Nepo­ze­raj sa dolu! Naj­dl­h­ší a naj­vyš­ší skle­ne­ný most na sve­te

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 7. júna 2016 / Tech a inovácie

Čína láme rekor­dy. Nie len, že je táto “atrak­cia” naj­vyš­ším a naj­dl­h­ším skle­ne­ným mos­tom, ale je prav­de­po­dob­ne aj jed­ným z naj­de­si­vej­ších mos­tov, aký­mi môže člo­vek prejsť. Vidieť nie­koľ­ko sto met­rov pod sebou vystra­ší i tých, čo sa výšok nebo­ja.

Pri­bliž­ne 430 met­rov dlhý Zhang­jia­jie Grand Cany­on Glass Brid­ge sa nachá­dza vo výš­ke 300 met­rov a zdo­bí národ­ný park Tian­mens­han. Jeho šír­ka je 6 met­rov a uniesť by mal pri­bliž­ne 800 ľudí.

foto: i.dailymail.co.uk

Auto­ri pro­jek­tu skon­štru­ova­li most tak, aby bol čo “naj­ne­vi­di­teľ­nej­ší” a, samoz­rej­me, čo naj­me­nej brá­nil skvost­né­mu výhľa­du na oko­li­tú prí­ro­du.

foto: i.dailymail.co.uk

foto: static4.techinsider.io

A výhľad nie je všet­ko, čo ten­to most ponú­ka. Milov­ní­ci adre­na­lí­no­vých akti­vít si tiež prí­du na svo­je. Okrem bun­gee jum­ping-u sa budú na mos­te nachá­dzať aj tri hoj­dač­ky, pri­čom “obria hoj­dač­ka” bude dlhá od 150 do 170 met­rov.

foto: assets.inhabitat.com

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: assets.inhabitat.com

Pridať komentár (0)