Návyk, ktorý by mal poznať každý, ale prak­ti­zujú ho len 2% ľudí

Dárius Polák / 28. marca 2016 / Tools a produktivita

Väč­šina ľudí žije reak­tívne. Robia si svoju prácu, pokiaľ ich nie­kto nevy­ruší a následne rea­gujú na potreby dru­hých. Toto sa deje aj u nich doma. Je to naj­ľahší spô­sob ako mať svoj život roz­to­čený na nie­koľko mesia­cov, ba dokonca i rokov do samot­ného konca.

Pozri sa do kalen­dára svojho i svo­jich zná­mych a náj­deš v ňom zazna­čené kla­sické uda­losti ako stret­nu­tia s tímom, stra­te­gické stret­nu­tia 1 na 1, obedy atď.. Podobne náj­deš i osobné uda­losti typu rodinná večera, fut­ba­lový zápas, naro­de­niny a podobne.

Čo však nenáj­deš v 98 % kalen­dá­rov?

Osob­nosti ako Richard Bran­son, Roger Fede­rer, Oprah Win­frey či Tony Rob­bins majú vyhra­dený čas výlučne na roz­mýš­ľa­nie. Jedno, dvoj, dokonca troj­ho­di­nové bloky bez agendy. Žiadne doda­točné stret­nu­tia. Nič. Skrátka, čas na roz­mýš­ľa­nie.

14-things-successful-people-do-before-breakfast

Čas je to naj­viac čo máme. A to, ako trá­viš svoj čas ovplyv­ňuje každú oblasť tvojho života. Chceš byť viac fit? Venuj viac času správ­nemu stra­vo­va­niu. Chceš byť lep­ším par­tne­rom ? Venuj viac času počú­va­niu, poro­zu­me­niu a pocho­pe­niu.

Ako však zis­tíš, či venu­ješ svoj čas tej správ­nej veci? Uhá­dol si, musíš poroz­mýš­ľať o svo­jich cie­ľoch a motí­voch. Je správne pora­diť sa o tom so svo­jimi blíz­kymi, no sku­točne potre­bu­ješ strá­viť čas sám so sebou, vylo­žiť všetky karty na stôl a roz­mýš­ľať nad tým, čo fun­guje a čo nie.

O čom 2% ľudí roz­mýšľa ?

  • Ako sú na tom moje vzťahy s dôle­ži­tými ľuďmi?
  • V kto­rých cie­ľoch nero­bím pokrok? A prečo?
  • Čo príde v živote najb­liž­šie na čo sa musím pri­pra­viť?
  • Čo by som mal spra­viť inak?
  • Ktorý nový skill sa potre­bu­jem začať učiť? A prečo?
  • Som šťastný? Ak nie, prečo?
  • Ako môžem za jeden týž­deň zvlád­nuť viac?
  • Mal by som si zobrať voľno?
  • Pra­cu­jem dosť tvrdo?
man-505353_1280

Som si na betón istý, že nad týmito otáz­kami uva­žu­ješ. Slo­váci sú vše­obecne upo­náh­ľaný národ. Nahá­ňame sa za mate­riál­nymi vecami, pri­čom často zabú­dame na svo­jich blíz­kych a pre­dov­šet­kým na svoje zdra­vie. Na to aby sme sa stali číslo 1 vo svo­jom fachu, nemu­síme svoj niche vkla­dať na prvé miesto svo­jich pri­orít. Namiesto desia­tich alebo dvad­sia­tich minút roz­mýš­ľa­nia o tom či robíš vo svo­jom živote to, čo je správne, v čase keď si ner­vózny a pochy­bu­ješ keď sa ti nedarí, by si si mal dopriať hodinu až dve solíd­neho roz­mýš­ľa­nia na tichom mieste, opa­ko­vane týž­deň čo týž­deň.

Koľko tohoto času si dopriať týž­denne a v ktoré dni? Odpo­vede zís­kaš na základe svo­jej práce, mne naj­viac vyho­vuje nedeľa do obeda od 10:00 do 12:00. Jed­no­du­cho som si do svojho time-mana­ge­mentu zazna­čil kolónku „čas na roz­mýš­ľa­nie“.

Je to jed­no­du­chá vec, ktorá ti zmení život, pokiaľ ju budeš vyko­ná­vať pra­vi­delne. Vyskú­šaj a nes­kla­meš sa.

1

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Tas­ton(CC licen­cia)

Pridať komentár (0)