Naša cesta do ves­míru alebo ako si spl­niť aj veľmi veľké sny

Sebastian Mach / 11. marca 2016 / Zo Slovenska

Pred­sta­vo­vali ste si v det­stve, že budete koz­mo­nau­tom? Túžili ste spoz­ná­vať nové svety, cítili ste vola­nie dob­ro­druž­stva z obja­vo­va­nia nezná­meho? Žasli ste nie­kedy pri pohľade cez ďale­ko­hľad nad krá­termi na Mesiaci, Satur­no­vým prs­ten­com, či mrakmi na Jupi­teri?

My áno.

Potom skon­číte vysokú školu a začnete si reálne hľa­dať prácu. Stále sa však nech­cete vzdať svojho sna. Začnete reálne zis­ťo­vať, ako môžete pra­co­vať v space-bus­si­ness. Dostať sa do NASA je veľký cieľ. Ale aj Európa má svoju „NASA“ – Európ­sku ves­mírnu agen­túru ESA. Začnete teda pod­robne skú­mať ich web. Hľa­dáte mož­nosti zamest­na­nia, či aspoň stáž pre absol­ven­tov. A zrazu nara­zíte: „pra­co­vať v ESA môžu iba obča­nia člen­ských kra­jín ESA“. Na vaše poľu­to­va­nie zis­títe, že Slo­ven­sko žiaľ člen­ským štá­tom nie je. Dokonca ako jedna z posled­ných kra­jín v EÚ.

Píše sa rok 2006 a pred Vami stojí neľahká úloha. Zis­tiť, ako doviesť svoju kra­jinu do ESA.

Každá dlhá cesta začína prvým kro­kom

Najprv začnete písať emaily na minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí, tam vás odkážu do Bru­selu, na minis­ter­stvo škols­tva, kon­tak­tu­jete ved­cov… a všade dostá­vate rov­nakú odpo­veď: na člen­stvo v ESA nie sú peniaze.

tumblr_inline_o2lg3infiG1tj1mj6_1280

foto: SOSA

Keď o tom roz­prá­vate svo­jim zná­mym, zdá sa im myš­lienka, aby Slo­ven­sko inves­to­valo do výskumu ves­míru, priam smiešna: „U nás predsa nie je ani na dôchodky, kdeže ešte na rakety“!

A vtedy vám to dojde: Slo­váci nie sú v ESA preto, lebo ako národ nevi­dia v inves­to­vaní do výskumu ves­míru zmy­sel! Hoci vedci by pri­ro­dzene nové inves­tí­cie do vedy pri­ví­tali, bežní ľudia, poťažmo novi­nári a nako­niec ani poli­tici v tom jed­no­du­cho nevi­dia zmy­sel. Sú tu predsa aj iné prob­lémy…

Krok číslo jedna je Vám preto jasný: osveta. Popu­la­ri­zo­vať výskum ves­míru na Slo­ven­sku, vysvet­ľo­vať novi­ná­rom, poli­ti­kom ale aj bež­ným ľuďom, prečo je dobré aby Slo­ven­sko vstú­pilo do ESA.

Postupne tak stre­tá­vate ľudí podob­ných ako ste vy. S túž­bou „robiť ves­mír“ – na Slo­ven­sku, nie v zahra­ničí. Roz­hod­nete sa preto zalo­žiť spolu pre tento cieľ orga­ni­zá­ciu. Slo­ven­skú orga­ni­zá­ciu pre ves­mírne akti­vity. Ste piati a píše sa rok 2009.

Mrav­čia práca

Ako prvé sme zfor­mu­lo­vali neprie­strelné argu­men­tá­rium. Súbor dôvo­dov, ktoré potom omie­ľame na kaž­dom stret­nutí. Na pred­náš­kach, v médiách, so štu­dentmi, občas sa pri­trafí pred­sta­viť myš­lienku vstupu SR do ESA aj neja­kému poli­ti­kovi. Kon­tak­tu­jete minis­tra škols­tva za mini­strom škols­tva. Tí sa však bohu­žiaľ pri moci strie­dajú rých­lej­šie než koz­mo­nauti na ISS. Takže to začneme vysvet­ľo­vať naozaj všet­kým. Mod­rým, čer­ve­ným, a aj všet­kým ostat­ným. Raz to predsa vyjsť musí!

tumblr_inline_o2lg42AsMx1tj1mj6_1280

foto: TEDx

Cítime, že táto námaha má pre našu kra­jinu zmy­sel. Vo ves­míre má Slo­ven­sko totiž bohaté skú­se­nosti, a ako jedna z mála kra­jín sveta aj vlast­ného koz­mo­nauta. Sme roz­hod­nutí stoj čo stoj pri­viesť Slo­ven­sko do ESA a pri­niesť tak pre našich štu­den­tov, ved­cov i pod­ni­ka­te­ľov nové prí­le­ži­tosti. Výskum ves­míru a vývoj koz­mic­kých tech­no­ló­gií je totiž novým, tzv. emer­gent­ným hos­po­dár­skym sek­to­rom a sme pre­sved­čení, že Slo­ven­sko na to má! Má na to ľudí, tech­nickú infra­štruk­túru aj skú­se­nosti. Slo­ven­sko jed­no­du­cho patrí do ESA.

Cho­díme za kaž­dým, kto by nám mohol byť naklo­nený. Orga­ni­zu­jeme pred­náškysemi­náre, stre­tá­vame sa s fir­mami, cho­díme na školy. Učíme sa, ako to robia v oko­li­tých kra­ji­nách – v Čechách, v Poľ­sku i Maďar­sku, ktoré s ESA spo­lu­pra­cujú už dlhé roky. Postupne sa pri­dá­vajú ďalší pod­po­ro­va­te­lia a člen­ská základňa sa roz­rastá. Je nás už viac než päť­de­siat.

Aby však nezos­tá­valo len pri rečiach, okrem osvety a popu­la­ri­zá­cie sme začali do ves­míru lie­tať aj na vlast­ných zaria­de­niach. Pravda, najprv len do stra­to­sféry – na mete­oro­logc­kých baló­noch zná­mych ako JULO (nazva­ných po Júliu­sovi Satin­skom). Tieto stra­tos­fe­rické balóny nás naučili mnohé zruč­nosti z oblasti rádi­ovej tech­niky, elek­tro­tech­niky, mete­oro­ló­gie a tiež z oblasti legis­la­tív­nej regu­lá­cie leto­vej pre­vádzky v SR :-)

Prvá slo­ven­ská dru­žica skCUBE

Je rok 2011 a na ceste do ves­míru robíme ďalší vážny krok: štar­tu­jeme pro­jekt prvej slo­ven­skej dru­žice skCUBE. Chceme do ves­míru naozaj letieť – a naj­lep­šie rovno s vlast­nou dru­ži­cou! Vieme totiž, že hoci sa slo­ven­skí odbor­níci v minu­losti podie­ľali na kon­štru­ovaní súčastí čes­ko­slo­ven­ských resp. zahra­nič­ných dru­žíc, od zís­ka­nia samos­tat­nosti v roku 1993 naša kra­jina zatiaľ nevy­pus­tila na obežnú dráhu teleso, ktoré by bolo kom­pletne navr­hnuté, skon­štru­ované a ria­dené z úze­mia Slo­ven­skej repub­liky.

tumblr_inline_o2lg4mfHOA1tj1mj6_1280

foto: SOSA

Je to tiež skvelý spô­sob, ako Slo­vá­kom znova pri­po­me­núť, že ves­mírny výskum na Slo­ven­sku nie je žiadne sci-fi. Okrem toho veríme, že pro­jekt bude moti­vo­vať mlá­dež, aby štu­do­vala aj náročne prí­ro­do­vedné a tech­nické pred­mety. Celý prí­beh prvej slo­ven­skej dru­žice je na samos­tatnú knihu, ale zatiaľ si môžete pre­čí­tať aspoň jej blog.

Slo­ven­sko vstu­puje do ESA

Náš cieľ a obrov­ská prí­le­ži­tosť pre kra­jinu — vstup do ESA, teda ohromný pries­tor pre roz­voj vedo­most­nej eko­no­miky, sa poda­rilo zavŕ­šiť vo feb­ru­ári 2015, keď Národná rada SR rati­fi­ko­vala medzi­ná­rodnú zmluvu o pri­stu­pu­jú­com štáte do ESA. Veľ­kou satis­fak­ciou za našu prácu bolo, že sme sa na roz­ho­du­jú­com hla­so­vaní mohli zúčast­niť osobne, pri­čom pred­seda NR SR pred všet­kými poslan­cami zdô­raz­nil, že to boli aj naše výsledky, ktoré ho pre­sved­čili o zmys­lu­pl­nosti člen­stva Slo­ven­skej repub­liky v ESA. Ešte väč­šiu radosť sme mali z toho, že návrh pre­šiel tak­mer jed­no­my­seľne. Tento výsle­dok oce­nili aj mnohé slo­ven­ské osob­nosti.

SOSA sa roz­rá­stla

V našom prí­behu sa opäť uká­zalo, že trpez­li­vosť ruže pri­náša. A tie ruže sú naši čle­no­via, kto­rých máme k dneš­nému dňu viac než 80. Sú to čle­no­via s exper­tí­zou v rôz­nych oblas­tiach: máme astro­fy­zi­kov, rádi­oama­té­rov, astro­bi­oló­gov, exper­tov v oblasti ves­mír­neho práva, elek­tro­tech­ni­kov a inži­nie­rov, …. a spolu tvo­ríme jeden kom­plexný tím. Väč­šina čle­nov je u nás na dob­ro­voľ­níc­kej báze, ale máme už aj pro­fe­si­onál­nych zamest­nan­cov a roz­bie­hame pro­jekty, ktoré môžu vytvá­rať pra­covné pozí­cie aj pre ďal­ších. Ideme trpez­livo, krok za kro­kom a sna­žíme sa využiť každú prí­le­ži­tosť a každé par­tner­stvo.

tumblr_inline_o2lg4xfpsb1tj1mj6_1280

foto: SOSA

Čo chceme pre ďalší roz­voj slo­ven­ských ves­mír­nych akti­vít robiť?

Veríme, že doká­žeme našej kra­jine naďa­lej pomá­hať stať sa úspeš­nou v oblasti výskumu ves­míru a vývoja koz­mic­kých akti­vít. Chceme uro­biť všetko preto, aby bol zo strany slo­ven­ských výskum­ných a vývo­jo­vých orga­ni­zá­cií veľký záu­jem o pro­jekty ESA PECS a aby sa Slo­ven­ský prís­pe­vok do tohto prog­ramu naplno využil. Chceme tiež naďa­lej popu­la­ri­zo­vať mož­nosti, ktoré pri­náša ESA fir­mám, štu­den­tom, uni­ver­zi­tám a výskum­ným ústa­vom, chceme pod­ne­co­vať vedecko-tech­nickú spo­lu­prácu v tejto oblasti so zahra­ni­čím. Našou víziou je plné člen­stvo SR v ESA po roku 2020. To však pred­po­kladá kva­litnú vedeckú infra­štruk­túru, skú­se­nosť mno­hých slo­ven­ských výskum­ných orga­ni­zá­cií s koz­mic­kými pro­jek­tami a ich pri­pra­ve­nosť podá­vať kva­litné pro­jekty zau­jí­mave pre ESA a to v objeme nie­koľ­kých mili­ó­nov Eur ročne – čo je už samo o sebe pre našu kra­jinu naozaj veľ­kou výzvou.

Zdroj: kozmonautika.tumblr.com

Pridať komentár (0)