Naša ces­ta do ves­mí­ru ale­bo ako si spl­niť aj veľ­mi veľ­ké sny

Sebastian Mach / 11. marca 2016 / Zo Slovenska

Pred­sta­vo­va­li ste si v det­stve, že bude­te koz­mo­nau­tom? Túži­li ste spoz­ná­vať nové sve­ty, cíti­li ste vola­nie dob­ro­druž­stva z obja­vo­va­nia nezná­me­ho? Žas­li ste nie­ke­dy pri pohľa­de cez ďale­ko­hľad nad krá­ter­mi na Mesia­ci, Satur­no­vým prs­ten­com, či mrak­mi na Jupi­te­ri?

My áno.

Potom skon­čí­te vyso­kú ško­lu a začne­te si reál­ne hľa­dať prá­cu. Stá­le sa však nech­ce­te vzdať svoj­ho sna. Začne­te reál­ne zis­ťo­vať, ako môže­te pra­co­vať v spa­ce-bus­si­ness. Dostať sa do NASA je veľ­ký cieľ. Ale aj Euró­pa má svo­ju „NASA“ – Európ­sku ves­mír­nu agen­tú­ru ESA. Začne­te teda pod­rob­ne skú­mať ich web. Hľa­dá­te mož­nos­ti zamest­na­nia, či aspoň stáž pre absol­ven­tov. A zra­zu nara­zí­te: „pra­co­vať v ESA môžu iba obča­nia člen­ských kra­jín ESA“. Na vaše poľu­to­va­nie zis­tí­te, že Slo­ven­sko žiaľ člen­ským štá­tom nie je. Dokon­ca ako jed­na z posled­ných kra­jín v EÚ.

Píše sa rok 2006 a pred Vami sto­jí neľah­ká úlo­ha. Zis­tiť, ako doviesť svo­ju kra­ji­nu do ESA.

Kaž­dá dlhá ces­ta začí­na prvým kro­kom

Najprv začne­te písať emai­ly na minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí, tam vás odká­žu do Bru­se­lu, na minis­ter­stvo škols­tva, kon­tak­tu­je­te ved­cov… a vša­de dostá­va­te rov­na­kú odpo­veď: na člen­stvo v ESA nie sú penia­ze.

tumblr_inline_o2lg3infiG1tj1mj6_1280

foto: SOSA

Keď o tom roz­prá­va­te svo­jim zná­mym, zdá sa im myš­lien­ka, aby Slo­ven­sko inves­to­va­lo do výsku­mu ves­mí­ru, priam smieš­na: „U nás pred­sa nie je ani na dôchod­ky, kde­že ešte na rake­ty“!

A vte­dy vám to doj­de: Slo­vá­ci nie sú v ESA pre­to, lebo ako národ nevi­dia v inves­to­va­ní do výsku­mu ves­mí­ru zmy­sel! Hoci ved­ci by pri­ro­dze­ne nové inves­tí­cie do vedy pri­ví­ta­li, bež­ní ľudia, poťaž­mo novi­ná­ri a nako­niec ani poli­ti­ci v tom jed­no­du­cho nevi­dia zmy­sel. Sú tu pred­sa aj iné prob­lé­my…

Krok čís­lo jed­na je Vám pre­to jas­ný: osve­ta. Popu­la­ri­zo­vať výskum ves­mí­ru na Slo­ven­sku, vysvet­ľo­vať novi­ná­rom, poli­ti­kom ale aj bež­ným ľuďom, pre­čo je dob­ré aby Slo­ven­sko vstú­pi­lo do ESA.

Postup­ne tak stre­tá­va­te ľudí podob­ných ako ste vy. S túž­bou „robiť ves­mír“ – na Slo­ven­sku, nie v zahra­ni­čí. Roz­hod­ne­te sa pre­to zalo­žiť spo­lu pre ten­to cieľ orga­ni­zá­ciu. Slo­ven­skú orga­ni­zá­ciu pre ves­mír­ne akti­vi­ty. Ste pia­ti a píše sa rok 2009.

Mrav­čia prá­ca

Ako prvé sme zfor­mu­lo­va­li neprie­strel­né argu­men­tá­rium. Súbor dôvo­dov, kto­ré potom omie­ľa­me na kaž­dom stret­nu­tí. Na pred­náš­kach, v médiách, so štu­dent­mi, občas sa pri­tra­fí pred­sta­viť myš­lien­ku vstu­pu SR do ESA aj neja­ké­mu poli­ti­ko­vi. Kon­tak­tu­je­te minis­tra škols­tva za mini­strom škols­tva. Tí sa však bohu­žiaľ pri moci strie­da­jú rých­lej­šie než koz­mo­nau­ti na ISS. Tak­že to začne­me vysvet­ľo­vať naozaj všet­kým. Mod­rým, čer­ve­ným, a aj všet­kým ostat­ným. Raz to pred­sa vyjsť musí!

tumblr_inline_o2lg42AsMx1tj1mj6_1280

foto: TEDx

Cíti­me, že táto náma­ha má pre našu kra­ji­nu zmy­sel. Vo ves­mí­re má Slo­ven­sko totiž boha­té skú­se­nos­ti, a ako jed­na z mála kra­jín sve­ta aj vlast­né­ho koz­mo­nau­ta. Sme roz­hod­nu­tí stoj čo stoj pri­viesť Slo­ven­sko do ESA a pri­niesť tak pre našich štu­den­tov, ved­cov i pod­ni­ka­te­ľov nové prí­le­ži­tos­ti. Výskum ves­mí­ru a vývoj koz­mic­kých tech­no­ló­gií je totiž novým, tzv. emer­gent­ným hos­po­dár­skym sek­to­rom a sme pre­sved­če­ní, že Slo­ven­sko na to má! Má na to ľudí, tech­nic­kú infra­štruk­tú­ru aj skú­se­nos­ti. Slo­ven­sko jed­no­du­cho pat­rí do ESA.

Cho­dí­me za kaž­dým, kto by nám mohol byť naklo­ne­ný. Orga­ni­zu­je­me pred­náš­kysemi­ná­re, stre­tá­va­me sa s fir­ma­mi, cho­dí­me na ško­ly. Učí­me sa, ako to robia v oko­li­tých kra­ji­nách – v Čechách, v Poľ­sku i Maďar­sku, kto­ré s ESA spo­lu­pra­cu­jú už dlhé roky. Postup­ne sa pri­dá­va­jú ďal­ší pod­po­ro­va­te­lia a člen­ská základ­ňa sa roz­ras­tá. Je nás už viac než päť­de­siat.

Aby však nezos­tá­va­lo len pri rečiach, okrem osve­ty a popu­la­ri­zá­cie sme zača­li do ves­mí­ru lie­tať aj na vlast­ných zaria­de­niach. Prav­da, najprv len do stra­to­sfé­ry – na mete­oro­logc­kých baló­noch zná­mych ako JULO (nazva­ných po Júliu­so­vi Satin­skom). Tie­to stra­tos­fe­ric­ké baló­ny nás nauči­li mno­hé zruč­nos­ti z oblas­ti rádi­ovej tech­ni­ky, elek­tro­tech­ni­ky, mete­oro­ló­gie a tiež z oblas­ti legis­la­tív­nej regu­lá­cie leto­vej pre­vádz­ky v SR :-)

Prvá slo­ven­ská dru­ži­ca skCU­BE

Je rok 2011 a na ces­te do ves­mí­ru robí­me ďal­ší váž­ny krok: štar­tu­je­me pro­jekt prvej slo­ven­skej dru­ži­ce skCU­BE. Chce­me do ves­mí­ru naozaj letieť – a naj­lep­šie rov­no s vlast­nou dru­ži­cou! Vie­me totiž, že hoci sa slo­ven­skí odbor­ní­ci v minu­los­ti podie­ľa­li na kon­štru­ova­ní súčas­tí čes­ko­slo­ven­ských resp. zahra­nič­ných dru­žíc, od zís­ka­nia samos­tat­nos­ti v roku 1993 naša kra­ji­na zatiaľ nevy­pus­ti­la na obež­nú drá­hu tele­so, kto­ré by bolo kom­plet­ne navr­hnu­té, skon­štru­ova­né a ria­de­né z úze­mia Slo­ven­skej repub­li­ky.

tumblr_inline_o2lg4mfHOA1tj1mj6_1280

foto: SOSA

Je to tiež skve­lý spô­sob, ako Slo­vá­kom zno­va pri­po­me­núť, že ves­mír­ny výskum na Slo­ven­sku nie je žiad­ne sci-fi. Okrem toho verí­me, že pro­jekt bude moti­vo­vať mlá­dež, aby štu­do­va­la aj nároč­ne prí­ro­do­ved­né a tech­nic­ké pred­me­ty. Celý prí­beh prvej slo­ven­skej dru­ži­ce je na samos­tat­nú kni­hu, ale zatiaľ si môže­te pre­čí­tať aspoň jej blog.

Slo­ven­sko vstu­pu­je do ESA

Náš cieľ a obrov­ská prí­le­ži­tosť pre kra­ji­nu — vstup do ESA, teda ohrom­ný pries­tor pre roz­voj vedo­most­nej eko­no­mi­ky, sa poda­ri­lo zavŕ­šiť vo feb­ru­ári 2015, keď Národ­ná rada SR rati­fi­ko­va­la medzi­ná­rod­nú zmlu­vu o pri­stu­pu­jú­com štá­te do ESA. Veľ­kou satis­fak­ci­ou za našu prá­cu bolo, že sme sa na roz­ho­du­jú­com hla­so­va­ní moh­li zúčast­niť osob­ne, pri­čom pred­se­da NR SR pred všet­ký­mi poslan­ca­mi zdô­raz­nil, že to boli aj naše výsled­ky, kto­ré ho pre­sved­či­li o zmys­lu­pl­nos­ti člen­stva Slo­ven­skej repub­li­ky v ESA. Ešte väč­šiu radosť sme mali z toho, že návrh pre­šiel tak­mer jed­no­my­seľ­ne. Ten­to výsle­dok oce­ni­li aj mno­hé slo­ven­ské osob­nos­ti.

SOSA sa roz­rá­stla

V našom prí­be­hu sa opäť uká­za­lo, že trpez­li­vosť ruže pri­ná­ša. A tie ruže sú naši čle­no­via, kto­rých máme k dneš­né­mu dňu viac než 80. Sú to čle­no­via s exper­tí­zou v rôz­nych oblas­tiach: máme astro­fy­zi­kov, rádi­oama­té­rov, astro­bi­oló­gov, exper­tov v oblas­ti ves­mír­ne­ho prá­va, elek­tro­tech­ni­kov a inži­nie­rov, …. a spo­lu tvo­rí­me jeden kom­plex­ný tím. Väč­ši­na čle­nov je u nás na dob­ro­voľ­níc­kej báze, ale máme už aj pro­fe­si­onál­nych zamest­nan­cov a roz­bie­ha­me pro­jek­ty, kto­ré môžu vytvá­rať pra­cov­né pozí­cie aj pre ďal­ších. Ide­me trpez­li­vo, krok za kro­kom a sna­ží­me sa využiť kaž­dú prí­le­ži­tosť a kaž­dé par­tner­stvo.

tumblr_inline_o2lg4xfpsb1tj1mj6_1280

foto: SOSA

Čo chce­me pre ďal­ší roz­voj slo­ven­ských ves­mír­nych akti­vít robiť?

Verí­me, že doká­že­me našej kra­ji­ne naďa­lej pomá­hať stať sa úspeš­nou v oblas­ti výsku­mu ves­mí­ru a vývo­ja koz­mic­kých akti­vít. Chce­me uro­biť všet­ko pre­to, aby bol zo stra­ny slo­ven­ských výskum­ných a vývo­jo­vých orga­ni­zá­cií veľ­ký záu­jem o pro­jek­ty ESA PECS a aby sa Slo­ven­ský prís­pe­vok do toh­to prog­ra­mu napl­no využil. Chce­me tiež naďa­lej popu­la­ri­zo­vať mož­nos­ti, kto­ré pri­ná­ša ESA fir­mám, štu­den­tom, uni­ver­zi­tám a výskum­ným ústa­vom, chce­me pod­ne­co­vať vedec­ko-tech­nic­kú spo­lu­prá­cu v tej­to oblas­ti so zahra­ni­čím. Našou vízi­ou je plné člen­stvo SR v ESA po roku 2020. To však pred­po­kla­dá kva­lit­nú vedec­kú infra­štruk­tú­ru, skú­se­nosť mno­hých slo­ven­ských výskum­ných orga­ni­zá­cií s koz­mic­ký­mi pro­jek­ta­mi a ich pri­pra­ve­nosť podá­vať kva­lit­né pro­jek­ty zau­jí­ma­ve pre ESA a to v obje­me nie­koľ­kých mili­ó­nov Eur roč­ne – čo je už samo o sebe pre našu kra­ji­nu naozaj veľ­kou výzvou.

Zdroj: kozmonautika.tumblr.com

Pridať komentár (0)