Návod: Ako na svo­jom iPho­ne 6/6s zís­kať svie­tia­ce logo

Marián Novikmec, thinkapple.sk / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Sta­vím sa, že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov milu­je, keď sa na ich Mac­Bo­oku Air ale­bo Pro po otvo­re­ní rozs­vie­ti nahryz­nu­té jabĺč­ko. Za pred­po­kla­du, že by túto vychy­táv­ku zais­te oce­ni­lo aj mno­ho maji­te­ľov iPho­ne 6, 6 Plus, 6s ale­bo 6s Plus, pred­sta­vi­la spo­loč­nosť The Unlockr špe­ciál­ny kit, vďa­ka kto­ré­mu svie­tia­ce logo sku­toč­ne zís­kaš.

Za celý kit zapla­tíš 35 dolá­rov, res­pek­tí­ve 38 dolá­rov za kit pre ver­ziu Plus. LED žia­rov­ka berie napá­ja­nie z pod­svie­te­nia disp­le­ja. Vďa­ka tomu má (aspoň pod­ľa výrob­cu) nie­len nulo­vú spot­re­bu, ale naviac svo­ju inten­zi­tu mení pod­ľa nasta­ve­né­ho jasu a fun­gu­je iba vte­dy, keď je disp­lej zapnu­tý.

Celý pro­ces je odpo­rú­ča­ný iba pre skú­se­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rí už majú neja­ké to rozo­be­ra­nie za sebou. Výrob­ca navy­še upo­zor­ňu­je, že tým­to pro­ce­som môže­te prí­sť (čítaj “prí­deš”) o záru­ku na svo­jom tele­fó­ne. Je však, pod­ľa nás, iba otáz­kou času, kedy začnú po eBa­yi kolo­vať tak­to upra­ve­né iPho­ny.

Ak by si mal záu­jem, spo­mí­na­ný kit si môže­še zakú­piť na strán­ke výrob­cu. Ver­zia pre iPho­ne 6 je dostup­ná ihneď, ver­ziu pre naj­nov­ší iPho­ne si môžeš pre­dob­jed­nať. Prí­sť by mala o pár týž­dňov.

Nako­niec ti ponú­ka­me video, kto­ré zve­rej­nil samot­ný pre­daj­ca toh­to kitu. Popi­su­je v ňom celý postup. Tak čo, plá­nu­ješ si tak­to vylep­šiť svoj iPho­ne? Ak áno, bude­me radi, ak sa s nami pode­líš o svo­je skú­se­nos­ti.

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)