Nezmeš­kaj­te regis­trá­ciu do VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­ka­vé ženy!

Nikola Brehová / 24. októbra 2016 / Business

Už len do piat­ka 28. októb­ra máte mož­nosť pri­hlá­siť svoj zau­jí­ma­vý pod­ni­ka­teľ­ský nápad na www.podnikavezeny.sk a zabo­jo­vať o mies­to v toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mii pre pod­ni­ka­vé ženy. Pre vybra­ných 20 účast­ní­čok je pri­pra­ve­ný troj­dňo­vý works­hop nabi­tý infor­má­cia­mi a atrak­tív­ne ceny.

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­ka­vé ženy je urče­ná začí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým pomá­ha roz­ví­jať ich biz­nis. Prog­ram jej ôsme­ho roč­ní­ka ponú­ka zau­jí­ma­vé pred­náš­ky, pries­tor na dis­ku­siu, ako aj osob­né kon­zul­tá­cie a naj­mä imple­men­tá­ciu zís­ka­ných poznat­kov. Pri­hláš­ky je mož­né zasie­lať elek­tro­nic­ky do 28.10.2016 na www.podnikavezeny.sk. Šan­cu absol­vo­vať troj­dňo­vý works­hop, kto­rý sa bude konať 10. – 12. novem­bra 2016 v Bra­ti­sla­ve, zís­ka 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Všet­ky účast­níč­ky si pod vede­ním skú­se­ných odbor­ní­kov vypra­cu­jú vlast­ný biz­nis plán a odbor­ná poro­ta z nich vybe­rie tri naj­lep­šie, kto­ré zís­ka­jú hod­not­né ceny. Ani uchá­dzač­ky, kto­ré sa na works­hop neod­sta­nú, nemu­sia byť skla­ma­né, pre­to­že akcia bude sprí­stup­ne­ná onli­ne na face­bo­oko­vej strán­ke VÚB, odbor­ný­mi rada­mi sa teda môžu inšpi­ro­vať všet­ky záu­jem­ky­ne aj pod­ni­ka­ví muži.

obr-3

Cen­né rady i atrak­tív­ne ceny

Víťaz­ky works­ho­pu dosta­nú vede­nie VÚB Biz­nis účtu na 2 roky zadar­mo a tiež finanč­nú čias­t­ku na roz­beh pod­ni­ka­nia. Autor­ka naj­lep­šie­ho biz­nis plá­nu si odne­sie 3000 eur, účast­níč­ka na 2. mies­te 2000 eur a tre­tia 1000 eur. Pre víťaz­ky sú pri­pra­ve­né aj ďal­šie odme­ny. Naprí­klad člen­ské do Impact Hub inku­bá­to­ra pre zmys­lu­pl­né a ino­va­tív­ne pro­jek­ty v Bra­ti­sla­ve, či roč­ný onli­ne prí­stup na por­tá­ly celej sku­pi­ny SME. S diag­nos­ti­ku svoj­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho nápa­du im pomô­že Juraj Kováč, zakla­da­teľ pro­jek­tu Roz­beh­ni sa! A kari­ér­na porad­ky­ňa Iva­na Bru­te­nič venu­je víťaz­kám hodi­ny men­to­ring u v oblas­ti osob­nost­né­ho roz­vo­ja.

V poro­te toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­ka­vé ženy zasad­ne zná­ma ban­kár­ka Ele­na Kohú­ti­ko­vá, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Jani­ca Laco­vá z Jem Iné. Čest­ný hos­ťom bude Nico­le Sinet, zakla­da­teľ­ka fran­cúz­skej koz­me­ti­ky znač­ky Alt­he­ag­rey. Svo­ji­mi zau­jí­ma­vý­mi pod­ni­ka­teľ­ský­mi prí­beh­mi a skú­se­nos­ťa­mi urči­te inšpi­ru­jú všet­ky šikov­né ženy.

Viac infor­má­cii na: www.podnikavezeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_banner

logo_1

Zdroj foto­gra­fií: vub.sk

Pridať komentár (0)