Nepo­ze­raj sa dolu! Naj­dl­hší a naj­vyšší skle­nený most na svete

Katarína Kereškéniová, vedelisteze.sk / 7. júna 2016 / Tech a inovácie

Čína láme rekordy. Nie len, že je táto “atrak­cia” naj­vyš­ším a naj­dl­h­ším skle­ne­ným mos­tom, ale je prav­de­po­dobne aj jed­ným z naj­de­si­vej­ších mos­tov, akými môže člo­vek prejsť. Vidieť nie­koľko sto met­rov pod sebou vystraší i tých, čo sa výšok neboja.

Pri­bližne 430 met­rov dlhý Zhang­jia­jie Grand Canyon Glass Bridge sa nachá­dza vo výške 300 met­rov a zdobí národný park Tian­mens­han. Jeho šírka je 6 met­rov a uniesť by mal pri­bližne 800 ľudí.

foto: i.dailymail.co.uk

Autori pro­jektu skon­štru­ovali most tak, aby bol čo “naj­ne­vi­di­teľ­nejší” a, samoz­rejme, čo naj­me­nej brá­nil skvost­nému výhľadu na oko­litú prí­rodu.

foto: i.dailymail.co.uk

foto: static4.techinsider.io

A výhľad nie je všetko, čo tento most ponúka. Milov­níci adre­na­lí­no­vých akti­vít si tiež prídu na svoje. Okrem bun­gee jum­ping-u sa budú na moste nachá­dzať aj tri hoj­dačky, pri­čom “obria hoj­dačka” bude dlhá od 150 do 170 met­rov.

foto: assets.inhabitat.com

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: assets.inhabitat.com

Pridať komentár (0)