Návod: Ako na svo­jom iPhone 6/6s zís­kať svie­tiace logo

Marián Novikmec, thinkapple.sk / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Sta­vím sa, že väč­šina pou­ží­va­te­ľov miluje, keď sa na ich Mac­Bo­oku Air alebo Pro po otvo­rení rozs­vieti nahryz­nuté jabĺčko. Za pred­po­kladu, že by túto vychy­távku zaiste oce­nilo aj mnoho maji­te­ľov iPhone 6, 6 Plus, 6s alebo 6s Plus, pred­sta­vila spo­loč­nosť The Unlockr špe­ciálny kit, vďaka kto­rému svie­tiace logo sku­točne zís­kaš.

Za celý kit zapla­tíš 35 dolá­rov, res­pek­tíve 38 dolá­rov za kit pre ver­ziu Plus. LED žia­rovka berie napá­ja­nie z pod­svie­te­nia disp­leja. Vďaka tomu má (aspoň podľa výrobcu) nie­len nulovú spot­rebu, ale naviac svoju inten­zitu mení podľa nasta­ve­ného jasu a fun­guje iba vtedy, keď je disp­lej zapnutý.

Celý pro­ces je odpo­rú­čaný iba pre skú­se­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, ktorí už majú nejaké to rozo­be­ra­nie za sebou. Výrobca navyše upo­zor­ňuje, že týmto pro­ce­som môžete prísť (čítaj “prí­deš”) o záruku na svo­jom tele­fóne. Je však, podľa nás, iba otáz­kou času, kedy začnú po eBayi kolo­vať takto upra­vené iPhony.

Ak by si mal záu­jem, spo­mí­naný kit si môžeše zakú­piť na stránke výrobcu. Ver­zia pre iPhone 6 je dostupná ihneď, ver­ziu pre naj­novší iPhone si môžeš pre­dob­jed­nať. Prísť by mala o pár týž­dňov.

Nako­niec ti ponú­kame video, ktoré zve­rej­nil samotný pre­dajca tohto kitu. Popi­suje v ňom celý postup. Tak čo, plá­nu­ješ si takto vylep­šiť svoj iPhone? Ak áno, budeme radi, ak sa s nami pode­líš o svoje skú­se­nosti.

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)