Naj­väč­šia skle­ní­ková farma vypes­tuje bez pes­ti­cí­dov až 10 mil. zele­niny ročne

Miroslav Lukáč / 20. marca 2017 / Architektúra

zdroj: gothamgreens.com/gothamgreens.com

Pes­to­va­nie v skle­ní­koch je metóda, ktorú pou­ží­vali už naší starí rodi­čia. V súčas­nosti exis­ten­cia moder­ných tech­no­ló­gií, obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie a túžby po poskyt­nutí zdra­vých potra­vín vyús­tila do vybu­do­va­nia naj­väč­šej skle­ní­ko­vej farmy na svete, ktorá vypro­du­kuje mili­óny kusov zele­niny ročne.

Skle­ní­ková farma s roz­lo­hou tak­mer 7 000 m2 sa nachá­dza v Chi­cagu v mest­skej časti Pull­man, o kto­rej sa často hovorí, že je to „naj­do­ko­na­lej­šie miesto na zemi“.

zdroj foto: gothamgreens.com

Táto farma je jedna z troch fariem s kom­pletne pre­sk­le­nou stre­chou, ale prvou mimo úze­mia New Yorku. Skle­ník je vyba­vený kli­ma­ti­zá­ciou, ktorá regu­luje tep­lotu a umož­ňuje tak pes­to­vať chutné, výživné pro­dukty počas celého roka, a to aj napriek Chi­cags­kej zime a hus­tému sne­že­niu.

zdroj foto: gothamgreens.com

Farma bude dodá­vať miest­nym malo­ob­cho­dom a reštau­rá­ciám lokálne pro­dukty, ktoré si bude možné zakú­piť na mno­hých mies­tach už v deň ich zberu, čo zaručí abso­lútnu čerstvosť.

zdroj foto: gothamgreens.com

Sme hrdí na to, že sa nám poda­rilo pri­viesť oce­ňo­vanú Got­ham Gre­ens farmu na nový trh, kon­krétne do Chi­caga, nie­len preto, že je to miesto, kde som strá­vil svoje det­stvo, ale záro­veň je to v súčas­nosti jedno z najvz­ru­šu­jú­cej­ších miest pre kuli­nár­ske ino­vá­cie, pre roz­voj zele­ného a mest­ského poľ­no­hos­po­dár­stva,“ pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ a ria­di­teľ spo­loč­nosti Viraj Puri. „Sme veľmi hrdí, že sme pri­niesli nové pra­covné miesta do oblasti Pull­man a záro­veň sme pris­peli k tomu, aby sa miestne potra­viny stali zdrav­šie a záro­veň eko­lo­gicky udr­ža­teľné.“

zdroj foto: gothamgreens.com

Farma fun­guje výlučne len na obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie počas celého roka. Tím zlo­žený z 50 zamest­nan­cov sa stará o chod farmy a pes­tuje všetku zele­ninu a bylinky bez akých­koľ­vek pes­ti­cí­dov s využi­tím udr­ža­teľ­ných metód. Klíma regu­luje tep­lotu v skle­níku, vďaka čomu sú schopní vypes­to­vať 30-krát viac plo­dín ako tra­dič­nou poľ­no­hos­po­dár­skou metó­dou.

zdroj foto: gothamgreens.com

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)