NAKED NOMAD & TROUBLE TRAVELER: Dvaja Slováci, ktorí dali v Amerike výpoveď, prešli celé USA a teraz cestujú stopom na koniec sveta

interez.sk / 15. novembra 2016 / Zaujímavosti

Ces­to­vať po svete je snom mno­hých ľudí. Má­lo­kto však vie, že sa to dá úplne jed­no­du­cho. Bez pe­ňazí, eko­lo­gicky, bez sta­rostí a hlavne zá­bavne. A do­kážu to aj dvaja oby­čajní cha­lani spod Ta­tier.

Ces­to­vať po svete je snom mno­hých ľudí. Má­lo­kto však vie, že sa to dá úplne jed­no­du­cho. Bez pe­ňazí, eko­lo­gicky, bez sta­rostí a hlavne zá­bavne. A do­kážu to aj dvaja oby­čajní cha­lani spod Ta­tier.

Chcel by si aj vy ces­to­vať po svete a spoz­ná­vať krásy na­šej pla­néty? Čo ti v tom vlastne bráni? V tomto článku možno zis­tíš, že vlastne cel­kom nič… Pre­sved­čia ťa o tom dvaja mladí cha­lani spod Ta­tier, ktorí majú za se­bou už ti­sícky pre­ces­to­va­ných ki­lo­met­rov. Mo­men­tálne sú na ceste na ko­niec sveta… Kde to vlastne je? To za­tiaľ ne­ve­dia ani oni sami.

Dvaja cha­lani zo Slo­ven­ska majú po­cit, že do kan­ce­lá­rií ešte ne­pat­ria. Na ka­ri­éru, pra­vi­delný fi­nančný prí­jem a ro­dinu majú ešte kopu času. Na­miesto toho chcú spoz­ná­vať svet a krásy prí­rody v roz­lič­ných kú­toch na­šej pla­néty. Chcú za­žiť dob­ro­druž­stvá, kopu zá­bavy a pop­ri­tom spoz­ná­vať svet, v kto­rom žijú. A to všetko cel­kom inak, ako si možno mys­líš. Špi­navo, bez pe­ňazí, na low-cos­tový pun­káčsky štýl a hlavne eko­lo­gicky. To je sen Klo­chyho a Jur­kyho, čerstvých in­ži­nie­rov z kra­jiny pod Tat­rami, kto­rých možno po­znáš skôr pod pre­zýv­kami Na­ked No­mad a Trouble Tra­ve­ler.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler
NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Klo­chy – Na­ked No­mad

Po­malý tu­lák zo stred­ného Slo­ven­ska, ktorý mi­luje strá­ca­nie sa a spoz­ná­va­nie no­vých sve­tov, scho­va­ných miest a chut­ných kon­zerv. Čím ďa­lej viac ces­tuje níz­ko­ná­kla­dovo, eko­lo­gic­kej­šie, s men­ším ruk­sa­kom a s do­tr­ha­nej­šími te­nis­kami. Dva­krát pre­ces­to­val Spo­jené štáty ame­rické, kde dal najprv vý­po­veď, a po­tom sa cez Me­xický zá­liv po­kú­šal v noci pre­plá­vať do Me­xika. Všade so se­bou nosí svoje uku­lele, aj keď na ňom vie za­hrať len pár akor­dov. Nemá vo­di­čák, rád fotí a chodí na­boso, ne­nosí ho­dinky a mi­luje dážď, vodu a prí­rodu.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Jurky – Trouble Tra­ve­ler

Vy­soké chlapča s du­šou 17-roč­ného tí­ne­džera a srd­com vý­chod­niara, ktoré mi­luje flá­ka­nie, prí­rodu, zvie­ratká, re­lax, hudbu, kon­certy, pivo s bo­ro­vič­kou, čiže mi­luje srandu a párty. Je ve­ge­ta­rián, rád im­pro­vi­zuje a spoz­náva nové kul­túry, ku­chyne a ľudí. Pre­ces­to­val už Sar­dí­niu, Ta­lian­sko, Nór­sko, Špa­niel­sko, Fran­cúz­sko, Lu­xem­bur­sko, Bel­gicko, Ukra­jinu, Poľ­sko, Česko, Slo­vin­sko, Ma­ďar­sko, Ra­kúsko, An­glicko, Cyp­rus, Ma­roko, USA a sa­moz­rejme krásne Slo­ven­sko. Ne­znáša pred­sudky, le­ni­vosť, nudu a chvíle, keď je dlho sám.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Je­den z pr­vých veľ­kých ces­to­va­teľ­ských pro­jek­tov týchto dvoch mla­dých Slo­vá­kov bolo ces­to­va­nie na­prieč USA v roku 2015. Tento ná­pad ne­bol vô­bec na­plá­no­vaný. Cha­lani pra­co­vali „za veľ­kou mlá­kou“ po­čas štu­dent­ského leta pre jednu z agen­túr, ktoré po­nú­kajú štu­den­tom prácu v za­hra­ničí. Po čase sa však ob­ja­vili isté nez­hody s ich za­mest­ná­va­te­ľom v USA. Na vi­dine vý­platy po nie­koľ­ko­me­sač­nej drine im až tak ne­zá­le­žalo, a tak sa rad­šej roz­hodli vy­me­niť do­láre za zá­žitky. V práci dali vý­po­veď a vy­brali sa na dob­ro­družnú cestu na­prieč USA. Níz­ko­ná­kla­dový vý­let s pre­spá­va­ním pod ho­lým ne­bom a vy­uži­tím so­ciál­nej siete Couch­sur­fing, kde ľu­dia po­nú­kajú ces­to­va­te­ľom noc­ľah „na svo­jom gauči“ s cie­ľom pred­sta­ve­nia svo­jej kul­túry, za­žili cha­lani ne­ko­nečné množ­stvo zá­žit­kov.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler


Po­čas ces­to­va­nia na­prieč USA za­žili Klo­chy a Jurky za 50 dní na­ozaj ka­dečo. Bý­vali týž­deň za­darmo priamo na Man­hat­tane, kým spo­loč­nosť im ro­bil váš­nivý nu­dista Bob. Sta­no­vali na pláži na os­trove v Me­xic­kom zá­live, v No­vom Me­xiku si vy­tr­peli dvoj­ho­di­nový vý­sluch na vo­jen­skej zá­kladni a ne­vyhli sa ani stret­nu­tiu s med­ve­ďom v Yel­lo­ws­ton­skom parku. Tak­mer všetky svoje zá­žitky zís­kali cel­kom za­darmo, ces­to­vali a spá­vali low-cos­tovo, keďže po vý­po­vedi im veľa pe­ňazí ne­os­talo. A o to všetko sa sna­žili eko­lo­gicky, keďže si uve­do­mujú, čo všetko člo­vek na­šej pla­néte spô­so­buje.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler
NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler
NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Keď sme boli s Klo­chym a Jur­kym na­po­sledy v kon­takte, na­chá­dzali sa práve v ča­jovni v Iráne. Po do­kon­čení štú­dia sa cha­lani roz­hodli, že kan­ce­lá­ria, vý­platy a za­lo­že­nie ro­diny ich ešte ne­jaký ten čas po­čká a roz­hodli sa pre­ces­to­vať sto­pom okolo ce­lého sveta. Trasu majú za­tiaľ na­plá­no­vanú až do In­die. Či ich dob­ro­družná cesta skončí v Ázii alebo bude po­kra­čo­vať až na „ko­niec sveta“, ne­ve­dia ani oni sami.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

„Či sa bo­jíme? Oveľa viac ostať doma, nájsť si dobrú a bez­pečnú prácu a pad­núť do ste­re­otypu.“

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Ahoj Klo­chy a Jurky. Cesta okolo sveta sto­pom? To je po­merne dlhé dob­ro­druž­stvo. Kde sa na­chá­dzate mo­men­tálne?

Čaute všetci. Na ceste sme už cez 80 dní a máme po­cit, že sme len za­čali. Mo­men­tálne sme ko­nečne v Iráne, pre Slo­vá­kov možno exo­tic­kej­šia des­ti­ná­cia. Veľa ľudí sa stále bojí vy­ces­to­vať do tejto kra­jiny, kvôli mno­hým pred­sud­kom. Irán­ča­nia sú Per­ža­nia a sú to jedni z naj­po­hos­tin­nej­ších ľudí na svete. Hneď v prvý deň sme sa o tom pre­sved­čili sami. V pr­vom mes­tečku za hra­ni­cami nás len tak na ulici za­čali po­zý­vať na čaj. Te­raz sme v Tab­rize a po­hos­tin­nosť po­kra­čuje. Noví ka­moši nás zo­brali au­tom na vý­let do najk­raj­šieho parku v meste. Sme zve­daví, čo nám pri­nesú ďal­šie dni.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Ako vy­ze­rala vaša cesta zo Slo­ven­ska do­te­raz? Ktoré kra­jiny ste ces­tou sem, už pre­ces­to­vali?

Pre­sto­po­vali sme cez Ko­šice do Ma­ďar­ska, Srb­ska, Bul­har­ska, Tu­recka, kde sme strá­vili cez 50 dní a ďa­lej cez Gru­zín­sko, Ar­mén­sko, až do Iránu. Ako sme opus­tili Európu, zrazu sa za­čalo sto­po­vať oveľa ľah­šie. Tu­recko, Gru­zín­sko a Ar­mén­sko sú ra­jom pre sto­pá­rov.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Máte už za se­bou ne­jaký zau­jí­mavý zá­ži­tok, o ktorý by ste sa mohli s nami po­de­liť?

Je­den veľký zá­ži­tok je pre nás celá naša cesta. Ale na­prí­klad pri jed­nom gru­zín­skom stope sa nás cha­lani opý­tali, či chceme “fa­rebné man­da­rínky”, a po­tom nás po­zvali do svojho dom­čeka, ktorý má na záh­rade po­sta­vený vlastný kos­to­lík, a kde nás zo­zná­mili s ich 115-roč­nou vy­mod­le­nou ba­bič­kou. Na po­vale so sta­rým roz­la­de­ným pia­nom sme si spolu vy­chut­ná­vali ča­ro­vné man­da­rínky. To sa po­tom sto­po­valo ďa­lej :). Ok­rem toho sme si ďa­lej stopli pár ka­mi­ó­nov, staré kab­ri­olety, bud­histu, trak­tor, nie­koľko vo­ja­kov, starú ruskú Volgu, alebo týpka s na­bi­tou zbra­ňou…

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Ako bude vaša trasa vy­ze­rať ďa­lej? Čo všetko máte na­plá­no­vané?

V Iráne máme víza na je­den me­siac, kde by sme chceli nav­ští­viť ska­listé veľ­hory, kem­po­vať na vy­pra­hnu­tej púšti, spoz­nať de­din­ský ži­vot Per­ža­nov, a po­tom by sme si radi vy­skú­šali aj dob­ro­voľ­níc­tvo v In­dii. My však mnoho plá­nov vlastne ne­máme a naša cesta sa často mení. Radi sa len tak uná­šame ne­vys­pi­ta­teľ­nými vl­nami ži­vota. Ale máme je­den tromf v ru­káve, tak sa ne­chajte prek­va­piť.

NNomadTTraveler
NNo­madTT­ra­ve­ler

Ak­tu­álne in­for­má­cie o zá­žit­koch Klo­chyho a Jur­kyho náj­dete na ich Fa­ce­bo­oko­vej stránke, ale aj na Ins­ta­grame. Viac in­for­má­cií o ich dob­ro­druž­stvách mô­žete nájsť aj na we­bo­vej stránke nno­madtt­ra­ve­ler.com.

interez

zdroj: in­te­rez.sk, zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: ko­láž

Pridať komentár (0)