Nebo­juj s prok­ras­ti­ná­ci­ou – využi ju vo svoj pros­pech

Henrieta Balázsová / 16. októbra 2016 / Lifehacking

Exis­tu­je množ­stvo kníh a člán­kov o tom, ako pora­ziť prok­ras­ti­ná­ciu a raz a navž­dy sa jej zba­viť. Pre­čo to však robiť, keď ju môžeš využiť vo svoj pros­pech?

Nakop­nu­tie stra­te­nej ener­gie

Naša ener­gia je obme­dze­ným zdro­jom. Kaž­dá úlo­ha nám z toh­to zdro­ja istú časť odčer­pá. Ak je už zdroj pri­ma­lý a ty musíš čeliť časo­vo ale­bo psy­chic­ky nároč­ným úlo­hám, či čin­nos­tiam, o kto­ré naozaj nemáš záu­jem, pri­chá­dza prok­ras­ti­ná­cia. Počas toho, ako s nie­kým trá­viš pek­né chví­le, však vidíš blí­žia­ce sa ter­mí­ny. Tie v tebe gene­ru­jú strach, stres a úzkosť. Čo sa sta­ne? Tie­to poci­ty začnú v dre­ni tvo­jich nadob­li­čiek pro­du­ko­vať hor­món a neuro­trans­mi­ter adre­na­lín. Ten v kom­bi­ná­cii s pocit­mi úzkos­ti dopl­ní tvo­ju nádrž ener­gie a ty tak môžeš svo­ju prá­cu dotiah­nuť do kon­ca.

20160429151759-exhausted-man-procrastination

Zdroj: entrepreneur.com

Sústre­díš sa len na dôle­ži­té veci

Pokiaľ máš na dokon­če­nie úlo­hy dosta­tok času, vieš, ako ľah­ko sa tvo­ja pozor­nosť nechá odpú­tať. S pre­hľa­dom sa pop­ri prá­ci venu­ješ desiat­kam ďal­ších čin­nos­tí – kon­tro­lu­ješ sociál­ne médiá, poze­ráš TV, hráš hry, odpo­ve­dáš na e-mai­ly… Úlo­hu síce mož­no dokon­číš, ale neve­nu­ješ jej 100%-nú pozor­nosť. Čo sa ale sta­ne v prí­pa­de, ak ter­mín už horí? Na nič z meno­va­ných čin­nos­tí, kto­ré ťa okrá­da­jú o pozor­nosť pozor­nosť už nemáš čas a napl­no sa venu­ješ len vyrie­še­niu danej úlo­hy. Tvo­je plné sústre­de­nie ti môže pomôcť vidieť aj tie súvis­los­ti, kto­ré by si inak mož­no nevši­mol. V koneč­nom dôsled­ku tak budú tvo­je výsled­ky ešte lep­šie.

Obja­víš čaro dele­go­va­nia úloh

Ak už naozaj nestí­haš, začneš sa obze­rať po spô­so­be, kto­rý by ti túto situ­áciu pomo­hol vyrie­šiť. Vyni­ka­jú­cim a v zahra­ni­čí už veľ­mi obľú­be­ným a využí­va­ným spô­so­bom je dele­go­va­nie úloh na vir­tu­ál­nych asis­ten­tov. Je na tebe, či si náj­deš vir­tu­ál­ne­ho asis­ten­ta zo Slo­ven­ska, z Čes­ka, ale­bo či to risk­neš a vyskú­šaš nie­ko­ho z roz­ší­re­nej sie­te napr. v Indii. Vir­tu­ál­ni asis­ten­ti ponú­ka­jú svo­je služ­by už od cca 4€ na hodi­nu a pomô­žu ti napr. pri spra­co­vá­va­ní repor­tov, písa­ní prác, či pre­kla­doch.

va-banner-compressor

Zdroj: ontraport.com

Zlep­šíš si svo­ju rov­no­vá­hu medzi pra­cov­ným a súkrom­ným živo­tom

Aj keď máš pra­ce vyše hla­vy, dopraj si krát­ke cvi­če­nie, pre­chádz­ku, spá­nok, čas s rodi­nou, či neplá­no­va­ný výlet. Všet­ky tie­to akti­vi­ty pris­pe­jú k zlep­še­niu tvoj­ho fyzic­ké­ho, i psy­chic­ké­ho zdra­via. A keď si zdrav­ší, samoz­rej­me máš viac ener­gie na vyko­ná­va­nie nároč­ných pra­cov­ných úloh.

Úlo­hy vyrie­šiš ove­ľa rých­lej­šie

Urči­te už veľ­mi dob­re vieš, ako rých­lo vieš pra­co­vať, keď sa pre­pneš do svoj­ho „tur­bo módu“. To ale nej­de, pokiaľ máš na úlo­hu ešte dosta­tok času. Keď sa však čas extrém­ne krá­ti, mno­ho­krát si schop­ný (pri­naj­hor­šom) za 2 dni spra­viť nie­čo, na čo si mal 2 týžd­ne. Je to skve­lé, pre­to­že nabu­dú­ce už budeš vedieť, za koľ­ko si túto úlo­hu schop­ný vyrie­šiť. Tiež k nej nabu­dú­ce budeš pri­stu­po­vať s men­ším odpo­rom, nakoľ­ko už budeš vedieť, že ti neuk­ro­jí až toľ­ko času.

handsome hipster modern man designer working home using laptop at home

Zdroj: makemoneyinlife.com

Máš dosta­tok času na pre­mýš­ľa­nie

Pove­dal si si už nie­ke­dy: „Keby som to vedel skôr…“? Mno­ho­krát sa totiž ešte doda­toč­ne môže obja­viť infor­má­cia, kvô­li kto­rej by si sa roz­ho­dol inak. Prij­mi pre­to pomoc­nú ruku prok­ras­ti­ná­cie, kto­rá ti pri tom­to prob­lé­me dodá­va dosta­tok času na pre­mys­le­nie. Dob­re zvá­že­né roz­hod­nu­tie je vždy lep­šie, ako unáh­le­né roz­hod­nu­tie.

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Paper­Cards.com

Pridať komentár (0)