Ako si napl­no vychut­nať kávu pod­ľa ved­cov

Alexandra Dulaková / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Tie­to dni z Anglic­ka prek­va­pi­vo pri­chá­dza aj nie­čo prí­jem­né, a síce vedec­ká štú­dia o tom, ako pri­viesť naše pôžit­ko­vé kávič­ko­va­nie k doko­na­los­ti.

Vedel si, že kva­lit­ná chuť kávy pria­mo závi­sí od veľ­kos­ti pomle­tých zŕn, kto­ré my (resp. naše kávo­va­ry) zalie­va­me? Je to tým, že voda skôr roz­pus­tí men­šie kávo­vé čas­ti­ce než tie veľ­ké, a teda z nich skôr vypus­tí tú cha­rak­te­ris­tic­kú prí­chuť, po kto­rej naše závis­lé moz­go­vé závi­ty tak bažia.

Čím jem­nej­šie pomle­té zrná, tým viac uvoľ­ne­nej chu­ti. Takým­to spô­so­bom môže­me na zrnách, kto­ré do jed­nej dáv­ky minie­me, záro­veň ušet­riť, čo je vzhľa­dom na budúc­nosť kávy cel­kom roz­um­né. Pre­to­že

Screen Shot 2016-06-25 at 00.31.27

foto: tech insi­der

Ak si dote­raz nemal dosť zlých správ, máme pre teba ďal­šiu: V budúc­nos­ti hro­zí celo­sve­to­vý defi­cit kávy (zatiaľ však nemu­síš vytvá­rať želez­né záso­by na hor­šie časy). Dôvo­dy sú rôz­ne, no dajú sa krát­ko zhr­núť v dvoch hlav­ných bodoch: Envi­ro­men­tál­ny dopad na kávo­vé plan­tá­že sve­to­vých pro­du­cen­tov (naj­mä sucho) a výraz­ne ras­tú­ci dopyt po káve, naj­mä tej kva­lit­nej. Nie je jas­né, doke­dy sa náš smäd po tom­to živo­ta­bu­di­či bude dať zo stra­ny pro­du­cen­tov uspo­ko­jiť. No jed­no­du­ché rie­še­nie, kto­ré ved­ci ponú­ka­jú, ponú­ka odpo­veď aj na ten­to prob­lém.

Je až zará­ža­jú­co jed­no­du­ché: Mra­ze­nie kávo­vých zŕn. Oni to síce skú­ša­li pri tak­mer -200 stup­ňo­vých mra­zoch, my si však musí­me vysta­čiť s hod­no­ta­mi bež­ných mraz­ni­čiek. Aj tie by však mali sta­čiť. Mra­ze­nie kávu nie­len zacho­vá na dlh­šiu dobu, ale záro­veň spô­so­bí, že sa zrná budú dať zomlieť v ove­ľa men­šie kúsoč­ky, než tie ucho­vá­va­né pri bež­nej izbo­vej tep­lo­te. Ich chuť sa tak uvoľ­ní skôr a v men­ších množ­stvách a my by sme mali byť nie­len spo­koj­nej­ší, ale aj šetr­nej­ší. Tak­že, aj keď si ešte nemu­síš tvo­riť tie želez­né záso­by na hor­šie časy, pár bale­ní kávy v mraz­nič­ke ti urči­te neuš­ko­dí.

Mimo­cho­dom, tak­to vyze­rá strom kávov­ník a jeho plo­dy: 

coffee-plant

foto: its­no­ton­ly­ins­tant­cof­fee

A ešte nie­koľ­ko rád, kto­ré vyplý­va­jú z ďal­ších dlho­do­bých štú­dií na tému kon­zu­má­cie kávy:

  • Kávu tre­ba piť neskôr počas pred­po­lud­nia, nie hneď po zobu­de­ní (súvi­sí to s hla­di­nou hor­mó­nu kor­ti­zol, kto­rý svo­je naj­vyš­šie hod­no­ty dosa­hu­je pri­bliž­ne v čase ran­nej kávy, o 8:00, a kto­ré­ho pri­ro­dze­né hla­di­ny by sme pitím kávy prá­ve počas tej­to doby moh­li roz­ho­diť).
  • Takis­to ju netre­ba piť úpl­ne zaho­rú­ca, pre­to­že také­to návy­ky vraj (prav­de­po­dob­ne) súvi­sia s tvor­bou rako­vi­ny paže­rá­ka.
  • Nepre­há­ňať to s jej pitím v kom­bi­ná­cii s nedos­tat­kom spán­ku. Po čase také­ho­to život­né­ho štý­lu telo na jej účin­ky totiž pre­sta­ne rea­go­vať. A to nech­ceš.

Zapí­sa­né, kávo­mi­li? Dob­re. A tí, kto­rí ostá­va­jú ver­ní sta­rej dob­rej neske, tur­ko­vi ale­bo čier­ne­mu čaju, sa môžu aj naďa­lej neru­še­ne veno­vať tomu, čo dote­raz.

landscape_1424377320-pulp

foto: esqiu­re

zdroj: Scien­ce Alert, zdroj titul­nej foto­gra­fie: seri­ous seats

Pridať komentár (0)