Neulo­gy Ven­tu­res inves­tu­je do Mul­tip­le­xDX – bio­tech spo­loč­nos­ti, kto­rá boju­je pro­ti rako­vi­ne

Michal Sorkovský / 3. mája 2016 / Startupy

Neulo­gy Ven­tu­res roz­ši­ru­je svo­je port­fó­lio v med-tech oblas­ti a inves­tu­je do spo­loč­nos­ti Mul­tip­le­xDX.

unnamed

Mul­tip­le­xDX je bio­tech spo­loč­nosť, kto­rá vyví­ja pres­né, špe­ci­fic­ké, mera­teľ­né a dostup­né diag­nos­tic­ké tes­ty s cie­ľom poskyt­núť účin­nú lieč­bu nádo­rov a pre­ven­ciu voči rako­vi­ne. Aby toh­to bola spo­loč­nosť schop­ná, vyví­ja fir­ma novú vizu­ali­zač­nú tech­no­ló­giu, kom­bi­nu­júc prí­stup mole­ku­lár­nej bio­ló­gie a his­to­pa­to­lo­gic­ké metó­dy. Táto tech­no­ló­gia by pri­tom mala pre­ko­nať limi­ty exis­tu­jú­cich medi­cín­skych diag­nos­tic­kých postu­pov a zau­jať tak kľú­čo­vú pozí­ciu na rých­lo sa menia­com trhu.

Zakla­da­teľ­mi spo­loč­nos­ti Mul­tip­le­xDX sú Dr. Pavol Čekan a Dr. Vla­di­mír Wolf – oba­ja sú skú­se­ní ved­ci a záro­veň prie­kop­ní­ci ino­va­tív­nych diag­nos­tic­kých metód pri lieč­be rako­vi­ny. Neulo­gy Ven­tu­res tak do svoj­ho port­fó­lia zís­ka­lo fir­mu, kto­rá môže doslo­va zme­niť his­tó­riu ľud­stva. „Teší­me sa, že môže­me pomôcť pri roz­ši­ro­va­ní poľa diag­nos­ti­ky nádo­ro­vých ocho­re­ní,“ pove­da­la o posled­nej inves­tí­cii spo­loč­nos­ti Micha­e­la Jaco­vá.

mdx1_0

Mul­tip­le­xDX ma momen­tál­ne základ­ne v Koši­ciach a v Mary­len­de, tak­tiež už svo­je služ­by posky­tu­je prvým kli­en­tom na európ­skom, ale aj ame­ric­kom trhu.

zdroj: neulogy.vc, zdroj foto­gra­fií: neulogy.vc

Pridať komentár (0)