Neulogy Ven­tu­res inves­tuje do Mul­tip­le­xDX – bio­tech spo­loč­nosti, ktorá bojuje proti rako­vine

Michal Sorkovský / 3. mája 2016 / Startupy

Neulogy Ven­tu­res roz­ši­ruje svoje port­fó­lio v med-tech oblasti a inves­tuje do spo­loč­nosti Mul­tip­le­xDX.

unnamed

Mul­tip­le­xDX je bio­tech spo­loč­nosť, ktorá vyvíja presné, špe­ci­fické, mera­teľné a dostupné diag­nos­tické testy s cie­ľom poskyt­núť účinnú liečbu nádo­rov a pre­ven­ciu voči rako­vine. Aby tohto bola spo­loč­nosť schopná, vyvíja firma novú vizu­ali­začnú tech­no­ló­giu, kom­bi­nu­júc prí­stup mole­ku­lár­nej bio­ló­gie a his­to­pa­to­lo­gické metódy. Táto tech­no­ló­gia by pri­tom mala pre­ko­nať limity exis­tu­jú­cich medi­cín­skych diag­nos­tic­kých postu­pov a zau­jať tak kľú­čovú pozí­ciu na rýchlo sa menia­com trhu.

Zakla­da­teľmi spo­loč­nosti Mul­tip­le­xDX sú Dr. Pavol Čekan a Dr. Vla­di­mír Wolf – obaja sú skú­sení vedci a záro­veň prie­kop­níci ino­va­tív­nych diag­nos­tic­kých metód pri liečbe rako­viny. Neulogy Ven­tu­res tak do svojho port­fó­lia zís­kalo firmu, ktorá môže doslova zme­niť his­tó­riu ľud­stva. „Tešíme sa, že môžeme pomôcť pri roz­ši­ro­vaní poľa diag­nos­tiky nádo­ro­vých ocho­rení,“ pove­dala o posled­nej inves­tí­cii spo­loč­nosti Micha­ela Jacová.

mdx1_0

Mul­tip­le­xDX ma momen­tálne základne v Koši­ciach a v Mary­lende, tak­tiež už svoje služby posky­tuje prvým kli­en­tom na európ­skom, ale aj ame­ric­kom trhu.

zdroj: neulogy.vc, zdroj foto­gra­fií: neulogy.vc

Pridať komentár (0)