Nemecko bude pod­po­ro­vať pre­daj elek­tro­mo­bi­lov bonu­som až 5000 eur

Dárius Polák / 29. februára 2016 / Zaujímavosti

Nemeckí nad­šenci jasajú od radosti. Palec hore pre vládu.

Od 1. júla začne nemecká vláda pod­po­ro­vať nákupy elek­tro­mo­bi­lov sumou vo výške 5000 eur. Túto sumu schvá­lilo minis­ter­stvo hos­po­dár­stva, život­ného pro­stre­dia a dopravy pod náz­vom bonus za ochranu život­ného pro­stre­dia.

Tento bonus sa však bude zni­žo­vať o 500 eur medzi­ročne. Náklady sa za päť rokov vyšpl­hajú na 1,3 miliardy eur. Samotní výrob­co­via elek­tro­mo­bi­lov sa budú podie­ľať na 40%. Minis­ter­stvo finan­cií tak vyjde zvy­šo­va­nie pre­daja elek­tro­mo­bi­lov do roku 2020 okolo 800 mili­ó­nov eur. Ďal­šie náklady pri­padnú na vybu­do­va­nie 15 000 nabí­ja­cích sta­níc a sub­ven­cií na výskum baté­rii.

Je veľmi pekné vidieť, že Nemecko sa snaží vyjsť v ústrety novému trendu. Elek­tro­mo­bily sú skrátka budúc­nosť a jed­ného dňa nahra­dia kla­sické ben­zí­ňáky a naf­ťáky. Bude zau­jí­mavé sle­do­vať, ako to bude u nás. S novými a novými modelmi sa bude počet nabí­ja­cích sta­níc roz­ši­ro­vať a tým pádom bude oveľa nižší počet vecí, ktoré by nás obme­dzo­vali vo vlast­není elek­tro­mo­bilu.

Ja som roz­hod­nutý. Tesla Model III, si moja ;)

raa

zdroj: wikipedia.org

Zdroj: TASR, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gtspirits.com

Pridať komentár (0)