NAKED NOMAD & TROUBLE TRA­VE­LER: Dvaja Slo­váci, ktorí dali v Ame­rike výpo­veď, pre­šli celé USA a teraz ces­tujú sto­pom na koniec sveta

interez.sk / 15. november 2016 / Zaujímavosti

Ces­to­vať po svete je snom mno­hých ľudí. Málo­kto však vie, že sa to dá úplne jed­no­du­cho. Bez peňazí, eko­lo­gicky, bez sta­rostí a hlavne zábavne. A dokážu to aj dvaja oby­čajní cha­lani spod Tatier.

Chcel by si aj vy ces­to­vať po svete a spoz­ná­vať krásy našej pla­néty? Čo ti v tom vlastne bráni? V tomto článku možno zis­tíš, že vlastne cel­kom nič… Pre­sved­čia ťa o tom dvaja mladí cha­lani spod Tatier, ktorí majú za sebou už tisícky pre­ces­to­va­ných kilo­met­rov. Momen­tálne sú na ceste na koniec sveta… Kde to vlastne je? To zatiaľ neve­dia ani oni sami.

Dvaja cha­lani zo Slo­ven­ska majú pocit, že do kan­ce­lá­rií ešte nepat­ria. Na kari­éru, pra­vi­delný finančný prí­jem a rodinu majú ešte kopu času. Namiesto toho chcú spoz­ná­vať svet a krásy prí­rody v roz­lič­ných kútoch našej pla­néty. Chcú zažiť dob­ro­druž­stvá, kopu zábavy a pop­ri­tom spoz­ná­vať svet, v kto­rom žijú. A to všetko cel­kom inak, ako si možno mys­líš. Špi­navo, bez peňazí, na low-cos­tový pun­káčsky štýl a hlavne eko­lo­gicky. To je sen Klo­chyho a Jur­kyho, čerstvých inži­nie­rov z kra­jiny pod Tat­rami, kto­rých možno poznáš skôr pod pre­zýv­kami Naked Nomad a Trouble Tra­ve­ler.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler
NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Klo­chy – Naked Nomad

Pomalý tulák zo stred­ného Slo­ven­ska, ktorý miluje strá­ca­nie sa a spoz­ná­va­nie nových sve­tov, scho­va­ných miest a chut­ných kon­zerv. Čím ďalej viac ces­tuje níz­ko­ná­kla­dovo, eko­lo­gic­kej­šie, s men­ším ruk­sa­kom a s dotr­ha­nej­šími tenis­kami. Dva­krát pre­ces­to­val Spo­jené štáty ame­rické, kde dal najprv výpo­veď, a potom sa cez Mexický záliv pokú­šal v noci pre­plá­vať do Mexika. Všade so sebou nosí svoje uku­lele, aj keď na ňom vie zahrať len pár akor­dov. Nemá vodi­čák, rád fotí a chodí naboso, nenosí hodinky a miluje dážď, vodu a prí­rodu.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Jurky – Trouble Tra­ve­ler

Vysoké chlapča s dušou 17-roč­ného tíne­džera a srd­com východ­niara, ktoré miluje flá­ka­nie, prí­rodu, zvie­ratká, relax, hudbu, kon­certy, pivo s boro­vič­kou, čiže miluje srandu a párty. Je vege­ta­rián, rád impro­vi­zuje a spoz­náva nové kul­túry, kuchyne a ľudí. Pre­ces­to­val už Sar­dí­niu, Talian­sko, Nór­sko, Špa­niel­sko, Fran­cúz­sko, Luxem­bur­sko, Bel­gicko, Ukra­jinu, Poľ­sko, Česko, Slo­vin­sko, Maďar­sko, Rakúsko, Anglicko, Cyp­rus, Maroko, USA a samoz­rejme krásne Slo­ven­sko. Neznáša pred­sudky, leni­vosť, nudu a chvíle, keď je dlho sám.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Jeden z prvých veľ­kých ces­to­va­teľ­ských pro­jek­tov týchto dvoch mla­dých Slo­vá­kov bolo ces­to­va­nie naprieč USA v roku 2015. Tento nápad nebol vôbec naplá­no­vaný. Cha­lani pra­co­vali „za veľ­kou mlá­kou“ počas štu­dent­ského leta pre jednu z agen­túr, ktoré ponú­kajú štu­den­tom prácu v zahra­ničí. Po čase sa však obja­vili isté nez­hody s ich zamest­ná­va­te­ľom v USA. Na vidine výplaty po nie­koľ­ko­me­sač­nej drine im až tak nezá­le­žalo, a tak sa rad­šej roz­hodli vyme­niť doláre za zážitky. V práci dali výpo­veď a vybrali sa na dob­ro­družnú cestu naprieč USA. Níz­ko­ná­kla­dový výlet s pre­spá­va­ním pod holým nebom a využi­tím sociál­nej siete Couch­sur­fing, kde ľudia ponú­kajú ces­to­va­te­ľom noc­ľah „na svo­jom gauči“ s cie­ľom pred­sta­ve­nia svo­jej kul­túry, zažili cha­lani neko­nečné množ­stvo zážit­kov.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler


Počas ces­to­va­nia naprieč USA zažili Klo­chy a Jurky za 50 dní naozaj kadečo. Bývali týž­deň zadarmo priamo na Man­hat­tane, kým spo­loč­nosť im robil váš­nivý nudista Bob. Sta­no­vali na pláži na ostrove v Mexic­kom zálive, v Novom Mexiku si vytr­peli dvoj­ho­di­nový výsluch na vojen­skej základni a nevyhli sa ani stret­nu­tiu s med­ve­ďom v Yel­lo­ws­ton­skom parku. Tak­mer všetky svoje zážitky zís­kali cel­kom zadarmo, ces­to­vali a spá­vali low-cos­tovo, keďže po výpo­vedi im veľa peňazí neos­talo. A o to všetko sa sna­žili eko­lo­gicky, keďže si uve­do­mujú, čo všetko člo­vek našej pla­néte spô­so­buje.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler
NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler
NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Keď sme boli s Klo­chym a Jur­kym napo­sledy v kon­takte, nachá­dzali sa práve v čajovni v Iráne. Po dokon­čení štú­dia sa cha­lani roz­hodli, že kan­ce­lá­ria, výplaty a zalo­že­nie rodiny ich ešte nejaký ten čas počká a roz­hodli sa pre­ces­to­vať sto­pom okolo celého sveta. Trasu majú zatiaľ naplá­no­vanú až do Indie. Či ich dob­ro­družná cesta skončí v Ázii alebo bude pokra­čo­vať až na „koniec sveta“, neve­dia ani oni sami.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Či sa bojíme? Oveľa viac ostať doma, nájsť si dobrú a bez­pečnú prácu a pad­núť do ste­re­otypu.“

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Ahoj Klo­chy a Jurky. Cesta okolo sveta sto­pom? To je pomerne dlhé dob­ro­druž­stvo. Kde sa nachá­dzate momen­tálne?

Čaute všetci. Na ceste sme už cez 80 dní a máme pocit, že sme len začali. Momen­tálne sme konečne v Iráne, pre Slo­vá­kov možno exo­tic­kej­šia des­ti­ná­cia. Veľa ľudí sa stále bojí vyces­to­vať do tejto kra­jiny, kvôli mno­hým pred­sud­kom. Irán­ča­nia sú Per­ža­nia a sú to jedni z naj­po­hos­tin­nej­ších ľudí na svete. Hneď v prvý deň sme sa o tom pre­sved­čili sami. V prvom mes­tečku za hra­ni­cami nás len tak na ulici začali pozý­vať na čaj. Teraz sme v Tab­rize a pohos­tin­nosť pokra­čuje. Noví kamoši nás zobrali autom na výlet do najk­raj­šieho parku v meste. Sme zve­daví, čo nám pri­nesú ďal­šie dni.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Ako vyze­rala vaša cesta zo Slo­ven­ska dote­raz? Ktoré kra­jiny ste ces­tou sem, už pre­ces­to­vali?

Pre­sto­po­vali sme cez Košice do Maďar­ska, Srb­ska, Bul­har­ska, Turecka, kde sme strá­vili cez 50 dní a ďalej cez Gru­zín­sko, Armén­sko, až do Iránu. Ako sme opus­tili Európu, zrazu sa začalo sto­po­vať oveľa ľah­šie. Turecko, Gru­zín­sko a Armén­sko sú rajom pre sto­pá­rov.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Máte už za sebou nejaký zau­jí­mavý záži­tok, o ktorý by ste sa mohli s nami pode­liť?

Jeden veľký záži­tok je pre nás celá naša cesta. Ale naprí­klad pri jed­nom gru­zín­skom stope sa nás cha­lani opý­tali, či chceme “farebné man­da­rínky”, a potom nás pozvali do svojho dom­čeka, ktorý má na záh­rade posta­vený vlastný kos­to­lík, a kde nás zozná­mili s ich 115-roč­nou vymod­le­nou babič­kou. Na povale so sta­rým roz­la­de­ným pia­nom sme si spolu vychut­ná­vali čaro­vné man­da­rínky. To sa potom sto­po­valo ďalej :). Okrem toho sme si ďalej stopli pár kami­ó­nov, staré kab­ri­olety, bud­histu, trak­tor, nie­koľko voja­kov, starú ruskú Volgu, alebo týpka s nabi­tou zbra­ňou…

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Ako bude vaša trasa vyze­rať ďalej? Čo všetko máte naplá­no­vané?

V Iráne máme víza na jeden mesiac, kde by sme chceli nav­ští­viť ska­listé veľ­hory, kem­po­vať na vypra­hnu­tej púšti, spoz­nať dedin­ský život Per­ža­nov, a potom by sme si radi vyskú­šali aj dob­ro­voľ­níc­tvo v Indii. My však mnoho plá­nov vlastne nemáme a naša cesta sa často mení. Radi sa len tak uná­šame nevys­pi­ta­teľ­nými vlnami života. Ale máme jeden tromf v rukáve, tak sa nechajte prek­va­piť.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Aktu­álne infor­má­cie o zážit­koch Klo­chyho a Jur­kyho náj­dete na ich Face­bo­oko­vej stránke, ale aj na Ins­ta­grame. Viac infor­má­cií o ich dob­ro­druž­stvách môžete nájsť aj na webo­vej stránke nnomadttraveler.com.

interez

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)