ro­dina Ber­ge­rov­cov tesne po re­vo­lú­cii, no dnes sa môže po­chvá­liť sil­ným zá­ze­mím
  • Poď sa s nami za­čí­tať do pú­ta­vého prí­behu pr­vej a naj­väč­šej slo­ven­skej stáv­ko­vej spo­loč­nosti Niké
zdroj: Youtube/Unsplash
  • So svo­jím pod­ni­ka­ním za­čala ro­dina Ber­ge­rov­cov tesne po re­vo­lú­cii, no dnes sa môže po­chvá­liť sil­ným zá­ze­mím
  • Poď sa s nami za­čí­tať do pú­ta­vého prí­behu pr­vej a naj­väč­šej slo­ven­skej stáv­ko­vej spo­loč­nosti Niké

Spo­čiatku sa mohlo zdať hu­morné, že vy­štu­do­vaný elek­tro­tech­nik, kto­rého diela náj­deš v Slo­ven­skom ná­rod­nom di­vadle či na Úrade vlády SR, bude raz pod­ni­ka­te­ľom, ktorý sa v do­má­com pro­stredí pre­sadí ako hlava pr­vej a naj­väč­šej stáv­ko­vej spo­loč­nosti. Otto Ber­ger však svoj ko­ní­ček mie­nil pre­ta­viť do úspeš­ného biz­nisu a dnes, po tak­mer troch de­ká­dach je jasné, že sa mu to po­da­rilo. Spo­loč­nosť Niké pod jeho ve­de­ním v roku 2017 podľa do­stup­ných in­for­má­cií do­siahla tržby v hod­note 467 mi­li­ó­nov eur. Ma­ga­zín For­bes Niké v júli po­sta­vil vo svo­jom reb­ríčku naj­väč­ších ro­din­ných fi­riem na Slo­ven­sku na prvé miesto.

Prí­beh spo­loč­nosti Niké sa za­čal pí­sať v roku 1991, keď pán Ber­ger po 30 ro­koch opus­til elek­tro­tech­nickú fa­kultu Tech­nic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave a roz­ho­dol sa pod­ni­kať. V roz­ho­vore pre Plusku pre­zra­dil: Cho­dil som rád na do­stihy, hlavne v za­hra­ničí. V rámci od­dy­chu som po­kla­dal stáv­ko­va­nie za zau­jí­mavú zá­bavu a svo­jím spô­so­bom za druh vzru­še­nia. Sa­moz­rejme, ak ne­pre­siahne do ne­lo­gic­kého ha­zardu. Po­znal som spô­sob stáv­ko­va­nia na vý­sledky špor­to­vých po­du­jatí. Chy­til som sa myš­lienky, ako stáv­ko­va­nie zmo­der­ni­zo­vať, za­viesť doň mo­dernú vý­poč­tovú tech­niku a mo­derné ko­mu­ni­ká­cie. To bola prvá ví­zia, z kto­rej sa zro­dila spo­loč­nosť Niké. Zo školy sa mi od­chá­dzalo ťažko, no slú­žiť dvom pá­nom na­raz som ne­mo­hol.“

Svoj úspech spo­loč­nosť už od po­čiatku pri­pi­suje vy­uží­va­niu naj­nov­ších tech­no­ló­gií. V roku 2006 ako prvá stáv­ková spo­loč­nosť po­núkla svo­jim kli­en­tom mož­nosť ti­po­vať cez in­ter­net a dis­po­nuje vlast­nými tí­mami IT di­zaj­né­rov, prog­ra­má­to­rov a tes­te­rov, ktorí vy­ví­jajú uni­kátne herné pro­dukty v jed­nom z naj­väč­ších IT La­bov na Slo­ven­sku.

Tech­no­ló­gia Niké One je podľa ofi­ciál­neho webu naj­pok­ro­či­lej­šou hráčs­kou plat­for­mou na trhu a sa­motná mo­bilná ap­li­ká­cia Niké bola na je­seň 2017 vy­hlá­sená za naj­lep­šiu ap­li­ká­ciu pre ti­pé­rov, a to aj vďaka vlast­ným rie­še­niam Ra­daru či Šejkra. Vďaka ne­us­tá­lym ino­vá­ciám v spo­lu­práci s tech­no­lo­gic­kými gi­gantmi Pad­dy­Po­wer, IMG či Per­form je Niké na­job­ľú­be­nej­šou znač­kou na trhu. Tu­šil si, že práve slo­ven­ské Niké prišlo ako úplne prvé na svete s mož­nos­ťou ti­po­vať pro­stred­níc­tvo SMS?

Zau­jí­ma­vos­ťou môže na­vyše byť aj to, že vo svo­jom port­fó­liu pro­duk­tov má Niké aj čosi, čím myslí na nie­koľko ge­ne­rá­cií fa­nú­ši­kov športu. Pre tra­dič­nej­šie za­lo­že­ných je tu 60 ro­kov fun­gu­júci špe­cia­li­zo­vaný ma­ga­zín pre ti­pé­rov – den­ník Šport a pre mlad­ších zase on­line por­tál sport.sk. Na­vyše Niké spo­lu­vyt­vára TV prog­ramy v spo­lu­práci s Mar­kí­zou či RTVS, spon­zo­ruje úspešné špor­tové kluby Slo­van Bra­ti­slava a BC Prie­vi­dza a je aj vý­znam­ným cha­ri­ta­tív­nym pris­pie­va­te­ľom.

Pridať komentár (0)