Ako si naplno vychut­nať kávu podľa ved­cov

Alexandra Dulaková / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Tieto dni z Anglicka prek­va­pivo pri­chá­dza aj niečo prí­jemné, a síce vedecká štú­dia o tom, ako pri­viesť naše pôžit­kové kávič­ko­va­nie k doko­na­losti.

Vedel si, že kva­litná chuť kávy priamo závisí od veľ­kosti pomle­tých zŕn, ktoré my (resp. naše kávo­vary) zalie­vame? Je to tým, že voda skôr roz­pustí men­šie kávové čas­tice než tie veľké, a teda z nich skôr vypustí tú cha­rak­te­ris­tickú prí­chuť, po kto­rej naše závislé moz­gové závity tak bažia.

Čím jem­nej­šie pomleté zrná, tým viac uvoľ­ne­nej chuti. Takýmto spô­so­bom môžeme na zrnách, ktoré do jed­nej dávky minieme, záro­veň ušet­riť, čo je vzhľa­dom na budúc­nosť kávy cel­kom roz­umné. Pre­tože

Screen Shot 2016-06-25 at 00.31.27

foto: tech insi­der

Ak si dote­raz nemal dosť zlých správ, máme pre teba ďal­šiu: V budúc­nosti hrozí celo­sve­tový defi­cit kávy (zatiaľ však nemu­síš vytvá­rať železné zásoby na hor­šie časy). Dôvody sú rôzne, no dajú sa krátko zhr­núť v dvoch hlav­ných bodoch: Envi­ro­men­tálny dopad na kávové plan­táže sve­to­vých pro­du­cen­tov (najmä sucho) a výrazne ras­túci dopyt po káve, najmä tej kva­lit­nej. Nie je jasné, dokedy sa náš smäd po tomto živo­ta­bu­diči bude dať zo strany pro­du­cen­tov uspo­ko­jiť. No jed­no­du­ché rie­še­nie, ktoré vedci ponú­kajú, ponúka odpo­veď aj na tento prob­lém.

Je až zará­ža­júco jed­no­du­ché: Mra­ze­nie kávo­vých zŕn. Oni to síce skú­šali pri tak­mer –200 stup­ňo­vých mra­zoch, my si však musíme vysta­čiť s hod­no­tami bež­ných mraz­ni­čiek. Aj tie by však mali sta­čiť. Mra­ze­nie kávu nie­len zachová na dlh­šiu dobu, ale záro­veň spô­sobí, že sa zrná budú dať zomlieť v oveľa men­šie kúsočky, než tie ucho­vá­vané pri bež­nej izbo­vej tep­lote. Ich chuť sa tak uvoľní skôr a v men­ších množ­stvách a my by sme mali byť nie­len spo­koj­nejší, ale aj šetr­nejší. Takže, aj keď si ešte nemu­síš tvo­riť tie železné zásoby na hor­šie časy, pár balení kávy v mraz­ničke ti určite neuš­kodí.

Mimo­cho­dom, takto vyzerá strom kávov­ník a jeho plody: 

coffee-plant

foto: its­no­ton­ly­ins­tant­cof­fee

A ešte nie­koľko rád, ktoré vyplý­vajú z ďal­ších dlho­do­bých štú­dií na tému kon­zu­má­cie kávy:

  • Kávu treba piť neskôr počas pred­po­lud­nia, nie hneď po zobu­dení (súvisí to s hla­di­nou hor­mónu kor­ti­zol, ktorý svoje naj­vyš­šie hod­noty dosa­huje pri­bližne v čase ran­nej kávy, o 8:00, a kto­rého pri­ro­dzené hla­diny by sme pitím kávy práve počas tejto doby mohli roz­ho­diť).
  • Takisto ju netreba piť úplne zaho­rúca, pre­tože takéto návyky vraj (prav­de­po­dobne) súvi­sia s tvor­bou rako­viny paže­ráka.
  • Nepre­há­ňať to s jej pitím v kom­bi­ná­cii s nedos­tat­kom spánku. Po čase také­hoto život­ného štýlu telo na jej účinky totiž pre­stane rea­go­vať. A to nech­ceš.

Zapí­sané, kávo­mili? Dobre. A tí, ktorí ostá­vajú verní sta­rej dob­rej neske, tur­kovi alebo čier­nemu čaju, sa môžu aj naďa­lej neru­šene veno­vať tomu, čo dote­raz.

landscape_1424377320-pulp

foto: esqiure

zdroj: Science Alert, zdroj titul­nej foto­gra­fie: seri­ous seats

Pridať komentár (0)