Nezvy­čajné slová, ktoré robia z Googlu Google

Lukáš Timko / 14. októbra 2015 / Tools a produktivita

Google je obrov­ská spo­loč­nosť s viac ako 40 000 zamest­nan­cami, ktorí sú súčas­ťou Goog­lov­skej kul­túry. A tá roz­práva rov­na­kým jazy­kom.

Pre ľudí z vonku môže znieť ako hat­la­nina, no pre zamest­nan­cov je tento jazyk ich dru­hou rod­nou rečou. Jed­not­livé slová nie­len že opi­sujú kon­krétnu vec, ale hovo­ria o fak­toch, ktoré robia z Googlu neoby­čajnú spo­loč­nosť, pre ktorú pra­co­vať by chcel tak­mer každý. Zau­jí­mavé na týchto slo­vách je to, že nie­ktoré z nich vytvo­rili ľudia ktorí neboli zamest­nan­cami googlu. Pri­ná­šame vám nie­ktoré špe­ci­fické slová, ktoré sa musíte hneď naučiť, ak začnete pra­co­vať v Goog­lep­lexe.

Goog­ler: je zamest­na­nec Googlu.

Plex: je pome­no­va­nie Goog­le­kom­plexu, ktorý sa nachá­dza v Moun­tain View v Kali­fo­nii. Do tejto cen­trály sa pre­sťa­ho­vali v roku 2004. Náv­štev­níci, ktorí sem zaví­tajú, nájdu v inte­ri­é­roch nástenné maľby a deko­rá­cie vyjad­ru­júce cha­rak­ter miest­neho pro­stre­dia, spo­ločné kan­ce­lá­rie, „jurty“ i kon­fe­renčné miest­nosti, video­hry, biliar­dové stoly, kla­víry, kaviarne, minia­túrne kuchynky so záso­bou zdra­vých potra­vín a tra­dičné biele tabule určené na zachy­tá­va­nie nápa­dov.

GBike: spô­sob pre­pravy po Plexe. GBike je známy najmä pre svoj pes­tro­fa­rebný rám. Ak nav­ští­vite tento kom­plex, môžete ho zahliad­nuť aj v kon­fe­renč­nej miest­nosti. Bicy­kel bol navr­hnutý inži­niermi z Googlu. GBike musel spĺňať štyri kri­té­ria: jed­no­du­chá pro­duk­cia, dostup­nosť, byť pohodlný a bez­pečný a samoz­rejme Goog­lov­ský (uni­kátne kom­po­nenty, štruk­túra a vzhľad).

Stan: V Plexe sa od roku 2006 stret­nete so Sta­nom – Goog­lov­ský T-REX. Táto socha sa tam nachá­dza preto, aby sa spo­loč­nosť nikdy nestala dino­sau­rom. Vznikla ako odlia­tok sku­toč­ných fosí­lii, ktoré boli náj­dené neďa­leko cen­trály Googlu.

Noog­ler: Ak ste v Googli nový, čakajte, že vás všetci budú volať Noog­ler. Vyslo­vuje sa to „new-gler [ňjug­ler]”. Tíchto ľudí spoz­náte podľa špe­ci­fic­kej čapice vo far­bách googlu a vrtuľ­kou navrchu. Určite ste videl film „Interns­hip“, kde toto slovo pou­ží­vali veľmi často.

Gayg­lers: pome­no­va­nie pre čle­nov LGBT komu­nity (a ich pod­po­ro­va­te­ľov). Prvý­krát tento ter­mín pou­žil The New York Times v roku 2006, aby opí­sal nie­kto­rých zamest­nan­cov novej spo­loč­nosti, ktorí sa zúčast­nili pocho­dov v San Fran­ciscu, New Yorku, Dub­line a Mad­ride.

Gre­yg­lers: Ďal­šia pre­zývka, ktorá pome­nU­váva zamest­nan­cov nad 40 rokov, hoci nie všetci majú sivé vlasy. Berie sa skôr ako kom­pli­ment a vzda­nie úcty k star­ším, ktorá je vlastná nejed­nému zamest­nan­covi. Medzi najp­ro­mi­nen­tnej­ších Gre­yg­le­rov patrí otec webu Vin Cerf.

Xoog­ler: Toto je pome­no­va­nia zamest­nanca, ktorý Google opus­til. Je to skrá­tená ver­zia slova ex-Goog­ler. Xoog­ler sa vyslo­vuje [zoog­ler]. S týmto výra­zom sa stret­nete pri čítaní o nových spo­loč­nos­tiach, ktoré zalo­žili ľudia po odchode z Googlu. Výraz sa pou­žíva skôr v pozi­tív­nom slova zmysle, keď sa za prax v Googli han­biť určite nebu­dete a hoci ste aj v spo­loč­nosti skon­čili, tento titul vám nikto nezo­be­rie a via­cerí budúci zamest­ná­va­te­lia ho radi vo vašom živo­to­pise uvi­dia.

Goog­ler­ge­ist: Nie je to duch, ktorý straší v Plexe. Goog­le­ge­ist je kaž­do­ročný dotaz­ník, v kto­rom sa zamest­nanci vyjad­rujú k svo­jim mana­žé­rom a životu v Googli. Hoci sa mnoho ľudí hanbí odpo­ve­dať na podobné dotaz­níky, viac ako 90% zamest­nan­cov Googlu sa tohto pries­kumu kaž­do­ročne zúčastní.

Perf: Je to skratka pre per­for­mance review (hod­no­te­nie zamet­nanca). Na základe tohto hod­no­te­nia sa každý rok nad­ria­dení roz­ho­dujú kto postúpi vyš­šie. Nejedná sa o dôvod k výpo­vedi, je to bežná prax vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach.

TGIF: Zna­mená to „Thank God It‘s Fri­day“ [Vďaka bohu už je pia­tok], okrem toho sa takto volajú aj kaž­do­týž­denné mee­tingy, ktoré sa konajú vo štvr­tok (áno, vo štvr­tok). His­tó­ria týchto hodi­no­vých mee­tin­gov sa začala písať v ran­ných dňoch spo­loč­nosti, teraz sa konajú celo­sve­tovo. Práve tu dostá­vajú Noog­leri svoje čapice.

Jolly Good Fel­low: Nie je to Santa, ale zamest­na­nec Googlu Chade-Meng Tan, ktorý je v Googli známy pod menom Goog­lov­ský Jolly Good Fel­low. „Fel­low“ je bežné pome­no­va­nie naj­hod­no­te­nej­šieho inži­niera, ale Tanov titul slúži na to aby uká­zal na čom pra­cuje: ako spra­viť ľudí šťast­ných.

Tech Stop: Ide o kódové pome­no­va­nie kla­sic­kého IT odde­le­nie. Tech Stop opra­vuje počí­tače zamest­nan­cov a je to štan­dardné celo­sve­tové pome­no­va­nie tohto odde­le­nia v Googli.

20% time: Google dovo­ľuje svo­jim inži­nie­rom strá­viť 20% svojho času strá­vili aj inak ako sústre­de­ním sa na svoju hlavnú úlohu. Takto vznikli ich naj­väč­šie pro­dukty ako Gmail, Google Správy či AdSense (reklamná služba). Je jasné, že vďaka tomu sú zamest­nanci kre­a­tív­nejší a ino­va­tív­nejší. Nie­ktorí Xoog­leri hovo­ria, že to nie je 80 ku 20 z vášho cel­ko­vého pra­cov­ného času ale skôr 100 ku 20. Teda po tom, čo si spl­níte všetky povin­nosti, môžete pra­co­vať na svo­jich pro­jek­toch.

GUTS: Je skratka „Google Uni­ver­sal Tic­ke­ting Sys­tem“. Ide v pod­state o kla­sický tike­tový sys­tém, pomo­cou kto­rého spo­loč­nosť moni­to­ruje rôzne prob­lémy. Gut­ted si povie každý goog­ler, keď vyrieši kom­pli­ko­vaný prob­lém.

Pridať komentár (0)