Nezmeš­kajte regis­trá­ciu do VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy!

Nikola Brehová / 24. októbra 2016 / Business

Už len do piatka 28. októbra máte mož­nosť pri­hlá­siť svoj zau­jí­mavý pod­ni­ka­teľ­ský nápad na www.podnikavezeny.sk a zabo­jo­vať o miesto v toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mii pre pod­ni­kavé ženy. Pre vybra­ných 20 účast­ní­čok je pri­pra­vený troj­dňový works­hop nabitý infor­má­ciami a atrak­tívne ceny.

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy je určená začí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým pomáha roz­ví­jať ich biz­nis. Prog­ram jej ôsmeho roč­níka ponúka zau­jí­mavé pred­nášky, pries­tor na dis­ku­siu, ako aj osobné kon­zul­tá­cie a najmä imple­men­tá­ciu zís­ka­ných poznat­kov. Pri­hlášky je možné zasie­lať elek­tro­nicky do 28.10.2016 na www.podnikavezeny.sk. Šancu absol­vo­vať troj­dňový works­hop, ktorý sa bude konať 10. – 12. novem­bra 2016 v Bra­ti­slave, získa 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Všetky účast­níčky si pod vede­ním skú­se­ných odbor­ní­kov vypra­cujú vlastný biz­nis plán a odborná porota z nich vybe­rie tri naj­lep­šie, ktoré zís­kajú hod­notné ceny. Ani uchá­dzačky, ktoré sa na works­hop neod­stanú, nemu­sia byť skla­mané, pre­tože akcia bude sprí­stup­nená online na face­bo­oko­vej stránke VÚB, odbor­nými radami sa teda môžu inšpi­ro­vať všetky záu­jem­kyne aj pod­ni­kaví muži.

obr-3

Cenné rady i atrak­tívne ceny

Víťazky works­hopu dostanú vede­nie VÚB Biz­nis účtu na 2 roky zadarmo a tiež finančnú čias­tku na roz­beh pod­ni­ka­nia. Autorka naj­lep­šieho biz­nis plánu si odne­sie 3000 eur, účast­níčka na 2. mieste 2000 eur a tre­tia 1000 eur. Pre víťazky sú pri­pra­vené aj ďal­šie odmeny. Naprí­klad člen­ské do Impact Hub inku­bá­tora pre zmys­lu­plné a ino­va­tívne pro­jekty v Bra­ti­slave, či ročný online prí­stup na por­tály celej sku­piny SME. S diag­nos­tiku svojho pod­ni­ka­teľ­ského nápadu im pomôže Juraj Kováč, zakla­da­teľ pro­jektu Roz­behni sa! A kari­érna porad­kyňa Ivana Bru­te­nič venuje víťaz­kám hodiny men­to­ring u v oblasti osob­nost­ného roz­voja.

V porote toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy zasadne známa ban­kárka Elena Kohú­ti­ková, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Janica Lacová z Jem Iné. Čestný hos­ťom bude Nicole Sinet, zakla­da­teľka fran­cúz­skej koz­me­tiky značky Alt­he­ag­rey. Svo­jimi zau­jí­ma­vými pod­ni­ka­teľ­skými prí­behmi a skú­se­nos­ťami určite inšpi­rujú všetky šikovné ženy.

Viac infor­má­cii na: www.podnikavezeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_banner

logo_1

Zdroj foto­gra­fií: vub.sk

Pridať komentár (0)